АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні функції регіональної митниці, митниці

Читайте также:
 1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 3. Аналіз, діагностика та прогнозування розвитку регіональної економіки
 4. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 5. Бази даних. Основні відомості
 6. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. АКТИВИ ТА ПАСИВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
 7. Банкірський кредит. Банки, їхні функції та операції
 8. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 9. В. Моторної і секреторної функції
 10. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 11. Варистори та їх основні характеристики.
 12. Визначити ЗДНФ та ЗКНФ функції 4-х змінних.

Регіональна митниця виконує такі функції:

- контролює дотримання суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України;

- здійснює митний контроль та оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;

- виконує рішення та доручення Державної митної служби України, контролює їх виконання підпорядкованими митними установами;

- видає, у межах своєї компетенції, накази, які є обов'язковими для виконання підпорядкованими митними установами; вносить до Державної митної служби України пропозиції щодо змін та удосконалення чинного митного законодавства;

- вносить обґрунтовані пропозиції щодо перегляду зон діяльності підпорядкованих митниць, створення та розвитку митної інфраструктури, створення, реорганізації, ліквідації підпорядкованих митних установ, митних постів, забезпечення необхідною штатною чисельністю;

- забезпечує взаємодію митних органів з іншими правоохоронними органами та контролюючими службами в регіоні в межах наданих Державною митною службою України повноважень;

- здійснює взаємодію з іншими митними установами України та митними службами суміжних держав в межах, наданих Державною митною службою України повноважень;

- інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян про порядок митного оформлення, в разі відмови в митному оформленні товарів та інших предметів надає вичерпну інформацію щодо причин відмови та вимог чинного митного законодавства;

- використовує, в зоні своєї діяльності, митні забезпечення для оформлення результатів митного контролю: накладає пломби, проставляє печатки, штампи, інші визначені у встановленому порядку митні забезпечення на транспортні засоби, приміщення, контейнери та інші місця, які вміщують товари і предмети, що переміщуються або знаходяться під митним контролем; нараховує та справляє митні платежі, податки, своєчасно перераховує отримані кошти до бюджету та Державної митної служби України;

- розпоряджається, згідно з чинним митним законодавством, товарами та іншими предметами, що знаходяться під митним контролем і вчасно не отримані на вимогу їх власником до закінчення передбачених термінів зберігання, та координує роботу в регіоні з цього питання;

- координує роботу в регіоні щодо розпорядження конфіскованими підпорядкованими митницями предметами, забезпечує їх своєчасну реалізацію;

- здійснює контроль за доставкою товарів та інших предметів під митним контролем, а в разі їх недоставляння проводить розшук;

- здійснює, в зоні своєї діяльності, перевірку відомостей, заявлених під час декларування товарів та інших предметів;

- організовує та здійснює роботу з боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, розробляє та проводить заходи щодо запобігання контрабанді та порушенням митних правил, безпосередньо порушує справи про порушення митних правил та кримінальні справи про контрабанду і виконує провадження по них, здійснює методичне керівництво підпорядкованими митницями з цих питань;

- контролює дотримання підпорядкованими митницями законності при провадженні справ про порушення митних правил та провадженні дізнання у справах про контрабанду;

- виконує інші функції.[30, с. 64-67]

У безпосередньому підпорядкуванні Державній митній службі України знаходиться Центральна спеціалізована митниця, яка здійснює митне оформлення та митний контроль за імпортом, експортом, транзитом енергоносіїв — електроенергії, сирої нафти, сирих нафтопродуктів, нафтопродуктів, природного газу, продуктів їх переробки, які перетинають митний кордон України залізничним, автомобільним та трубопровідним транспортом, електромережами та іншими засобами транспортування. Склад повноважень Центральної спеціалізованої митниці визначається положенням про Центральну спеціалізовану митницю Державної митної служби України, затвердженим наказом Держмитслужби № 123 від 25 березня 1997 року. Зоною діяльності Центральної спеціалізованої митниці є вся митна територія України.[30, с. 105]

До основних функцій митних органів можна зарахувати:

- забезпечення участі у формуванні митної політики держави;

- опрацювання правового, економічного та організаційного механізму реалізації митної політики;

- здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, вдосконалення форм і методів їх здійснення;

- узагальнення практики застосування митного законодавства та розроблення пропозицій щодо його удосконалення;

- стягнення податків і зборів (обов’язкових платежів), справляння яких згідно із законодавством покладено на митні органи, контроль за їх своєчасним та повним перерахуванням до відповідних бюджетів;

- забезпечення дотримання порядку переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України;

- створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та пасажиропотоку через митний кордон України;

- забезпечення дотримання встановлених законодавством України заборон та обмежень щодо товарів та інших предметів, які переміщуються через митний кордон України;

- сприяння захисту інтелектуальної власності учасників зовнішньоекономічних зв’язків, інших юридичних та фізичних осіб;

- здійснення боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, у тому числі забезпечення виконання заходів, спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон цінностей, що становлять національне, культурне або історичне надбання українського народу;

- здійснення контролю за дотриманням правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України;

- здійснення спільно з іншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту інтересів споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв’язків державних інтересів на зовнішньому ринку;

- здійснення ліцензійно-дозвільної діяльності;

- здійснення інформування та консультування з питань митного законодавства, забезпечення необхідною інформацією інших державних органів, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян;

- ведення митної статистики;

- ведення УКТ ЗЕД;

- здійснення верифікації (встановлення достовірності) сертифікатів походження товарів з України;

- забезпечення виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України з питань митної діяльності, укладених в установленому законом порядку;

- здійснення співробітництва з митними та іншими уповноваженими органами іноземних держав, міжнародними організаціями у сфері митної діяльності.

Отже, регіональні митниці, митниці здійснюють митне оформлення та митний контроль за імпортом, експортом, транзитом енергоносіїв — електроенергії, сирої нафти, сирих нафтопродуктів, нафтопродуктів, природного газу, продуктів їх переробки, які перетинають митний кордон України залізничним, автомобільним та трубопровідним транспортом, електромережами та іншими засобами транспортування.

 

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)