АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення якості та обсягу забруднень довкілля

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. Аналіз якості виробленої продукції
 5. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 6. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 7. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 8. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 9. Визначення
 10. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 11. Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин
 12. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ

Для визначення рівня забрудненості довкілля та відповідного впливу забруднювальних речовин на екологічні системи і здоров'я людини, а також для проведення екологічних експертиз в усьому світі застосову­ють спеціальні поняття: гранично допустимі концентрації (ГДК), гра­нично допустимі екологічні навантаження (ГДЕН), максимально допус­тимий рівень (МДР), санітарно-захисна зона (СЗЗ) та ін. Встановлю­ють також летальну (смертельну) концентрацію (ЛКзд і ЛДад) шкідли­вих речовин, за яких спостерігається загибель половини піддослідних тварин. Ці дані потрібні для визначення класу загрозливої дії речовини. У різних країнах встановлюються неоднакові нормативні показники.

Гранично допустима концентрація (ГДК) забруднювальних речовин означає максимально можливий вміст їх у тому чи іншому середовищі, який практично не шкідливий для живих організмів, у тому числі й для людини. За допомогою цього показника контролюють якість повітря і водного середовища. Для кожної забруднювальної речовини встанов­люються два нормативи: ГДКмр — максимальна разова і ГДКСд — середньодобова. Перший норматив дає змогу запобігти рефлекторним реакціям людини на короткочасний (протягом 20 хв) вплив забрудню­вальних речовин атмосфери (органами чуття, зору та ін.), а другий — загальнотоксичному, канцерогенному та іншим впливам (у середньому протягом 24 год). Окремо нормують вміст шкідливих домішок у повітрі населених пунктів та їх промислових зонах .

 

Нормативи якості води — це показники ЇЇ складу і властивостей, які визначають рівень Її придатності для конкретних видів водокористу­вання (питного, господарсько-побутового, промислового, рибогосподар­ського та ін.). Зрозуміло, що вимоги до питної води, водойм рибогос­подарського призначення більш жорсткі. Якщо, наприклад, у воді гос-подарсько-побутового призначення допускається вміст нафтопродуктів 0,3 мг/л, то рибогосподарського — лише 0,05 мг/л. Це пояснюється тим, що нафта надає рибі різкого неприємного смаку і є токсичною для риб'ячої ікри і мальків. Як бачимо, стосовно якості води водних об'єктів встановлюються нормативи, які лімітують показник шкідливості за­бруднювальних речовин і відображують пріоритетність вимог до якості води. Так, для води господарсько-побутового призначення важливими г санітарно-токсикологічний, загальносанітарний та органолептичний л і м і 111, для рибного господарства — рибогосподарський .

Незалежно від нормативних вимог до якості води встановлюються певні обмеження на скидання у водні об'єкти стічних вод. Забороняється скидати стічні води: 1) які при застосуванні раціональних технологій можна використати у системах повторного водокористування; 2) що містять цінні домішки, які підлягають утилізації; 3) із вмістом виробни­чої сировини, реагентів, який перевищує ГДК; 4) що містять шкідливі речовини, ГДК яких не встановлено.

Для грунту (переважно для його орного шару) визначено ГДК пес­тицидів і важких металів. З урахуванням їх розроблені і впроваджу­ються у виробництво регламенти застосування пестицидів і мінераль­них добрив з метою запобігання накопиченню шкідливих речовин у сільськогосподарській продукції . Тому у практиці часто ви­користовують такий показник, як допустима залишкова кількість (ДЗК) пестицидів у грунті і продукції.

Проте значення ГДК якоїсь однієї забруднювальної речовини ще не дає повного уявлення про ступінь її шкідливості, оскільки вона, як пра­вило, діє в сукупності з іншими шкідливими речовинами. При вмісті в середовищі кількох забрудників враховують їх спільну дію, так зва­ний ефект підсумовування негативного впливу. За правилом ефекту підсумовування концентрація кількох шкідливих речовин у середовищі не повинна перевищувати одиниці.

Для всіх забрудників атмосфери встановлено гранично допустимі викиди (ГДВ). Це науково-технічний норматив викиду в повітря до­пустимої кількості забруднювальних речовий за одиницю часу.

Критеріями оцінки якості довкілля в цілому є стандарти — екологічні та виробничо-господарські; До перших належать ГДК та ГДР, до дру­гих — ГДВ. Контроль якості навколишнього середовища здійснюють відповідні державні установи.

Гранично допустимі концентрації деяких забрудню­вальних речовин у повітрі населе­них пунктів, мг/м:) та у водних об’єктах (мг/л):

Забруднювальні речовини гдк.л  
Основні    
Тверді (пил) 0,15 0,5
Оксид сірки (IV) 0,05 0,5
Оксид азоту (IV) 0,04 0,85
Оксид азоту (II) 0,06 0,4
Оксид вуглецю (II) 3,0 5,0
Специфічні    
Аміак 0,04 0,2
Хлороводень 0,2 0,2
Сірковуглець 0,05 0,03
Фенол 0,03 0,01
Формальдегід 0,03 0,035
Ртуть 0,0003
Свинець 0,0003
Мідь 0,002
Нікель 0,001
Арсен 0,003 0,003
Цинк 0,05

 

Забруднюваль­на речовина ГДК Лімітуючий показник
Аміак 0,05 Токсикологічний
Ацетон 0,05 Загальносанітарний
Бензол 0,5 Токсикологічний
Нафта і наф­топродукти 0,05 Рибогосподарський
ддт 0,1 Токсикологічний
Залізо 0,5 ()ргаиолептичний
Мідь 0,001 Токсикологічний
Хром 0,5 Органолептичний
Нікель 0,01 Токсикологічний
Свинець 0,03 Санітарно-токсико­логічний
Арсен 0,05 Токсикологічний
Стирол 0,1 Органолептичний

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)