АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Друга контрольна робота

Читайте также:
 1. II. Контрольна робота.
 2. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 3. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 4. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 5. III. Робота над вивченням нового матеріалу.
 6. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 7. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 8. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 9. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 10. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 11. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.
 12. IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Розкрийте процес капіталістичної еволюції України у складі Австро-Угорської та Російської імперії, її особливості у ХІХ ст.

2. Адміністративно-політичний статус України у складі Російської та Австро-Угорської імперій у ХІХ ст.

3. Модернізаційні процеси у ХІХ ст.: зародження й становлення індустріального суспільства та початок формування модерної української нації.

4. Проаналізуйте соціально-економічні реформи в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. Формування товарно-грошових відносин в аграрному секторі. Розвиток міст, банківської системи, центрів зовнішньої торгівлі.

5. Суспільно-політичні течії в Україні та український національний рух у ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське товариство. Т.Г. Шевченко, його роль в національному відродженні.

6. Розкрийте особливості соціально-економічного розвитку українських земель на початку ХХ ст. Столипінська аграрна реформа та її наслідки для українського народу.

7. Діяльність Центральної Ради доби української національно-демократичної революції 1917 – 1920 рр. І – ІV Універсали УЦР. Конституція УНР.

8. Охарактеризуйте стан Української держави доби української національно-демократичної революції 1917 – 1920 рр. Економічна та національно-культурна політика уряду П.Скоропадського.

9. Діяльність Директорії Української Народної Республіки доби національно-демократичної революції 1917-1920 рр. Акт Злуки УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року та його історичне значення.

10. Історичні постаті та їх роль у державотворчих процесах періоду української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. (М.Грушевський, В.Винниченко, П.Скоропадський та ін.).

11. Нова економічна політика 1921-1928 рр. та розробка українськими вченими-економістами її наукових основ: С. Солнцев, Г. Тіктін, А. Бориневич та ін.

12. Проаналізуйте національну політику більшовиків в Україні у 20-ті-30-ті роки ХХ ст. та її основні напрямки. М. Скрипник, М. Хвильовий, О. Шумський та ін.

13. Опишіть особливості модернізації економіки в Україні (кінець 20-х-30-ті роки). Примусова колективізація сільського господарства, її наслідки.

14. Українське питання напередодні Другої світової війни. Оформлення нового політико-правового статусу Західної України.

15. Наукові концепції історії Другої світової війни та Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

16. Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. Внесок українського народу у розгром нацистської Німеччини.

17. Дайте характеристику соціально-економічного становища України в повоєнні роки (1946-1955).

18. Соціально-економічний розвиток України в умовах хрущовської «відлиги». Економічні реформи 60-х років, їх незавершений характер.

19. Охарактеризуйте процеси державотворення в незалежній Україні: політичні, економічні, культурні та міжнародні аспекти (з 1991 року до сьогодення).

20. Розкрийте основні тенденції розвитку української економіки у новітню добу та покажіть роль економічної науки в умовах трансформації ринкової економіки.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)