АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Права та обов’язки Державної митної служби України

Читайте также:
 1. E. АВТОРСКИЕ ПРАВА
 2. I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПРФ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 3. II. Права тюремных священников.
 4. II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ
 5. II. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КПРФ
 6. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
 7. III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАРТИИ
 8. III. Права и обязанности Сторон
 9. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 10. III. УЧАСТНИКИ КЛУБА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КЛУБА
 11. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
 12. IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

 

Державна митна служба України в межах своїх повноважень має право видавати накази та організовувати і контролювати їх виконання. Нормативно-правові акти Держмитслужби України та її спільні акти з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, містять правові норми, розраховані на невизначене коло осіб, підприємств, установ, організацій і неодноразове застосування, незалежно від терміну їх дії та характеру відомостей, що в них містяться, у тому числі з грифами «Для службового користування», «Не для друку», «Таємно» та іншими, а також прийняті в порядку експерименту, підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 28 грудня 1992 року. Зареєстровані в установленому порядку нормативні акти Держмитслужби України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також громадянами.
Очолює Державну митну службу України Голова, якого призначає на посаду та звільняє з неї Президент України. Голова здійснює керівництво Держмитслужбою України, призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Держмитслужби України, керівників регіональних митниць та їх структурних підрозділів, митниць, спеціалізованих митних управлінь і організацій, установ та навчальних закладів, несе персональну відповідальність перед Президентом України і KM України за виконання покладених на Держмитслужбу завдань і виконання ним своїх функцій.[28, с.149-155]
Голова Державної митної служби України затверджує структуру центрального апарату Держмитслужби України. Центральний апарат складається з:

- управління власної безпеки та контролю;

- управління аналізу, прогнозування та зв'язків з громадськістю;

- фінансово-економічного управління;

- управління бухгалтерського обліку та звітності;

- управління кадрами й сектора режимно-секретної та мобілізаційної роботи;

- правового управління;

- управління міждержавних зв'язків;

- управління справами; митно-тарифного управління;

- управління статистики;

- управління митних платежів;

- інформаційно-аналітичного митного управління;

- управління організації митного контролю; управління нетарифного регулювання;

- управління по організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил; управління захисту прав інтелектуальної власності;

Отже, ДМСУ має дотримуватися правил і обов’язків, які покладені на неї і не порушувати їх.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)