АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИЗНАЧИТИ ЦІНУ ВИРОБУ

Читайте также:
  1. Визначити ЗДНФ та ЗКНФ функції 4-х змінних.
  2. Визначити період одного обороту оборотних коштів, днів.
  3. Визначити чисельність працюючих (за категоріями).
  4. Визначити, які властивості або тип темпераменту лежать в основі такої поведінки.
  5. Обґрунтування системи параметрів виробу і визначення відносних показників якості.
  6. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБУ
  7. РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ ВИРОБУ
  8. Як визначити розмір видатків на медикаменти за кошторисом поліклініки?

Визначення мінімального обсягу виробництва продукції.

Економічні показники визначають мінімальний обсяг виробництва за якого випуск продукції стає довільним. Це залежить від співвідношення умовно-змінних, умовно-постійних витрат у складі собівартості продукції та договірної ціни.

Визначення складової умовно-постійних та умовно-змінних витрат потребує спеціальних розрахунків та відповідної інформаційної бази. Для продукції електротехнічної промисловості можна прийняти, що у складі собівартості умовно-змінні витрати складають 70%, а умовно-постійні 30%. Тоді при розрахунковій річній потужності Х = 15000 шт., собівартість продукції складає:

 

(5.5)

 

 

де - повна собівартість одиниці продукції, грн. ;

а, – відповідно умовно-змінні та умовно-постійні витрати у складі собівартості одиниці продукції ( а= 0,65 – 0,75 ; в= 0,25 – 0,35)

Х – розрахункова виробнича потужність підприємства з випуску продукції шт./рік. ( Х = шт./рік.) ;

Q – річний обсяг випуску продукції шт./рік.(Q = шт./рік.) ;

 

Вартість річного випуску продукції:

 

(5.6)

Побудуємо графік, на якому визначаємо при якому обсязі продукції (Q1) виторг від реалізованої продукції та її собівартість співпадають (прибуток дорівнює 0), що відповідає беззбитковості виробництва, та визначимо обсяг продукції (Q2), при якому буде досягнуто запланований рівень рентабельності (рисунок 5.1)

Аналогічно Q1 та Q2 можуть бути визначенні за формулами:

 

Q1 = b CПОВ Х / ЦДОГ– а CПОВ (5.7)

 

 

Q2 =b CПОВ Х (1+РН / 100) / ЦДОГ – а CПОВ (1+РН / 100) (5.8)

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)