АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Доаудиторна самостійна робота. 1. Гігієнічні вимоги до обладнання шкільного класу

Читайте также:
 1. II. Контрольна робота.
 2. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

Контрольні питання

1. Гігієнічні вимоги до обладнання шкільного класу. Гігієнічні вимоги до конструкції та параметрів навчальних меблів як факторів забезпечення оптимальної пози учня за партою.

2. Гігієнічні вимоги до планування й обладнання комп’ютерних класів, організації режиму праці учнів на персональних комп’ютерах.

3. Гігієнічні вимоги до предметів дитячого вжитку (книг, підручників, іграшок, взуття, одягу тощо). Гігієнічні вимоги до матеріалів і сировини, що використовуються для виробництва іграшок. Гігієнічні вимоги до конструкції іграшок. Методика гігієнічної оцінки іграшки.

4. Основні методики, які використовуються в гігієні дітей і підлітків для оцінки впливу фізичного навантаження на організм дітей і підлітків. Методи дослідження функціонального стану центральної нервової системи, серцево-судинної системи, дихальної системи. Визначення рівня фізичної підготовки дітей.

5. Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання дітей і підлітків. Засоби та форми фізичного виховання у дитячих закладах. Поняття про рухову активність, критерії її гігієнічної оцінки. Наслідки гіпокінезії та гіперкінезії, їх профілактика.

6. Завдання і роль фізичного виховання для дітей і підлітків. Групи фізичного виховання.

7. Фізіолого-гігієнічні основи оцінки уроку фізичного виховання, гігієнічні вимоги до місць проведення занять.

8. Лікарський контроль за організацією фізичного виховання дітей і підлітків. Методика гігієнічної оцінки занять з фізичного виховання у школах (структура, загальна і моторна щільність заняття, фізіологічна крива фізичного навантаження).

9. Фізіолого-гігієнічні основи загартовування дітей і підлітків, основні принципи і способи загартовування.

10. Гігієнічні принципи раціональної організації трудового навчання дітей і підлітків. Основні організаційні форми трудового навчання дітей і підлітків.

11. Гігієнічні вимоги до планування та обладнання шкільних майстерень. Гігієнічні вимоги до організації та умов проведення уроків трудового навчання в різних класах. Лікарський контроль за організацією трудового навчання школярів.

12. Лікарсько-професійна консультація, професійна орієнтація та професійний відбір, їх функції та етапи. Методи прогнозування професійної успішності підлітків. Основи законодавства з охорони праці дітей і підлітків. Функціональні обов’язки лікаря підліткового кабінету з профорієнтаційної роботи.

Контрольні тести 3.1-386; 6.190-232 [10].

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)