АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В галузі охорони навколишнього середовища»

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 3. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 4. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 5. бізнес плюс освіта в морській галузі»
 6. В чому полягає підготовча робота при розробці інструкцій з охорони праці?
 7. Взаємодія АЕС і навколишнього середовища
 8. Взаємодія ГЕС і навколишнього середовища
 9. Взаємодія ТЕС і навколишнього середовища
 10. Відомості в галузі зовнішньої політики і економіки, які можуть становить державну таємницю, —
 11. Дії населення при оповіщенні про радіоактивне зараження навколишнього середовища

Підрозділ «Охорона праці…» повинен бути органічно пов'язаний з темою дипломного проекту. Він включає розрахунково-пояснювальну частину обсягом 13 - 15 сторінок друкованого тексту, а також (як що є в цьому необхідність) графічну частину у вигляді діаграм, схем, графіків і рисунків.

При складанні розрахунково-пояснювальної записки розділу дипломант повинен використовувати терміни й визначення, прийняті в охороні праці і встановлені ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

Підсумком виконання розділу «Охорона праці» є аналіз організації служби охорони праці, стану виробничого травматизму і захворюваності, виявлення і аналіз основних можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ), стану умов праці і пожежної безпеки, заходів з поліпшення умов праці та їх соціальної і економічної ефективності (додаток 5)

З урахуванням специфіки дипломного дослідження цей розділ може викладатися у двох варіантах:

Варіант 1. У дипломних роботах, пов'язаних з розробкою питань удосконалення екологічного стану на підприємствах виробничої сфери, а також на підприємствах невиробничої сфери, де використовується фізична праця, порядок викладення розділу наступний:

1) завдання в галузі охорони праці.

2) загальний аналіз стану охорони праці на підприємстві.

3) виявлення можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів (НШВФ) в одному з підрозділів об’єкта проектування.

4) аналіз пожежної безпеки.

5) рекомендації з поліпшення умов і охорони праці й пожежної безпеки.

6) соціальна і економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці.

Варіант 2. У дипломних роботах, пов’язаних з аналізом і оцінкою екологічного стану території або окремої екосистеми, структура розділу повинна відображати питання створення сприятливих умов праці в підрозділах об’єкта проектування, або у відділах, де дипломант збирав матеріал для диплому і проходив переддипломну практику. Для цієї тематики рекомендується наступний порядок викладення розділу:

1) завдання в галузі охорони праці.

2) аналіз умов праці в одному з відділів об’єкта роботи (вказати конкретно).

2.1) коротка характеристика відділу.

2.2) аналіз метеорологічних умов.

2.3) аналіз шумового і вібраційного режиму.2.4) аналіз освітленості робочих місць.

2.5) аналіз електробезпеки.

2.6) оцінка електромагнітних випромінювань.

2.7) аналіз ергономічного забезпечення.

2.8) аналіз психологічного клімату в колективі.

3) аналіз пожежної безпеки на об’єкті проектування.

4) рекомендації з поліпшення умов праці і пожежної безпеки.

5) соціальна і економічна ефективність рекомендацій з поліпшення умов праці.

 

В окремих випадках (при відсутності матеріалу про стан охорони праці на підприємстві) за бажанням студента і погодженням з консультантом з охорони праці розділ може мати іншу структуру.

Зміст підрозділу "1.5 Охорона праці…" в дипломній роботі

 

«1.5.1 Завдання в галузі охорони праці»

На початку підрозділу викладають основні завдання в галузі охорони праці, принципи державної політики в області охорони праці, що випливають з Конституції України і Закону України "Про охорону праці".

Виходячи із загальних завдань охорони праці, визначають конкретні цілі, які повинні бути досягнуті при розробці даного підрозділу. При цьому дають характеристику об’єкта роботи, особливостей його діяльності, обґрунтовують доцільність розробки питань охорони праці як з економічної, так і соціальної ефективності.

Структура цього підрозділу однакова для обох варіантів.

Обсяг підрозділу – 1,5-2 сторінки друкованого тексту.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)