АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємодія металів з неметалами

Читайте также:
 1. Взаємодія АЕС і навколишнього середовища
 2. Взаємодія ГЕС і навколишнього середовища
 3. Взаємодія з іншими засобами
 4. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 5. Взаємодія металів з кислотами
 6. Взаємодія митних органів з правоохоронними та іншими державними органами
 7. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 8. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага та механізм її досягнення
 9. Взаємодія процесів. Розподілювана пам’ять. Семафори
 10. Взаємодія теорії та практики
 11. Взаємодія ТЕС і навколишнього середовища

Загальні хімічні властивості металів

В атомах металів на зовнішній електронній оболонці утримується невелике число електронів. Ціелектрони порівняно легко можуть відриватися від атомів. Така особливість металів є причиною не тільки їхніх фізичних, але й хімічних властивостей. Виходячи з того, що метали здатні тільки віддавати електрони зовнішнього електронного рівня, можна зробити висновок, що в хімічних реакціях метали здатні проявляти тільки властивості відновника.

Основний процес, який характеризує хімічні властивості металів, можна записати у вигляді такоїсхеми:

Взаємодія металів з неметалами

Більшість металів активно реагують із неметалами, при цьому метали виконують роль відновника,а неметали — окисника. У результаті реакцій утворюються бінарні сполуки: солі безоксигенових кислот:

 

Або в загальному вигляді:


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)