АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

в умовах рейтингової системи

Читайте также:
 1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 2. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 3. База даних як складова інформаційної системи
 4. Банківської системи в Україні.
 5. В ринкових умовах
 6. В умовах сучасної ринкової економіки надзвичайно важливою
 7. Вибір технічних засобів та розробка технічної структури системи управління
 8. Вивіз капіталу в умовах сучасного імперіалізму
 9. Визначення властивостей нервової системи за психомоторними показниками (теппінг-тест)
 10. Визначення показників надійності елемента системи
 11. Визначення політичної системи

з курсу «Історія України»

Рейтинг знань студентів складається з трьох частин:

- перша – поточний; максимально 100 балів;

- друга – підсумковий; максимально 100 балів;

- третя – кінцевий або остаточний.

Перша частина – поточний рейтинг складається з балів за виконання двох контрольних робіт по 25 балів за кожну та 20 балів за підготовку до практичних занять, а також з балів за виконання завдань для самостійного опрацювання (індивідуальні завдання, реферати, презентації та інше) – 30 балів, контрольні заходи будуть проведені за темами дисципліни, дати їх проведення, а також оцінку участі студентів на практичних та семінарських заняттях визначає викладач.

P.S. 1) Повторне проведення контрольних робыт з метою підвищення рейтингу не допускається.

2) Студенти, які не пройшли активні форми контролю з поважних причин можуть пройти цей котроль у строки, які встановить деканат.

Друга частина – підсумковий контроль (на іспиті).

Структура білета:

- два теоретичних питання;

- тестові завдання.

Третя частина – остаточний рейтинг складається із суми балів поточного та підсумкового рейтингів поділених на два.

P.S. 1) Показники рейтингів записуються у відповідні відомості та регулярно доводяться до відома студентів.

2) Кінцевий або остаточний рейтинг перераховується в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ECTS.

 

 

Рекомендована література

 

1. Багацький В.В., Кормич Л.І. Історія України: підручник. — Вид. третє, доп. і переробл. — К., 2010.

2. Бажан О.Г., Білоусько О.А., Власов В.С., Мицик Ю.А. Історія України: Навч. посіб. для студ. ВНЗ. — К., 2006.

3. Баран В., Бойко О., Верстюк В., Віднянський С., Греченко В. Україна: політична історія. ХХ - початок ХХІ століття / НАН України; Інститут історії України ; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса / — К., 2007.

4. Бачинська О.А., Гончарук Т.Г., Гуцалюк С.Б., Мисечко А.І. Одеса козацька. – Одеса, 2000.

5. Безуглий А.І., Громова Л.П., Мельников Д.О., Пономаренко А.Б. Історія України: для студентів усіх бакалаврських напрямів: навч. посібник. — Вінниця, 2008.

6. Білоцерківський В.Я. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2007.7. Бойко О.Д. Історія України: навч. посіб. — 3-тє вид., доп. — К., 2008.

8. Борисенко М.В., Гончаров О.П., Горбань Ю.А., Кругляков В.Є., Пилипенко В.В. Історія України: навч. посібник. — К., 2007.

9. Виговський М., Коляда І., Куриленко О. Історія України: навч. посіб. / Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. Інститут історичної освіти. Інститут дистанційного навчання. — К., 2007.

10. Винар Л. Козацька Україна. – К., Л., 2003.

11. Вівчарик М.М. Україна від етносу до нації: Навчальний посібник. – К., 2004.

12. Воронянський О.В. Історія України. – Харків, 2006.

13. Гайдай Л.І. Історія України: персоналії, терміни, назви і поняття (1648-1917): навч. посіб. — Луцьк, 2008.

14. Гісем О.В., Мартинюк О.О. Історія України: опорні схеми, таблиці, коментарі. — Кам'янець-Подільський, 2009.

15. Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття: Курс лекцій – К., 2005.

16. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації. – К., 2000.

