АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІ. Практична частина. Особливість методичних рекомендацій є те, що його практичні завдання базуються на розв’язуванні наскрізної задачі та типових задач по кожній темі

Читайте также:
 1. I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.
 2. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 3. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 4. В итоге если все частицы собрать по правильной и проверенной технологии, получится красивая, эстетичная, экологичная и практичная столешница GraniStone любой формы и размеров.
 5. Вимоги до оформлення звітів з практичних робіт з предмету «Практична робота на ПК»
 6. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
 7. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 8. Графічна частина
 9. Графічна частина
 10. Графічна частина курсового коректу
 11. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 12. Графічна частина.

Особливість методичних рекомендацій є те, що його практичні завдання базуються на розв’язуванні наскрізної задачі та типових задач по кожній темі, яка розглядається на практичній роботі, системні вирішення яких дає змогу краще зрозуміти і закріпити вивчену інформацію.

Практична частина складається з двох завдань. Перше завдання полягає у вирішуванні задач по кожній із тем, що дозволить отримати високі результати під час здачі іспиту з дисципліни «Фінансовий облік - 1». Друге практичне завдання виконується в спеціальному робочому зошиті з використанням зазначених форм регістрів синтетичного та аналітичного обліку. Неохайно оформлене завдання до перевірки не приймається. По кожному завданню після вивчення теми проводяться співбесіда і зарахування.

Методичні рекомендації є обов’язковими до використання у навчальному процесі під час вивчення дисципліни «Фінансовий облік - 1» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік та аудит» навчально – наукового інституту аграрної економіки факультету обліку та аудиту


Практична робота № 1 (Модуль 1, ЗМ 1)

Основи побудови фінансового обліку

Мета вивчення

Після вивчення теоретичної частини студент повинен знати:

- призначення та склад фінансової звітності;

- якісні характеристики фінансової звітності;

- взаємозв’язок фінансової звітності та податкової звітності;

- випадки і загальні підходи до складання консолідованої фінансової звітності.

після проведення практичної роботи студент повинен вміти

- складати фінансову звітність

- виправляти помилки у фінансовій звітності та складати пояснювальну записку до фінансової звітності.

І. Теоретична частина

Питання для обговорення

Дайте вичерпні відповіді на запитання:

1. Що таке фінансовий облік, його сутність та значення

2. Правове регулювання організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні.

3. Фінансова звітність підприємств

4. Облікова політика підприємства

5. Розкрийте суть елементів методу бухгалтерського обліку

6. В яких випадках можлива зміна облікової політики підприємства

7. Які фактори впливають на формування облікової політики підприємства

8. Що таке фінансова звітність?

9. Які форми бухгалтерської звітності включаються до квартальної фінансової звітності?

10. Які форми бухгалтерської звітності включаються до річної фінансової звітності?

11. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «документація»

12. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «оцінка»

13. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «рахунки»

14. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «подвійний запис»

15. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «калькуляція»

16. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «інвентаризація»

17. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «баланс»

18. Розкрийте суть елементу методу бухгалтерського обліку «звітність»

Тестові питання

1. Фінансовий облік це:

а) це сукупність правил і процедур, які забезпечують підготовку і оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства та фінансового стану відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

б) це система збору та узагальнення інформації , яка використовується лише внутрішніми користувачами.

в) це облікова система, що призначена для здійснення розрахунку податків, які підприємство зобов’язане сплачувати до бюджету, та для контролю за правильністю розрахунків з бюджетом.

г) всі відповіді вірні.

2. Який з наведених звітів містить інформацію про зміни у власному капіталі підприємства?

а) Баланс

б) Звіт про фінансові результати

в) Звіт касира

г) Жоден з наведених

3. Принцип безперервності обліку означає:

а). що кожен суб’єкт господарювання як юридична особа веде облік майна і зобов’язання та складає фінансову звітність відокремлено від особистого майна та зобов’язань засновників.

б). оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі.

в). постійне (щорічне) застосування підприємством обраної облікової політики.

г) постійне відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку

4. Принцип автономності бухгалтерського обліку означає:

а). кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.

б). фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

в). постійне (щорічне) застосування підприємством обраної облікової політики.

г) оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі.

5. Принцип послідовності бухгалтерського обліку означає

а). що кожен суб’єкт господарювання як юридична особа веде облік майна і зобов’язання та складає фінансову звітність відокремлено від особистого майна та зобов’язань засновників.

б). що підприємство відповідно до його установчих документів має намір вести свою господарську діяльність безперервно і постійно.

в). постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики..

г) фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій

6. Який термін для подання фінансової звітності (крім зведеної та консолідованої) встановлено законодавством?

а). Квартальної - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, а річної - протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року.

б). Квартальної - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним року.

в). Квартальної - до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - до 20 лютого року, наступного за звітним року.

г) Квартальної - до 01 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - до 01 лютого року, наступного за звітним року.

7. Яке поняття є найбільш широким?

а) бухгалтерський облік;

б) виробничий облік;

в) управлінський облік;

г) фінансовий облік.

8. Сукупність способів ведення бухгалтерського обліку прийняту підприємством називають:

а) Обліковою політикою;

б) Формою бухгалтерського обліку;

в) Планом рахунків;

г) Документооборотом.

