АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції

Читайте также:
 1. Q.1.1. Прохождение света через кристаллы.
 2. Апеляційна скарга подається в письмовій формі.
 3. В вытяжных системах удаляемый воздух возмещается в помещении за счет притока через воздухопроницаемые конструкции, неплотности притвора окон, форточки и фрамуги.
 4. В експерименті у жаби було зруйновано гіпофіз. Внаслідок цього через деякий час її шкіра посвітлішала. Відсутність якого гормону викликала таку реакцію шкірного покриву?
 5. Ввоз и вывоз культурных ценностей через таможенную границу Украины
 6. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 7. Виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-під варти, виконуються в цій частині негайно після їх проголошення в залі судового засідання.
 8. Вирішить справу. Визначить коло спадкоємців у випадку, якщо чоловік помер би пізніше дружини на дві години в одну добу?
 9. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
 10. Внаслідок аварії на АЕС після її стабілізації
 11. Вправа 100. Запишіть 5 термінів з фаху, у структурі яких є м’який знак, апостроф, а також ті, які пишуться через дефіс.

1. В апеляційному порядку перевіряються законність, обґрунтованість та вмотивованість ухвал слідчого судді (див. коментар до ст. 309 КПК).

2. Про порядок та строки апеляційного оскарження ухвал слідчого судді див. коментар до ст. 395 КПК.

3. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання (ст. 400 КПК).

4. Отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, суддя-допо­відач невідкладно витребовує з суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніш як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду.

5. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

6. Порядок апеляційного розгляду за поданою апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді має відповідати вимогам ст.ст. 405, 406 КПК.

7. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого суд­ді суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити ухвалу без змін; 2) скасува­ти ухвалу і постановити нову ухвалу (ст. 407 КПК).

8. Про підстави скасування ухвали слідчого судді див. коментар до ст.ст. 409-413 КПК.

9. Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду скарги на ухвалу слідчого судді має відповідати вимогам, визначеним у ст. 419 КПК.

10. При постановленні судом апеляційної інстанції ухвали за результа­тами розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді положення ст. 421 КПК не застосовуються.

11. Згідно з ч. 4 ст. 424 КПК ухвала слідчого судді після її перегляду в апе­ляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Стаття 423.Повернення матеріалів кримінального провадження

1. Після закінчення апеляційного провадження матеріали криміналь­ного провадження не пізніш як у семиденний строк, а у провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді - не пізніш як у триденний строк, направляються до суду першої інстанції.

1. Після закінчення апеляційного провадження матеріали кримінально­го провадження разом із підписаною ухвалою, вироком разом з його копією, завіреною печаткою апеляційного суду, додатково представлені матеріали при­єднуються до матеріалів апеляційного розгляду.

2. Для виконання ухвали та вироку апеляційного суду провадження на­правляється в суд першої інстанції не пізніш як у семиденний строк, а у про­вадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді - не пізніш як у триденний строк.

3. Апеляційний суд направляє для виконання повну ухвалу або вирок. Тому якщо була оголошена тільки резолютивна частина, ухвала та вирок звер­таються до виконання після складання й оголошення повного тексту.

4. Про порядок та строки касаційного оскарження ухвал та вироків апе­ляційного суду див. коментар до глави 32 КПК.

5. Суд першої інстанції, одержавши матеріали кримінального прова­дження з апеляційного суду, зобов'язаний звернути до виконання вирок, ухвалу апеляційного суду. Тільки після того, як від органів і осіб, на які покладене виконання судових рішень, надходить інформація про їх виконання, справа за письмовою вказівкою голови суду або судді може бути здана в архів.

6. Якщо суд апеляційної інстанції скасував вирок суду першої інстанції і повернув провадження на новий судовий розгляд, суд, що постановив вирок, в іншому складі призначає судовий розгляд і провадить його з урахуванням по­ложень ст. 416 КПК.

7. При внесенні в апеляційному порядку змін у вирок (ухвалу) підлягає виконанню вирок (ухвала) у частині, залишеній без зміни, і ухвала апеляцій­ного суду. У цьому випадку органу, що виконує вирок (ухвалу), направляється копія вироку (ухвали) і копія ухвали апеляційного суду, які супроводжуються розпорядженням про їх виконання.

8. Якщо вирок, ухвала суду першої інстанції були частково скасовані ви­роком, ухвалою апеляційного суду, до виконання направляється копія вироку, ухвали суду першої інстанції і копія вироку, ухвали апеляційного суду.

9. Якщо вирок, ухвала суду першої інстанції скасовані з закриттям про­вадження, виконується тільки ухвала апеляційного суду.

10. Апеляційний суд сам виконує своє рішення в разі потреби звільнення обвинуваченого з-під варти. Якщо обвинувачений, що утримується під вартою, але підлягає звільненню, знаходиться в залі судового засідання апеляційного суду, він звільняється з-під варти після оголошення рішення в залі судового засідання. Якщо рішення про звільнення обвинуваченого прийняте за його відсутності, копія рішення апеляційного суду направляється протягом доби адміністрації місця попереднього ув'язнення для виконання. Копія супровід­ного листа про направлення копії рішення апеляційного суду для виконання приєднується до матеріалів кримінального провадження. Адміністрація місця попереднього ув'язнення зобов'язана протягом доби з дня одержання копії рі­шення повідомити суду першої інстанції та апеляційному суду про звільнення ув'язненого з-під варти.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)