АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 1. Загальні поняття про одержання металів і сплавів

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 3. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 4. Взаємодія металів з кислотами
 5. Взаємодія металів з неметалами
 6. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, структура та особливості оцінки.
 7. Вступ. Педагогічна діагностика (поняття, складові і функції педагогічної діагностики).
 8. Гальванічні елементи. Корозія металів
 9. Глава 1. Загальні положення
 10. Глава 27. Загальні положення щодо умов та порядку переміщення і пропуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України
 11. Глава 39. Загальні положення щодо митного оформлення
 12. Глава 41. Загальні положення щодо митних платежів

Варто навчитися підрозділяти метали на чорні і кольорові, а також отримати уявлення про способи їхнього виробництва в цілому.

При вивченні видів палива потрібно звернути увагу на його калорійність, недефіцитність і зручність використання при різних видах металургійного виробництва.

При вивченні вогнетривких матеріалів варто більш докладно зупинитися на кислих, основних і нейтральних вогнетривах як матеріалах, що використовуються при виробництві сталей, знати температури їхнього плавлення.

Література: [1, с.8-14]; [2, с.8-11]; [4, с. 9-11]; [5, с. 10-16].

 

Запитання для самоперевірки

1. Які метали і сплави називаються чорними, які кольоровими?

2. Які способи видобування з руд застосовують при виробництві чавунів, алюмінію, міді, магнію і титану?

3. Які види палива застосовують у чорній і кольоровій металургії?

4. Укажіть переваги і недоліки різних видів твердого, рідкого і газоподібного палива.

5. Перерахуйте вимоги, що пред’являються до вогнетривких матеріалів.

6. Які вогнетривкі матеріали відносять до кислих, основних і нейтральних?

 

Тема 2. Виробництво чавуну

В даний час чавуни виготовляють у доменних печах — високомеханізованих і автоматизованих агрегатах. Необхідно запам’ятати основні види залізних руд, вміст в них заліза; розібратися в процесах збагачення руд і їхньої економічної доцільності, усвідомити фізико-хімічну сутність доменного процесу, одержати ясне уявлення про коефіцієнт використання корисного об’єму (КВКО) доменної печі, а також про інші її показники.

Варто звернути увагу на продукти доменного виробництва і їхнє використання в промисловості й у будівництві.

Література: [1, с.14-22]; [2, с.11-25]; [3, с.7-14]; [4, с. 11-16]; [5, с. 17-26].

 

Запитання для самоперевірки

1. Що називається чавуном?

2. Назвіть види і склад залізних руд, що добуваються в Україні і СНД.

3. Яке призначення флюсів у доменному процесі і які флюси застосовуються при доменній виплавці чавуну?

4. Накресліть схему внутрішнього профілю доменної печі і назвіть її головні частини, укажіть розміри сучасних доменних печей і приблизні температури в різних областях доменної печі.

5. У який частині доменної печі і при якій температурі відбувається процес відновлення заліза?

6. Для чого й у яких агрегатах підігрівається повітря, що подається у доменну піч? Що досягається застосуванням дуття, збагаченого киснем, і зволоженням дуття?

7. Що називається коефіцієнтом використання корисного об’єму доменної печі і що його характеризує?

8. Назвіть продукти доменної плавки і зазначте області їхнього застосування.

9. Викладіть сутність і види прямого відновлення заліза з руд.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)