АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналогові, дискретні і цифрові сигнали

Читайте также:
 1. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 2. VII. РУЧНІ СИГНАЛИ
 3. XI. ЗВУКОВІ СИГНАЛИ
 4. XII. СИГНАЛИ ТРИВОГИ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПОКАЖЧИКИ
 5. А. Флажная сигнализация.
 6. Б) встреча прибывающих поездов дежурными стрелочных постов, сигналистами или другими работниками
 7. Б. Световая сигнализация.
 8. В местах большого скопления людей устанавливают системы пожарной сигнализации. Они обнаруживают пожар, подают сигнал тревоги и оповещают пожарную команду.
 9. Возможные неисправности системы сигнализации КамАЗ-4310, причины возникновения и способы устранения
 10. Динамизация измерительного и регулирующего (сигнализирующего) прибора
 11. Измерительный и регулирующий (сигнализирующий) прибор

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: дослідження властивостей аналогових, дискретних і цифрових сигналів та їх спектрів

Мета:Провести дослідження та порівняльний аналіз властивостей аналогових, дискретних та цифрових форм представлення сигналів. Дослідити явища, що виникають при дискретизації і квантуванні сигналів, а також при відновленні сигналів на основі теореми Котельникова.

 

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Сутність цифрової обробки полягає в тому, що фізичний сигнал (напруга, струм і т.п.) перетворюється в послідовність чисел, яка потім піддається математичним діям в обчислювальному пристрої. Трансформований цифровий сигнал (послідовність чисел) при необхідності може бути перетворений знову у напругу або струм.

 

Аналогові, дискретні і цифрові сигнали

Вихідний фізичний сигнал є неперервною функцією часу. Такі сигнали, визначені в усі моменти часу, називають аналоговими (analog).

Послідовність чисел, що представляє сигнал при цифровій обробці, є дискретним рядом і не може цілком відповідати аналоговому сигналові. Числа, що складають послідовність, є значеннями сигналу в окремі (дискретні) моменти часу і називаються відліками сигналу (samples). Як правило, відліки беруться через рівні проміжки часу T, що називаються періодом дискретизації (або інтервалом, кроком дискретизації - sample time). Величина, зворотна періодові дискретизації, називається частотою дискретизації (sampling frequency): . Відповідна їй циклічна частота визначається як .

В загальному випадку представлення сигналу набором дискретних відліків приводить до втрати інформації, тому що ми нічого не знаємо про поведінку сигналу в проміжках між відліками. Проте при забезпеченні виконання умов теореми Котельникова такої втрати інформації не відбувається й аналогові сигнали можуть бути точно відновлені за значеннями своїх дискретних відліків. Процес перетворення аналогового сигналу в послідовність відліків називається дискретизацією, а результат такого перетворення — дискретним сигналом.

При обробці сигналу в обчислювальних пристроях його відліки представляються у вигляді двійкових чисел, що мають обмежене число розрядів. В наслідок цього, відліки можуть приймати лише кінцеву множину значень і, отже, при представленні сигналу неминуче відбувається його округлення. Процес перетворення відліків сигналу в числа називається квантуванням за рівнем , а помилки округлення, що при цьому виникають, – помилками (або шумами) квантування .

Сигнал, дискретний у часі, але не квантований за рівнем, називається дискретним (discrete-time) сигналом. Сигнал, дискретний у часі і квантованний за рівнем, називають цифровим (digital) сигналом. Сигнали, квантовані за рівнем, але неперервні в часі, на практиці зустрічаються рідко. Різницю між аналоговими, дискретними і цифровими сигналами ілюструє рис. 1.

Рис. 1 Аналоговий (а), дискретний (б), цифровий (в) сигнали

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)