АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

III. Докласичний період

Читайте также:
 1. V. Література періоду громадянських воєн.
 2. VI. Література періоду принципату
 3. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить
 4. В період нової економічної політики
 5. Визначити період одного обороту оборотних коштів, днів.
 6. Витрати виробництва в короткостроковому періоді.
 7. Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Ефект віддачі масштабу.
 8. Витрати майбутніх періодів
 9. Відомо, що попит на товар повільно зростає, прибуток від реалізації або відсутній, або незначний наприкінці періоду. На якому етапі життєвого циклу знаходиться товар?
 10. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору і пожежі інтуїтивним методом
 11. Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору методом В.Г. Лобачова

1. Фольклор. Фольклорний період відрізнявся в Римі тими ж рисами, що й у всіх інших країнах. Тут, мабуть, були представлені всі звичайні жанри усної народної творчості. На жаль, у нас немає майже ніяких матеріалів, які дійшли б з цього давнини, і ми змушені тут обмежуватися або ничтожнейшими і малозрозумілими цитатами з пізнішої римської літератури, або навіть не цитатами, а тільки глухими згадками про них.

Тут, безсумнівно, була трудова пісня, пов'язана, наприклад, з прядильних і ткацьких справою, зі збором винограду, з човновою веслуванням.

Особливим розповсюдженням користувалися так звані фесценніни, пісні жартівливого, пародійного, а іноді і непристойного характеру, які, мабуть, мали великою соціальною значимістю. Ними користувалися не тільки під час бенкетів чи відпочинку від робіт, але і для осміяння і під час тріумфальних маніфестацій за адресою саме полководця-переможця, на честь якого і відбувалося тріумфальний хід.

Як і у всякому фольклорі, тут ми знаходимо також зачатки народної драми і навіть не тільки зачатки. Були в ходу так звані сатури (слово неясного походження), щось на кшталт наших імпровізованих сценок.

Історик Тіт Лівій (VII, 2, 4) повідомляє, що в 364 р. до н. е.. для вблагання богів під час епідемії були запрошені актори, танцюристи з Етрурії, які створили з допомогою римських молодих людей тут вже щось на кшталт справжнього театру, з мімічними танцями під акомпанемент флейти. Нарешті, в області драми великим поширенням користувалися в Римі ателлани, особливого роду фарс, який із кампанского міста Ателла. Він теж відрізнявся пародійним і сатиричним характером, часто нападав на громадські порядки і приватних осіб і тримався у Римі дуже довго.

Крім всієї цієї художньої словесності, з давніх пір була представлена ​​проза, що вважалася привілеєм знаті і отримувала фіксацію спочатку у вигляді написів на пам'ятниках і колонах, а згодом складова цілі книги. Ці прозові твори почасти теж мали віршованим розміром і тому наближалися до поезії. Можна відзначити: книги головних жерців і інших жерців, що мали спочатку форму літописі, куди коротко заносилися видатні події даного часу (на кшталт початку і кінця війни, затемнення сонця і т. д.); пам'ятники приватного характеру (похоронні мови або написи в будинках небіжчиків) ; віршовані написи у зв'язку з тріумфами полководців або написи надгробні. Усе це дійшло до нас у зруйнованому вигляді і в незначній кількості.

2. Аппій Клавдій Сліпий. Це був державний діяч кінця IV-початку III ст. до н. е..; він може вважатися першим відомим нам римським письменником. Він реформував орфографію, склав збірник поетичних сентенцій, був автором юридичних трактатів і написав одну військово-політичну промову (проти епірського царя Пірра), яка мала ходіння ще в I ст. н. е.. (Проголошення її відносять до 280 р.).

3. Загальна характеристика літературного періоду. Весь цей період відрізняється тим, що тут ще немає ніякого грецького впливу, яке в подальшому було настільки велике, що література Риму вже виявляється без нього немислимим.

Але не слід думати, що в римській літературі все визначалося грецьким впливом, що сама римська література не мала рівно ніякої оригінальністю.

Якщо грецький вплив з відомого моменту набуло тут величезне значення, то це тільки тому, що сам Рим досить дозрів у соціально-політичному ставлення, ймовірно, було поверхневим і, головне, зовсім не відбилося на літературі.

Інша справа - вплив Греції після 1-ї Пунічної війни. Один з перших римських письменників, грек Лівій Андроник, у 240 р., ставить у Римі драму латинською мовою. Ця драма, як і всі інші твори цієї епохи, писалася в наслідування грецьким зразкам, а перші прозаїки, будучи римлянами (Фабій Піктор), навіть писали по-грецьки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)