АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Критичний реалізм: його особливості та недоліки. О. де Бальзак, Ч.Діккенс, Г.Флобер

Читайте также:
 1. Аграрні кризи та їхні особливості
 2. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 3. Б) особливості акторского складу та їх поділ
 4. Бізнес-лексика та її особливості
 5. Біохімічні особливості
 6. Вивчення і особливості розвитку молодшого шкільного віку.
 7. Видові особливості молочної залози в свійських тварин
 8. Видові особливості м’якушів у свійських тварин
 9. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, структура та особливості оцінки.
 10. Відкриття кожної нової якості та особливості води вражає і хвилює уяву і, здається, у своїй загадковості вода невичерпна.
 11. Властивості та характерні особливості складних систем
 12. Вправа 15. Доберіть зразки текстів різних стилів. Визначте їх мовностилістичні особливості.

На відміну від романтизму реалізм - це мистецтво "втрачених ілюзій", жорсткої дійсності і суду над нею.

Реалізм (від франц. геаіізте - дійсний)напрям у літературі та мистецтві, який сповідував необхідність правдивого відображення дійсності. Його зародження відноситься до 20-30-х років XIX ст. Найповніше він був представлений у Франції творчістю письменників О. де Бальзака (1799-1850) і Стендаля (1783-1842), в Англії - Ч. Діккенса (1812-1870), в Росії -Л. Толстого (1928-191О),Ф.Достоєвського(1821-1881).

Видатний французький письменник Оноре де Бальзак відомий передусім як автор «Людської комедії»— епопеї з 90 романів та оповідань, об'єднаних спільним задумом, внутрішньою логікою поведінки декількох тисяч персонажів. Романи «Шагренева шкіра», «Євгенія Гранде», «Цезар Бірото», «Втрачені ілюзії» — це грандіозна реалістична картина життя французького суспільства між 1816—1848 рр. О. де Бальзак створив енциклопедію сучасного йому суспільства, об'єднавши свої твори циклом "Людська комедія". Йому по праву відведена роль лідера реалістичної школи першої половини XIX ст.

З ім'ям Чарльза Діккенса пов'язане глибоко реалістичне відображення життя Англії часів чартистського руху. Актуальним соціальним змістом насичені такі романи письменника, як «При­годи Олівера Твіста», «Життя й пригоди Ніколаса Нікклбі» та ін.

Загалом реалізм пройшов етапи формування за законом прискореного художнього розвитку, коли митці починали свій творчий шлях'як романтики, а згодом переходили на позиції реалізму. Саме це було характерним для творчості В. Гюго, О. Пушкіна, М. Лєрмонтова.

Спроби поєднати романтизм із реалізмом помітні вже у творчості видатного іспанського живописця Франсіско Гойї (1746—1828). Притаманні вони творчим пошукам «маестро італійської революції» Джузеппе Верді (1813—1901), який в одному своєму листі висловив «таємницю мистецтва» такою чудовою формулою: «Відображати правду, може, й добре, але створювати правду краще, набагато краще». Завдяки Верді оперний театр Італії, який у XIX ст. був центром суспільно-політичного, духовного і культурного життя країни, став вираз­ником найпередовіших ідей та ідеалів епохи. Дж. Верді, як відомо, автор 26 опер. Це ціла епоха у світовій музичній культурі. Більшість із них і досі залишаються в репертуарі оперних театрів світу, що є свідченням об'єктивної естетичної цінності доробку видатного італійського композитора.

Хоча в історії європейської культури взаємозв'язок роман­тизму й реалізму простежується досить послідовно, це не озна­чає, що XIX ст. позбавлене конфліктів і суперечок про цілі й завдання мистецтва. У 60—70-х роках в Італії виникає верист-ський рух (від слова «чего» — правдивий, істинний), представ­ники якого були прихильниками реалістичного мистецтва. Від початку свого існування веристи (Л. Капуан, Дж. Верга, К. Доссі, Л. Стеккетті) повели рішучу боротьбу з «ідеалістами» — прихильниками романтичних поглядів на мистецтво.

Формально і Дж. Россіні, і Гектор Берліоз (1803—1869) нале­жали до романтизму. Проте Г. Берліоз тяжів до театралізації симфонічної музики, до гротескно загострених образів. Таке розуміння музики викликало різко негативне ставлення Берліоза до музики Россіні, яку він вважав спрощеною, буффонадною.

Європейської слави здобула творчість французького майстра реалізму Стендаля(Анрі Марі Бейль,) особливо завдяки його романам "Червоне і чорне" і "Пармський монастир". Не меншою популярністю користувалися романи Г. Флобера ("Мадам Боварі", "Виховання почуттів").

Російський реалізм цього періоду відзначався гострим аналізом моральних проблем: Л. Толстой ("Війна і мир", "Анна Кареніна"), Ф. Достоєвський ("Злочин і покарання"),

Високого розвитку реалізм досяг в образотворчому мистецтві. У 1870 р. в Санкт-Петербурзі було створено Товариство пересувних 'художніх виставок (1870-1922).-Своєю творчістю "передвижники" започаткували нову естетичну програму, основу якої становили психологізм, виразність засобів, реалістичне зображення подій вітчизняної історії, типові образи людей та природи. Художники-передвижники працювали в різних жанрах: портрет, пейзаж, побутовий живопис, Історичні сюжети та ін. У 1880-1890-х роках внаслідок кризи соціально-побутового жанру став домінувати жанр салонного портрету і пейзажу (К. КоровІн , І. ЛевІтан, В. Полєнов).

. На середину XIX ст. реалізм був представлений багатьма національними та стилістичними варіантами, проте всім Їм були притаманні однакові ознаки: достовірність, уважне дослідження навколишнього світу, ствердження естетичної цінності повсякденного життя, показ дійсності у часовому вимірі.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)