АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Еластичність попиту за ціною

Читайте также:
 1. Аналіз попиту
 2. Б) за умови нееластичного попиту
 3. Еластичність попиту за доходом
 4. Еластичність попиту: сутність, види, розрахунки, застосування.
 5. Зміна попиту
 6. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ ВИЗНАЧНИКИ. ЧИСТІ І ВАЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. КРИВА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОПИТУ
 7. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА. КЛАСИЧНИЙ І КЕЙНСІАНСЬКИЙ ПІДХОДИ ДО СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
 8. МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОДАТКІВ І СУБСИДІЙ. ВПЛИВ ПОШТУЧНИХ ПОДАТКІВ І СУБСИДІЙ НА ПРОПОЗИЦІЮ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ЗАЛЕЖНО ВІД ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ
 9. На зміну попиту
 10. Перехресна еластичність попиту
 11. Поняття еластичності. Цінова еластичність попиту

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною показує на скільки відсотків зміниться попит на товар А при зміні його ціни на 1 %.

Коефіцієнт розраховується:

а) за формулою дугової еластичності:

(6.3)

б) у точці:

(6.4)

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною завжди має від’ємне значення, оскільки між ціною та попитом існує обернений зв’язок.

Виділяють наступні значення коефіцієнта еластичності попиту за ціною:

1)якщо | е | > 1, попит еластичний, тобто при зміні ціна на 1%, попит зміниться більш, ніж на 1% (рис. 6.1).

 

P

D

 
 


D P D

 
 

 


Q

DQ

Рис.6.1. Лінія еластичного попиту

2)якщо |e| < 1, попит нееластичний, тобто при зміні ціни на 1%, попит зміниться менш, ніж на 1%. (рис. 6.2).

P

D

 
 


 

 

D

Q

DQ

Рис.6.2. Лінія нееластичного попиту

 

3) якщо |e| = 1, маємо одиничну еластичність попиту, тобто при зміні ціни на 1%, попит зміниться також на 1% (рис. 6.3).

P

 

D

 
 

 


 
 


D

Q

DQ

Рис. 6.3. Попит з одиничною еластичністю

 

Розглядають також два крайніх випадки еластичності:

4) якщо | e | = ¥ , то попит абсолютно еластичний,тобто незначне зниження ціни приводить до того, що споживачі збільшать свої покупки від нуля до межі своїх можливостей і навпаки, незначне зростання ціни приведе до того, що товар ніхто не купить (рис. 6.4).

Р

 

P

D D

 

Q1 Q2 Qn Q

Рис. 6.4. Лінія абсолютно еластичного попиту

5) якщо | e | = 0, то попит абсолютно нееластичний, тобто скільки б не змінювалась ціна обсяг попиту на товар не зміниться (рис. 6.5).

P

P3 D

P2

P1

D

 
 


Q Q

Рис. 6.5. Лінія абсолютно нееластичного попиту

 

Еластичність попиту за ціною залежить від таких факторів:

кількість товарів-замінників: чим більше товарів-замінників, тим більш еластичним є попит за ціною;

доля витрат на даний товар: чим більша частка витрат на даний товар у загальному бюджеті споживача, тим більша еластичність попиту за ціною;

період часу: чим більший проміжок часу від зміни ціни до реєстрації зміни попиту, тим вища еластичність попиту за ціною.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)