АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 3. III. Актуалізація опорних знань учнів.
 4. IV етап – концепція поліхудожнього розвитку учнів Б.П.Юсова.
 5. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 6. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 7. В процесі будівництва
 8. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
 9. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 10. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 11. Визначення

 

 

 
 


 
 

 


Сьогодні питання про обдарованих учнів стає все більш актуальним. Обдарованих дітей виховують в дитсадках, школах, ліцеях, університетах, про них пишуть в газетах, журналах, говорять по радіо та телебаченню. А хто вони? Звідки взялися? І як визначити, що дитина обдарована?

Обдарована дитина – це дитина, що виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності.

Аналізуючи поняття «обдарованість» у зарубіжній психолого-педагогічній літературі, дослідники розглядають його по-різному. Зокрема, досить часто порушується питання про зв'язок обдарованості з інтелектом, про механізми функціонування творчої особистості тощо.

А. Танненбаум, займаючись вивченням обдарованості, застосував психосоціальний підхід. Він визначає поняття «обдарованість» за п’ятьма чинниками:

· високий рівень загального інтелекту;

· наявність спеціальних здібностей;

· певні особистісні особливості;

· вплив середовища;

· щасливий випадок.

На думку автора, успіх залежить від наявності всіх цих чинників, тоді як відсутність хоча б одного може призвести до невдачі. Для того, щоб творча обдарованість змогла себе проявити і далі розвиватися, потрібні сприятливе культурне оточення, опіка і заохочення, а іноді – тиск ззовні. Безперечно, особливу роль у цьому відіграє домашнє середовища, батьки, їх поведінка.

Наш ліцей не виняток, у нас також є обдаровані діти і ми намагаємося створити сприятливі умови для розвитку цих учнів, поетапно впроваджуємо прогресивні технології навчання та виховання.

У ліцеї діє ціла система роботи з обдарованими дітьми: адміністрація, психологічна служба, викладачі, майстри, вихователі – створюють максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку обдарованих учнів.

Психологічна служба ліцею виявляє обдаровану дитину та супроводжує її протягом усього навчання.

При обстеженні обдарованих дітей актуальним є вивчення наступних показників:

· інтелект;

· креативність;

· соціальна компетентність;

· психомоторні здібності;

· характеристики шкільного і сімейного оточення;

· досягнення.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)