АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БПМ 2.1.4 Питома теплота пароутворення

Читайте также:
  1. БПМ 2.3.10. Питома теплота плавлення
  2. БПМ 2.3.7. Питома теплоємність речовини
  3. БПМ 2.3.8. Теплота згоряння палива
  4. Теплота растворения электролитов
  5. Теплота, вносимая теплоносителем
  6. Теплотворна здатність (теплота горіння) палива

1. Рідини відрізняються одні від одних тим, що для випаровування їх однакової маси при температурах кипіння потрібна різна кількість теплоти. Іншими словами, рідини відрізняються одні від одних їх питомою теплотою пароутворення.

2. Питома теплота пароутворення – фізична величина, що дорівнює відношенню кількості теплоти, потрібної для випаровування даної рідини при сталій температурі, до маси цієї рідини.

Позначається питома теплота пароутворення буквою r. .

3. У Міжнародній системі одиниць питома теплота пароутворення вимірюється в .

4. Фізичний зміст питомої теплоти пароутворення полягає в тому, що вона кількісно визначає, на скільки відрізняється за даної температури внутрішня енергія тіла масою 1кг у разі переходу з рідкого стану в газоподібний.

5. Щоб визначити кількість теплоти, необхідно, для випаровування певної маси рідини, треба її питому теплоту пароутворення помножити на масу: .

6. Конденсація супроводжується виділення теплоти, яка кількісно визначається за тією самою формулою, що й теплота випаровування: .

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)