АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Допит потерпілого проводиться з дотриманням правил, передбачених частинами другою, третьою, п'ятою - чотирнадцятою статті 352 цього Кодексу

1. Потерпілий є фізичною особою, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди (ч. 1 ст. 55 КПК). Водночас, він є особою, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, тобто він має риси свідка (ч. 1 ст. 65 КПК). Ураховуючи таку природу потерпілого, закон встановив май­же аналогічні правила допиту для свідків і потерпілих. Відмінність полягає в тому, що потерпілий є зацікавленим учасником кримінального провадження з усім переліком прав, наданих йому законом для захисту своїх законних інтер­есів. Тому, на відміну від свідка, він не видаляється із залу судового засідання, бере участь у безпосередній перевірці доказів, в тому числі шляхом участі у допиті свідків.

2. Перед початком допиту головуючий повинен встановити особу потер­пілого, з'ясовуючи його прізвище, ім'я, по батькові, місце і дату народження, місце проживання, заняття та сімейний стан, а потім запитує, чи отримав по­терпілий пам'ятку про його права та обов'язки, чи зрозумілі вони йому, і в разі необхідності роз'яснює їх.

3. Встановивши анкетні дані потерпілого, головуючий повинен з'ясувати характер стосунків і знайомства потерпілого з обвинуваченим, оскільки це сут­тєво впливає на обрання тактики проведення допиту потерпілого і оцінку його показань. Також слід мати на увазі, що потерпілий знайомиться з усіма мате­ріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, і це може вплинути на його по­казання. Перед початком допиту потерпілий попереджається про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивих свідчень та про його право не давати свідчень щодо себе, близьких родичів та членів сім'ї. При допиті по­терпілого необхідно користуватися загальними правилами допиту свідка, що викладені у ч. 2, 3, 5-14 ст. 352 КПК.

4. Якщо потерпілий є одночасно і цивільним позивачем, то він допитуєть­ся під час судового розгляду тільки як потерпілий з одночасним з'ясуванням особливостей пред'явленого цивільного позову.

5. Представник та законний представник потерпілого, як правило, в ході судового розгляду перебувають у залі судового засідання.


6. У виняткових випадках для забезпечення безпеки потерпілого суд за власною ініціативою або клопотанням сторін кримінального провадження чи самого потерпілого постановляє вмотивовану ухвалу про проведення допи­ту потерпілого з використанням технічних засобів з іншого належним чином обладнаного приміщення, у тому числі за межами приміщення суду, або в ін­ший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію та забезпечує сторонам кри­мінального провадження можливість ставити запитання і слухати відповіді на них (див. ч. 9 ст 352 КПК).

7. З дозволу головуючого потерпілий може давати показання в будь-який момент судового розгляду. У випадку відмови прокурора від підтримання дер­жавного обвинувачення потерпілий має право підтримати обвинувачення в суді, а також брати участь у безпосередній перевірці доказів. Під час вирішення питання про призначення покарання обвинуваченому, при вирішенні питання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру голо­вуючий зобов'язаний з'ясувати думку потерпілого з цих питань.

8. Під час допиту потерпілий може застосовувати технічні засоби для фік­сації процесуальних дій, в яких він бере участь. Головуючий може заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби при проведенні окремої процесу­альної дії чи на певній стадії кримінального провадження, якщо це може при­звести до розголошення даних, які містять таємницю, що охороняється законом чи стосується інтимних сторін життя людини.

9. При встановленні фактів психологічного тиску на потерпілого, засто­сування насильства чи погроз його застосування до нього чи членів його сім'ї з метою примусити потерпілого відмовитись від давання показань, зміни їх на користь обвинуваченого, суд повинен обговорити питання про направлення відповідної інформації прокурору для внесення цих відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань і проведення розслідування щодо виявлених фактів та вжити заходів, передбачених законом, для забезпечення безпеки по­терпілого.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)