17. Гупан Н.М., Фрейман Г.О. Історія України: навч. посібник. – К., 2004.

18. Довжук І.В. Історія культури України: підручник / Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2009.

19. Доценко О.Г. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ ст. Курс лекцій. – К., 2003.

20. Енциклопедія історії України/ Ред. кол. В.А. Смолій, С.В. Кульчицький, В.М. Литвин та інш. – К., 2005.

21. Етнічна історія України: навч. посіб. для студ. ВНЗ/Макарчук С.А. – К, 2008.

22. Журавльов Д.В. Мазепа: людина, політик, легенда. – Харків, 2007.

23. Іванченко Р. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2006.

24. Іванченко Р. Українська державницька ідея. – К., 2004.

25. Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібник/ В.М. Литвин, В.І. Гусєв та інш. – К., 2002.

26. Історія державності України / За ред. Бандурки О.М. - Х., 2004.

27. Історія України / Відп. ред. Ю. Сливка, керівн. автор. колективу Ю. Зайцев. – Львів, 2002.

28. Історія України ХХ - початку ХХІ століття: Навчальний посібник/ П.П. Панченко, Н.П. Барановська, С.С. Падалка та ін.; За заг.редакцією В.А. Смолія. – К., 2004.

29. Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять/За ред. В.М. Литвина. – К., 2006.

30. Історія українського селянства. Нариси в 2-ох томах/В.М. Литвин, В.М. Геєць, В.М. Даниленко та ін. – К., 2006.

31. Казьмирчук М.Г. Історія України: підруч. для вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2009.

32. Касьянов Г.В Україна 1991 – 2007: Нариси новітньої історії. - К., 2007.

33. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ століття. – Х., 2006.

34. Король В.Ю. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2005.

35. Котова Н.О. Історія України: навчальний посібник для неспеціальних факультетів. – Харків, 2005.

36. Коцур В.П. Історія України в датах. – Переяслав-Хмельницький, Чернівці, 2007.

37. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навчальний посібник. – К., 2006.

38. Литвин В.М. Історія України: підруч. / В.А. Смолій (відп.ред.). — 3-тє доопрац. та доп. — К., 2009.

39. Литвин В.М. Історія України: підручник. — 4-те, доопр. та допов. вид. — К., 2010.

40. Литвин В.М., Смолій В.А., Шпаковатий М.О. Україна: поступ історії. – К., 2003.

41. Мицик Ю. А., Бажан О. Г., Власов В. С.. Історія України: навч. посіб. для використ. у загальноосвіт. навч. закл. — 3-тє вид., доп. і перероб. — К., 2010.

42. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний посібник. – К., 2002.

43. Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. – К., 2006.

44. Політична історія України: навч. посібник / за ред. В.І Танцюри. – К., 2008.

45. Реєнт О.П., Коляда І.А. Україна між світовими війнами (1914-1939): події, люди, документи: нариси історії: Навчальний посібник. – К., 2004.

46. Реєнт О.П., Коляда І.А. Усі гетьмани України. – Харків, 2008.

47. Рибак І.В., Матвеєв А.Ю. Історія України у проблемному викладі, в особах, термінах, назвах і поняттях: Навч. посібник. – К., 2005.

48. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник. –К., 2006.

49. Скрипник М.О., Домбровська Л.Ф., Красовський В.М. Історія України: навчальний посібник. – К., 2003.

50. Україна у ХХ столітті (1900-2000 рр.)/3б. документів та матеріалів, упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.Ю. Гусєв, В.Ю. Король та ін. – К., 2000.

51. Уривалкін О.М. Історія України кінець XVII – початок XXI ст. / Навчальний посібник. – К., 2007.

52. Червинський В.І. Історія України. Джерельний літопис. – К., 2008.

53. Черкашина Н.К. Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навчальний посібник. – К., 2005.

54. Шокалюк О.І. Історія України. Навчальний посібник. – К., 2004.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)