АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відомо, що в процесі травлення в ротовій порожнині відбувається початковий гідроліз деяких речовин. Який фермент приймає в цьому участь?

Читайте также:
 1. E согласно механизму сотрудничества с системами фермента.
 2. А. Гідроліз
 3. Активация этого фермента приводит к образованию в клетке
 4. Алгоритмізація діагностики при технологічному процесі технічного обслуговування
 5. Анатомія травлення: порожнини рота, глотки, стравоходу
 6. Біологічний кругообіг речовин.
 7. В процесі будівництва
 8. В сыворотке крови при постановке иммуноферментной реакции был выявлен HBs-антиген. При каком заболевании выявляют этот антиген?
 9. Взаємодія між органами Держказначейства та державної податкової служби в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами
 10. Взаємодія процесів. Розподілювана пам’ять. Семафори
 11. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 12. Використання системи академічних кредитів у деяких країнах ЄС

+А - α-амілаза

В - Поліпептидаза

С - Лізоцим

D - Пепсин

E - Хемотрипсин

Відомо, слина очищує ротову порожнину від залишків їжі і виконує захисну роль. Яка біологічноактивна речовина у слині має бактерицидну дію?

+A - Лізоцим

B - Муцин

C - Паротин

D - Калікреїн

E - Амілаза

18. В експериментальної тварини перерізали волокна chorda tympani. У результаті з фістули привушної слинної залози виділялося:

A. Багато слини рідкої.

B. Мало рідкої слини.

C. Не виділялася слина.

+D. Мало в'язкої слини.

E. Багато в'язкої слини.

Як зміниться склад слини при стимуляції верхнього шийного симпатичного ганглію?

+A. Збільшиться концентрація α-амілази.

B. Зменшиться концентрація α-амілази.

C. Збільшиться концентрація солей.

D. Зменшиться концентрація солей.

E. Збільшиться концентрація муцину.

 

20. При значному збільшенні секреції, рН слини:

+А - Збільшиться до 7,8-8,0.

В - Не змінюється.

С - Зменшується до 3 - 4,5.

D. Зменшується до 1,5

Е. буде вищою 10,0.

 

Яка слинна залоза складається тільки із клітин серозного типу?

+А - Привушна.

В - Під'язикова.

С - Підщелепна.

D. Дрібні залози ротової порожнини

Е. Всі перераховані.

 

22. Як зміниться секреція слинних залоз при стимуляції Са2+– каналів?

A. Збільшиться секреція слини.

B. Зменшиться секреція слини.

C. Посилиться синтез і виділення органічних речовин.

+D. Посилиться виділення слини з високим вмістом солей.

E. Зменшиться синтез і виділення органічних речовин.

 

Як зміниться секреція слинних залоз під впливом альдостерону?

+A. Збільшиться реабсорбція Na+ і секреція К+.

B. Зменшиться реабсорбція Na+ і секреція К+.

C. Зменшиться реабсорбція Na+ , а збільшиться секреція Cl-.

D. Збільшиться реабсорбція Na+, а збільшиться секреція К+.

E. Зменшиться реабсорбція Na+ , а збільшиться секреція К+.

 

З впливом на які рецептори пов'язаний розвиток умовнорефлеторних впливів на слиновиділення?

A. Смакові.

B. Тактильні.

C. Температурні.

+D. Нюхові.

E. Больові.

 

Подразнення яких рецепторів зумовлює розвиток безумовних слиновидільних реакцій?

+A. Смакових.

B. Тактильних.

C. Температурних.

D. Нюхових.

E. Больових.

 

Де знаходиться центральна ланка симпатичних слиновидільних рефлексів?

+A. ІІ - ІV грудні сегменти спинного мозку.

B. ІІ - ІV шийні сегменти спинного мозку.

C. ІІ - ІV поперекові сегменти спинного мозку.

D. ІІІ - VІ грудні сегменти спинного мозку.

E. V - VІІІ шийні сегменти спинного мозку.

 

Яка слинна залоза складається тільки із слизових клітин?

А - Привушна.

В - Під'язикова.

С - Підщелепна.

+D. Дрібні залози ротової порожнини

Е. Всі перераховані.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)