АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Вивчення нового матеріалу. 1. Властивості живих організмів

Читайте также:
 1. Chef project skill secrets поможет Вам в запуске нового проекта.
 2. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. II. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 4. II. Повторення вивченого матеріалу.
 5. II. Повторення вивченого матеріалу.
 6. III. Вивчення нового матеріалу.
 7. III. Изучение нового материала.
 8. III. Підготовка до вивчення нового матеріалу.
 9. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. III. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Властивості живих організмів. Розповідь з елементами бесіди.

Які ознаки характеризують життя?

׀→ живлення

׀→ дихання

׀→ ріст

׀→ рух

׀→ розмноження

׀→ розвиток

׀→ обмін речовин

׀→ подразливість

 

Ми з вами назвали ознаки життя. Ознаки, які властиві живим організмам, за якими живі організми відрізняються від не живих.

Ознаки, за якими організми відрізняються між собою називають властивостями. Таким чином, все, що ми з вами перелічили є властивостями живих організмів.

Розглянемо деякі властивості живих організмів.

Всім живим організмам потрібна їжа. Вона є джерелом поживних речовин, які необхідні для їх розвитку, росту та життєдіяльності. Значна частина поживних речовин, що надходять до організму, використовується для здобування енергії. Енергія з поживних речовин вивільняється під час дихання. У процесі дихання за участю кисню поживні речовини розкладаються з виділенням енергії та вуглекислого газу. Енергія йде на потреби організму, а вуглекислий газ видаляється у навколишнє середовище. Так відбувається обмін речовин, складовими частинами якого є дихання, живлення та виділення.

Надходження поживних речовин і енергії та перетворення їх в організмі з подальшим виведенням кінцевих продуктів реакції називають обміном речовин. Обмін речовин відбувається тільки у живих організмів. Це характерна особливість живого.

Живі організми здатні до розмноження. Розмноження – відтворення собі подібних, при цьому у нащадків зберігаються ознаки батьків. Саме розмноження забезпечує неперервність життя.

Важливою властивістю живих організмів є подразливість. Подразливість – здатність організмів реагувати впливи довкілля.

Так, наприклад, у рослин:

• Якщо доторкнутися до мімози, вона опускає листки;

• Рослина, що росте на підвіконні повертає свої листки до сонця;

• Китайська роза може скинути свої квіти, якщо до них торкатися руками;

• Квіти тюльпану розпускаються, якщо їх внести у теплу кімнату.

Тварини дуже цікаво реагують на зміну умов середовища і різні подразнення, оскільки вони мають нервову систему, яка забезпечує відповідь на подразники у вигляді рухових реакцій, складної поведінки, інстинктивної поведінки, а в цілому — пристосування до умов життя.Так,

• Одні тварини активні вдень: ластівки, олені, вужі, денні метелики, мухи, а інші — вночі: сови, кажани, гекони, нічні метелики, таргани, комарі.

• Коли надворі спека, тварини можуть ховатися в тінь чи в нору, а при зниженні температури впадати у сплячку (борсуки, ведмеді) чи мігрувати у теплі краї (ластівки, журавлі, лелеки).

• Природженої поведінки (влаштування гнізд, нір, колоній, турботу про потомство, групове полювання чи інше добування їжі, а також захист від ворогів, маскування, загрозливі пози та ін.).

Все знаходиться у безперервному русі. Рух властивий всім живим організмам. Саме завдяки руху тварини знаходять собі їжу, ховаються від ворогів, захищаються від холоду, реагують на впливи довкілля. Прикладом руху у рослин є рух кошиків соняшника за сонцем, повернення листків до сонця, рухові реакції на торкання до них тощо.

 

2. Ріст та розвиток. Розповідь з елементами бесіди.

Важливими властивостями живих організмів є ріст та розвиток.

Ріст — це кількісні зміни в організмі, завдяки яким збільшуються його розміри, поверхня, об'єм, маса тіла

 

Ріст (за періодичністю)

↓ ↓

Безперервний періодичний

Однорічні рослини, рослини тропіків, листопадні рослини.

Тварини, які ростуть до певного розміру, тварини, що ростуть з перервами та линянням, без зупинок і линяння.

Деякі організми ростуть усе життя (необмежений ріст), а інші — лише до статевої зрілості(обмежений ріст). Організми з обмеженим ростом — це переважно тварини, а з необмеженим — в основному рослини, гриби та деякі тварини

Ріст (за тривалістю)

↓ ↓

Необмежений обмежений

(до смерті) (до статевої зрілості)

Ріст регулюють гормони – біологічно активні речовини, що прискорюють поділ клітин. У рослин їх називають фітогормонами.

Розвиток — це якісні зміни, що відбуваються в організмі і зумовлюють його формування. Під розвитком розуміють зміни, які ведуть до появи нових якостей в системі.

Розрізняють два типи розвитку: індивідуальний та історичний.

Розвиток

↓ ↓

Онтогенез філогенез

Індивідуальний розвиток (онтогенез) — це розвиток від моменту зародження окремого організму до його смерті.

Історичний розвиток (філогенез) — це розвиток організму в процесі виникнення світу взагалі.

Хоча розвиток організму пов'язаний з ростом, це не одне й те саме. Свідченням може слугувати те, що на полі при одночасному висіванні насіння ріст у висоту може бути однаковим, а от цвітіння та дозрівання плодів — різним. У тварин таким прикладом є різна швидкість статевого розвитку при однаковому рості у двох тварин.

Як же розвивається живий організм?

Розвиток рослини

Зародок (у насінні) → проросток → молода рослина → зрілість (плоди з насінням)→ старіння → смерть

Розвиток у тварин

Зародок (яйце чи організм матері) → народження (вилуплення з яйця) → личинка (ріст малюка) → статева зрілість → старість → смерть

Розвиток тварин буває прямий (коли дитинча подібне на дорослу особину, наприклад, кішка) та непрямий (личинка живе в іншому середовищі та неподібна на дорослу особину, наприклад, метелик, хрущ).

Розвиток

↓ ↓

прямий непрямий

(кошеня – кішка, ) (хрущ, метелик).

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)