АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз, діагностика та прогнозування розвитку регіональної економіки

Читайте также:
 1. II. Сучасний стан розвитку освіти
 2. IV етап – концепція поліхудожнього розвитку учнів Б.П.Юсова.
 3. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 4. Аналіз математичних методів прогнозування валютних курсів
 5. Аналіз розвитку МСБ в країнах ЄС
 6. Аноректальні вади розвитку.
 7. АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІОГЕННОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ
 8. В умовах сучасної ринкової економіки надзвичайно важливою
 9. Вади розвитку у дітей, діагностика,лікувальна тактика та надання екстреної медичної допомоги.
 10. Вади розвитку, які супроводжуються кишковою непрохідністю
 11. Вибір розрахункових схем розвитку пожежі

З метою вивчення сучасного економічного стану регіону, виявлення тенденцій, закономірностей та розробки наукових рекомендацій щодо перспективного розвитку економіки України і її регіонів необхідно здійснювати комплекс заходів, що пов'язаний з аналізом, діагностикою та прогнозуванням.

Аналіз економіки регіону передбачає вивчення на основі відповідних методів сучасного стану економіки регіону. Він може бути у вигляді стагнації (застою, спаду), економічної кризи, стабілізації і економічного піднесення.

Визначення вказаних економічних станів розвитку регіону здійснюється на основі економічного аналізу. Економічний аналіз поділяється на:

- комплексний (вивчається у взаємозв'язку вся сукупність економічної діяльності);

- по елементний (коли вивчається кожний із секторів або галузей економіки окремо).

В регіональній економіці віддається перевага комплексному економічному аналізу.

Діагностика - це важлива дія при вивченні регіональної економіки, яка передбачає знаходження причинно-наслідкових зв'язків між змінами в економіці і відповідними факторами або умовами, що визначають ці зміни, а також встановлення тенденцій і закономірностей цих змін, встановлення на їх основі відповідності тому чи іншому економічному стану.

Спираючись на результати діагностики, можна встановити стан "здоров'я" економіки регіону. Цей етан вивчення регіональної економіки є одним із найважливіших, тому що від того, який буде поставлено діагноз, визначаються подальші кроки щодо економічного розвитку регіону. Від результатів діагностики залежить, які необхідно здійснити засоби або дати рекомендації щодо перспективного розвитку регіону. Перш, ніж розробляти заходи або давати рекомендації щодо розвитку регіону, необхідно здійснити спостереження над тими наслідками, які очікують при збереженні тенденцій і закономірностей, що відбуваються на сучасному етапі економічного розвитку. Для цього необхідно розробити прогноз очікуваних наслідків в економіці регіону. Тільки після цього можна здійснити прогноз бажаного (рекомендованого) розвитку економіки, який складався б з комплексу заходів щодо перспективного стану регіональної економіки.

Етап визначення бажаного (рекомендованого) економічного розвитку регіону на перспективу називається регульованим економічним прогнозуванням.

Взаємозв'язок економічного аналізу діагностики та економічного прогнозування розвитку регіону показано на малюнку 13.1.

 

Малюнок 1.3.1. Схема системи аналізу, діагностики і прогнозування економіки регіону.

Малюнок 1 3.2. Схема формалізованої системи аналізу, діагностики та прогнозування економіки регіону.

А, Р, D - блоки аналізу, діагностики і прогнозування, в межах яких здійснюється сукупність розрахункових процедур.

На виході цих блоків отримуємо вектори розрахунків математичних перетворень:

Ma = F(A)Wa;

Md = F(D)Ma;

Ma1 = F(A1)Wa;

Vpn = F(P) [Ma1; Md];

Vpч = F(P1) [Ma; Md].

 

де: Ма - сукупність вихідних показників, що формується при реалізації розрахункових процедур в блоці аналізу і використовується в діагностиці;

Ма1 - сукупність показників, яка формується на основі процедур аналізу і використовується при прогнозуванні;

Wа - потік вхідної економічної інформації;

Мd - сукупність показників, яка формується на основі розрахунків, що здійснюються при діагнозі в блоці (D);

n - сукупність показників, що характеризують очікуваний стан наслідків розвитку економіки регіону;

ч - сукупність показників, що характеризують бажаний стан економіки в песпективі;

F (...) - вектор операторів, або математичних перетворень інформації, які здійснюються в межах відповідно блоків аналізу, прогнозування.

За своїм змістом і характером зв'язків цілісна сукупність і відповідних дій, що пов'язана з аналізом, діагностикою і прогнозуванням складає певігу систему, яку умовно можна назвати системою А D Р.

Для реалізації аналізу, діагностики та прогнозування соціально-економічного розвитку регіону використовується система показників, яку можна розчлеігати на такі групи:

1. Загальносистемні (загальноекономічні), до яких можна віднести: ВВП, чистий доход (ЧД), відрахування в регіональний бюджет, середньодушовий доход тощо.

2. Структурні показники, що характеризують співвідношення і пропорції економічної діяльності (наприклад, демографічний склад населення, зайнятість, ресурсоспоживання, невиробниче споживання тощо).

3. Показники, що характеризують збалансованість соціально-економічного розвитку регіону. Наприклад, показники обсягів виробництва і витрат, пов'язаних з цим виробництвом.

4. Показники ефективності регіональної економіки: продуктивність праці, ресурсо-енергоємність виробництва товарів та послуг тощо.

5. Показники соціального забезпечення населення регіону (наприклад, обсяг послуг і товарів широкого вжитку, фонд заробітної плати, рівень оплати праці, індекс вартості життя).

6. Показники науково-технічного розвитку: науково-технічний рівень продукції, рівень комп’ютеризації і автоматизації виробництва, наук оемність виробництва тощо.

7. Показники екологічного стану регіону: рівень забруднення атмосферного повітря, ґрунтів та води, норми допустимих концентрацій.

Для виконання розрахунків у відповідних блоках А D Р використовуються різноманітні методи. Найбільш поширеними є:

- статистичні методи, тобто методи розрахунків, що базуються на обробці статистичних даних;

- метематико-статистичні методи, які характеризуються здійсненням розрахунків з пошуком причинно-наслідкових залежностей (кореляційно-регресійний аналіз);

- методи оптимізації або оптимального програмування, що базуються на використанні математичного апарату (лінійного,, нелінійного, динамічного та інших видів математичного програмування).

- балансові методи, що характеризуються використанням методів порівняння виготовленої продукції і витрат на виготовлення цієї продукції, або порівняння доходної і витратної частин, пов'язаних з виробничою діяльністю;

- метод експертних оцінок, що характеризується виконанням розрахунків на основі думок експертів, які розробляють відповідні сценарії розвитку економіки регіону

- метод імітаційного моделювання, що характеризується розробкою ймовірностних моделей бажаного стану розвитку економіки регіону.

Для ефективного функціонування системи А, D, Р доцільно використовувати прогресивні організаційно-технологічні засоби. До таких засобів слід віднести створення інформаційних ком'ютерно-технологічних систем, що базуються на зібранні, накопиченні й переробці інформації за допомогою сучасної обчислювальної техніки і технології економічних розрахунків.

Малюнок 13.1. Схема функціонування інформаційно-комп’ютерної системи ADP.

 

Умовні позначення:

ДІ – джерела інформації;

ПНІ – паперовий носій інформації;

МНІ – магнітний носій інформації (дискети);

БД – банк даних на магнітному носієві інформації;

БЕР – блок економічних розрахунків;

ЛБ – логічний блок для логічної перевірки результатів;

ВПД – вихідний паперовий документ.

 

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)