АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Охарактеризуйте основні види мінливості. Що таке модифікаційна мінливість? Дайте визначення поняттю «норма реакції» і наведіть приклад

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 3. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 4. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 5. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 6. Бази даних. Основні відомості
 7. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 8. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 9. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 10. Варистори та їх основні характеристики.
 11. Взгляд на «Норманскую теорию» после изучения Скандинавских карт
 12. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.

Мінливість — це здатність дочірніх організмів відрізнятися від батьківських форм. Розрізняють дві основні форми мінливос­ті: фенотипічну (не спадкову) і генотипічну (спадкову). Фенотипічною або модифікаційною мінливістю називають зміни фенотипу під дією чинників зовнішнього середовища без зміни генотипу. Оскільки при цьому генотип не зачіпається, то ці зміни не успад­ковуються. Якщо кульбаба росте в долині в умовах достатньої вологості й освітленості, вона має велике широке соковите листя. При перенесенні такої рослини високо в гори утворюється слабко розвинена розетка дрібного листя. При висіванні насіння такої рослини в долині нащадки його знову матимуть велике соковите листя.

Модифікаційна мінливість — зміни у фенотипі організму, що у більшості випадків носять пристосувальний характер та утворюються внаслідок взаємодії генотипу із навколишнім середовищем. Зміни в організмі та модифікації, не успадковуються. У цілому поняття «модифікаційна мінливість» відповідає поняттю «визначена мінливість», яке ввів Чарльз Роберт Дарвін

Як приклад пристосувальних модифікацій, розглянемо механізм утворення пігменту меланіну. За його вироблення відповідають чотири гени, які знаходяться у різних хромосомах. Найбільша кількість алелей цих генів — 8 — наявна у людей з найтемнішим забарвленням покривів тіла. Якщо на покриви інтенсивно діє фактор середовища, ультрафіолетове випромінення, то при проникненні його до нижніх шарів епідермісу клітини останнього руйнуються. Відбувається вивільнення ендотеліну-1 та ейкозаноїдів (продуктів розпаду жирних кислот), що обумовлює активацію та посилений біосинтез фермента тирозинази. Тирозиназа, у свою чергу, каталізує окиснення амінокислоти тирозину. Подальше формування меланіну відбувається без участі тирозинази, але посилення біосинтезу тирозинази та її активація обумовлює утворення засмаги, що відповідає чинникам середовища.

Но́рма реа́кции — способность генотипа формировать в онтогенезе, в зависимости от условий среды, разные фенотипы. Она характеризует долю участия среды в реализации признака и определяет модификационную изменчивость вида. Чем шире норма реакции, тем больше влияние среды и тем меньше влияние генотипа в онтогенезе. Один и тот же ген в разных условиях среды может реализоваться в несколько проявлений признака (фенов). В каждом конкретном онтогенезе из спектра проявлений признака реализуется только один. Аналогично один и тот же генотип в разных условиях среды может реализоваться в целый спектр потенциально возможных фенотипов, но в каждом конкретном онтогенезе реализуется только один фенотип. Под наследственной нормой реакции понимают максимально возможную ширину этого спектра: чем он шире, тем шире норма реакции. Фенотипическое значение любого количественного признака (Ф) определяется, с одной стороны, его генотипическим значением (Г), с другой стороны — влиянием среды (С):

Норма реакції — межа мінливості ознаки, який зумовлено генотипом.Наследуется не ознака, а норма реакції. Вона буває широкої, т. е. змінюється у великому діапазоні, і вузької. Наприклад, широкої нормою реакції мають такі ознаки в людини, як маса тіла, колір волосся; у корів — маса тіла, кількість молока. Вузька норма реакції й у наступних ознак: зростання людини, колір очей; у корів — жирність молока; довжина вовни у овець. Що ширшим норма реакцій, тим пластичнішим ознака, що зумовлює збільшення ймовірності виживання виду у умовах.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)