АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ведення даних для створення плакату

Читайте также:
 1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ
 2. IX. Зауваження до ведення класного журналу
 3. VIІ Підведення підсумків практики
 4. А.1. Вімоги до даних
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 7. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Ведення адвокатом такшґсправ.
 8. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.
 9. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 10. Аналіз даних
 11. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційних систем для вирішення обраної проблеми.
 12. Аналіз метеорологічних даних регіону та його сировинної бази

 

Після введення вихідних даних про будівлю переходимо до вкладки Розрахувати. У закладці з вікном, що випадає, обрати свою будівлю та ввести контрольний рік (рис.3). Контрольний рік – останній повний рік для якого ми будемо проводити розрахунок.

 

Рис. 3 – Вибір доданої будівлі

 

Після заповнення даних полів натиснути кнопку ОК, яка знаходиться вгорі праворуч. Розрахунок проводиться для трьох років, тому цю процедуру треба виконати тричі.

 

В розділі ВИПУСК ПЛАКАТУ обираємо підрозділ ПЛАКАТИ (рис.4).

Прохання врахувати, що, якщо ви докладно заповните таблицю про споживання енергії, то це полегшить Вам впорядкувати споживання енергії за способом використання. Встановлення вимірювальної системи допоможе Вам регулювати споживання енергії та скоротити його.

 

Рис. 4 – Введення даних щодо енергоспоживання

 

Зверніть увагу, коефіцієнт погодної корекції потрібно вводити відповідно до українських кліматичних умов.

Якщо Ви нічого не введете, то інструмент обрахунку не робитиме поправки на погоду. Корекційний фактор лежить переважно в межах від 0.85 до 1.15. Значення 0.85 характерне для холодного періоду, а 1.15 – для теплого періоду.

Увага !: Для відокремлення десятих необхідно вживати крапку, а не кому!

 

Погодний корекційний коефіцієнт виводять на підставі порівняння між середньою зимовою температурою контрольного року і середньою нормативною зимовою температурою. Цей коефіцієнт можна також обрахувати, відштовхуючись від градусо-днів опалювального періоду певного міста для контрольного року.

Далі потрібно заповнити вихідні дані по енергоспоживанню, кВт-год, та по споживанню води. Далі у розділі 11 заповнюємо вікно про централізоване теплопостачання (див. рис. 5).

 

У випадку, коли теплопостачання здійснюється від ТЕЦ, необхідно перерахувати сукупний показник енерговикористання (рис. 5), що враховує приведення до первинного палива.

 

 

Рис. 5 – Корекція сукупного показника енерговикористання

 

В наступних розділах 12 та 13 3аписуємо інформацію про спожиту традиційну електроенергію та наявність когенераційних установок (рис. 7).

 

Рис. 6 – Розділ для введення інформації про споживання традиційної електроенергії та використання когенераційних установок 

У наступному розділі 14, 15 вводиться інформація про технічні та організаційні заходи з енергозбереження. Дотримання цих рекомендацій призведе до енергозберігаючих технологій (рис. 8).

У розділі 15 вводиться інформація про технічні заходи. Ефективність від впровадження заходів з наведенням конкретних цифр по економії енергоресурсів та грошових коштів визначається після проведення енергетичного обстеження будівлі (енергетичного аудиту) та виконання техніко-економічних розрахунків (рис. 7).

Рис. 7 – Вікно для введення організаційних і технічних заходів

Після заповнення всіх полів, щоб зберегти свої дані, натисність на ЗБЕРЕГТИ.

 

3.3. Збереження плакату

 

У розділі Випуск плакату обираємо підрозділ будівлі. Можна одразу надрукувати плакат, натиснувши на кнопку, як це показано на рис. 8. Перед друком плакату, натиснувши кнопку (Результати), можна переглянути коротку інформацію про будівлю, що додається (рис. 9).

Рис. 8 – Збереження плакату

Рис. 9 – Короткий огляд введених даних

Для перегляду детальної інформацій потрібно натиснути Перевірити свій розрахунок, де в діалоговому вікні можна побачити всю інформацію, яка вводилася (рис.10). Якщо Ви помітили помилку, то виправити її можна натиснувши кнопку (Редагувати) в діалоговому вікні (див. рис. 9). Після того, як введено вичерпні дані для контрольного року, можна виготовити власний індивідуально розроблений плакат Display®. Для цього на заключній сторінці Результати виберіть мову(українська) для плаката. Результатом роботи є створений індивідуальний плакат у форматі pdf (рис. 12). Пам’ятайте, що плакат потрібно друкувати за останній рік, для якого Ви вводили дані, а попередні роки будуть показані у вигляді гістограми з наведеними класами енергоефективності.

Рис. 10 – Перевірка внесених даних

Рис. 11 – Зовнішній вигляд плакату


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)