АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВСТУП. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Завдання та обов'язки
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 6. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VI. Домашнє завдання.
 11. VII. Домашнє завдання.
 12. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;

Мета вивчення навчальної дисципліни– отримання студентами систематизованих знань про інформаційно-аналітичну діяльність в міжнародних відносинах в умовах глобалізації.

Завдання навчальної дисципліни:

· ознайомлення студентів з актуальними проблемами інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах та окреслення можливих шляхів їхнього вирішення;

· формування у дослідників міжнародних економічних відносин високої інформаційної та прогностичної культури і системи знань, яка допомогла б орієнтуватись в інформаційно-аналітичній діяльності та процесах глобальної комунікації в міжнародних відносинах;

· формування теоретичних знань та практичних навичок професійної роботи, що необхідні для створення інформаційної бази аналітичного дослідження міжнародних відносин;

· ознайомлення студентів із сучасним станом розвитку інформаційної аналітики, з використанням нових технологій прогнозування міжнародних відносин.

Місце дисципліни у навчальному процесі.Навчальна дисципліна «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах» пов’язана з низкою дисциплін, які вивчалися студентами раніше («Міжнародна інформація», «Світова економіка», «Інформаційні ресурси, сервіси та технології Інтернет у бізнесі»), які вивчаються паралельно («Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародні економічні відносини»), а також надає базові знання для наступного вивчення дисципліни «Зовнішня політика України».

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

· концептуальні засади інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах;

· методологічний зміст інформаційної аналітики;

· зміст основних понять інформаційно-аналітичної діяльності;

· логіку та методологію аналітичного дослідження;

· принципи та базові поняття інформаційно-прогностичної діяльності в міжнародних відносинах;

· зміст технологій прогнозування міжнародних політичних та економічних відносин;

· новітні підходи до вироблення прогностичних рішень;

· технологію розробки аналітичних документів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

· формувати інформаційну базу для аналітичних досліджень міжнародних відносин;

· проводити аналіз предметної галузі фахових досліджень звикористанням сучасних аналітичних технологій;· здійснювати прогнозування в різних галузях міжнародних відносин;

· обгрунтовувати альтернативні варіанти проектів управлінських рішень, виходячи з прогнозної моделі сценаріїв розвитку геополітичної та геоекономічної ситуації;

· розробляти аналітичні документи.

 


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)