9. Фінансова звітність не включає:

а) Баланс;

б) Звіт про дебіторську і кредиторську заборгованість;

в) Звіт про фінансові результати;

г) Звіт про рух грошових коштів;

10. Підприємства подають фінансову звітність:

а) органам, до сфери управління яких належать;

б) трудовим колективам на їх вимогу;

в) власникам;

г) всі відповіді вірні;

11. У якій статті Балансу відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи, послуги:

а) довгострокова дебіторська заборгованість.

б) інша дебіторська заборгованість.

в) дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

г) в жодній з вищеперерахованих.

12. Які операції не відображаються у Звіті про рух грошових коштів:

а) чистий рух коштів від операційної діяльності.

б) операції, які відносяться до інвестиційної діяльності, але не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

в) операції, які відносяться до інвестиційної діяльності, що потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

г) всі відповіді вірні.

 

13. Визначення облікової політики наведене у П(с)БО:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

14. Визначення облікової оцінки наведене у П(с)БО:

а) 4;

б) 5;

в) 6.

15. Яке визначення облікової політики відповідно до нормативно-правової бази є вірним:

а) це порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

б) це сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

в) це вибір форми бухгалтерського обліку.

16. Складові облікової політики підприємства визначаються:

а) самим підприємством;

б) лише нормативними документами з бухгалтерського обліку;

в) лише законами України з оподаткування;

г) нормативними документами з бухгалтерського обліку, законами з оподаткування та внутрішніми нормативними документами підприємства.

17. Дотримання принципів бухгалтерського обліку є:

а) обов'язковим;

б) необов'язковим;

в) обов'язковим лише щодо принципів наведених у П(с)БО.

18. Прийнята облікова політика;

а) впливає лише на рівень витрат;

б) впливає лише на рівень доходу;

в) впливає лише на прибуток;

г) впливає на всі вище перелічені показники.

19. Прийнята облікова політика впливає:

а) лише на показники фінансової звітності;

б) лише па показники податкової звітності;

в) як па показники фінансової, так і податкової звітності.

20. Оформлення внутрішнього нормативного документа
підприємства щодо облікової політики є:

а) обов'язковим;

б) необов'язковим;

в) обов'язковим лише щодо фінансового обліку;

г) обов'язковим лише щодо податкового обліку.

21. Положення облікової політики щодо управлінського об­
ліку:

а) визначаються Законом;

б) визначаються П(с)БО;

в) визначаються внутрішніми розпорядчими документами
підприємства.

22. Внутрішній нормативний документ підприємства про
облікову політику затверджується:

а) наказом по підприємству;

б) розпорядженням по підприємству;

в) постановою правління товариства;

г) будь яким з перелічених внутрішніх нормативних доку­ментів;

д) немає вірної відповіді.

23. Мова бізнесу це:

а) англійська мова;

б) економічна мова;

в) бухгалтерський облік.

24. Що є фундаментом бухгалтерії?

а) математика, логіка, естетика і етика;

б) подвійний запис;

в) балансова теорія.

25. Бухгалтерський облік має справу з інформацією:

а) всією інформацією яка надходить на підприємство;

б) з економічною інформацією;

в) з інформацією про господарські процеси.

26. Який державний орган здійснює методологічне керівниц­тво бухгалтерськимобліком для господарюючих суб'єктів в Україні?

а) Держказначейство;

б) Держкомстат;

в) Міністерство економіки та європейської інтеграції;

г) Міністерство фінансів.

27. Стандарти бухгалтерського обліку — це:

а) документи щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, затверджені Державним комітетом із стандартизації та сертифікації;

б) нормативні документи, що визначають правила та про­цедури ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

в) загальноприйняті процедури відображення господарсь­ких операцій.

28. Основні засади організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні визначені:

а) законом;

б) Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

в) Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

29. В Україні обов'язковим є ведення:

а) бухгалтерського обліку;

б) виробничого обліку;

в) управлінського обліку;

г) фінансового обліку.

30. Яке поняття є найбільш широким?

а) бухгалтерський облік;

б) виробничий облік;

в) управлінський облік;

г) фінансовий облік.

31. Відкритою для всіх користувачів є інформація:

а) бухгалтерського обліку;

б) виробничого обліку;

в) управлінського обліку;

г) фінансового обліку.

32. Оберіть найбільш точне визначення предмета бухгал­терського обліку.

а) предметом бухгалтерського обліку є продукт підприємства, процес його створення, руху і використання, а також зв'я­зані з цим грошові, розрахункові і кредитні операції, що змінюють майно та джерела його формування.

б) предметом бухгалтерського обліку є господарські операції підприємства;

в) предметом бухгалтерського обліку є господарські операції та розрахунки з бюджетом та фондами.

33. До об'єктів бухгалтерського обліку відносяться:

а) прибутки, збитки та фінансовий результат.

б) склад та рух робочої сили;

в) джерела господарських засобів;

г) господарські факти діяльності підприємства;

34. На підприємствах України організаційна структура бух­галтерського обліку ґрунтується переважно на принципах:

а) повної централізації;

б) повної децентралізації;

в) часткової централізації.

35. Баланс підприємства зберігається:

а) вічно;

б) 10 років;

в) 75 років;

г) 3 роки.

36. У яких нормативних документах України визначені
принципи бухгалтерського обліку?

а) у національних стандартах бухгалтерського обліку;

б) у Законі України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні";

в) у Інструкції по застосуванню плану рахунків бухгалтерсь­кого обліку;

г) у Методичних рекомендаціях з планування, обліку і каль­кулювання собівартості продукції.


Практична робота № 2 (Модуль 1, ЗМ 1)

Облік грошових коштів

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.019 сек.)