АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Обґрунтування системи параметрів виробу і визначення відносних показників якості

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 3. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 4. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 5. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 6. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 7. Аналізуючи спірограму обстежуваного Р., 25 років чоловічої статі виявили наступні показники. Який з визначених показників не відповідає нормі?
 8. АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕЧОВИВІДНОЇ СИСТЕМИ
 9. База даних як складова інформаційної системи
 10. Банківської системи в Україні.
 11. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 12. В м. Л при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?

Для характеристики розробляємого приладу використовують наступний параметр :

 

 

Х1 – напруга живлення HL

Х2 – напруга живлення DD1

Х3 – tроб.

Х4 – струм споживання

Х5 – Частота обертання ротора

 

З даних технічної літератури і досвіду попередніх розробок визначаємо гірші, середні та кращі значення параметрів :

 

Таблиця 2.1

Назва параметру Умовні познач. Одиниці виміру Значення параметру
гірше середнє краще
напруга живлення HL U В 11,9
напруга живлення DD1 U В 4,9 5,1
tроб. t C0
струм споживання I мА
Частота обертання ротора f Гц

 

Для кожного параметра виробу будують графічні залежності бальної оцінки параметра від його абсолютного значення ( рисунок 2.1 – рисунок 2.7) використовуючи дані таблиці 3.1. В цих графіках значення будь-якого параметра оцінюється в балах. Краще значення параметра оцінюється в 10 балів, гірше – в 1 бал.

 

 

Відносні (одиничні) показники якості по будь - якому параметру , якщо вони в лінійній залежності від якості, визначаються за формулами :

 

(2.4)

 

(2.5)

 

Формула 2.4 використовується при розрахунку відносних показників якості, коли збільшення величини параметра веде до покращення якості виробу (наприклад, продуктивності виробу) і формула 2.5 коли зі збільшенням величини параметра якість виробу погіршується (наприклад маса, споживча потужність).

 

13/12=1,08

5,1/5=1,06

50/20=2,2

600/400=1,2

3500/2800=1,32

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)