АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Встановіть генетичний ланцюжок утворення хлоробензену

Читайте также:
 1. БПМ 2.1.4 Питома теплота пароутворення
 2. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.
 3. Види резервів страховиків та порядок їх утворення
 4. Внутрішньогалузева конкуренція і утворення ринкової, або суспільної, вартості
 5. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 6. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 7. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 8. Встановіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.
 9. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітратної кислоти.
 10. Встановіть генетичний ланцюжок добування нітроген (І) оксиду.
 11. Встановіть генетичний ланцюжок утворення натрій етаноату.

A СН4

Б С2H2

В СН3СООNa

Г С6H6

 

Завдання № 3.11–3.14 передбачають безпосереднє виконання завдань,

розв’язування задач.

3.11. Складіть рівняння реакції, коефіцієнти підберіть методом електронного балансу:

NH3 + CuO → .

 

3.12. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

KI → KCl → Cl2 → НCl → AgCl.

 

3.13. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою:

крохмаль → глюкоза → етанол → етаналь → етанова кислота.

 

3.14. Під час нейтралізації ортофосфатної кислоти барій гідроксидом утворилася середня сіль масою 114,19 г. Обчисліть масу лугу, що прореагував, якщо вихід продукту реакції від теоретичного становив 95 %


ВАРІАНТ 23

Частина перша

 

У завданнях № 1.1–1.10 оберіть правильну, на Вашу думку,

відповідь та позначте її у бланку відповідей.

Укажіть газ, який не можна збирати методом витискування води.

A водень.

Б амоніак.

В кисень.

Г карбон (ІІ) оксид.

 

1.2. Оберіть сполуку, маса 225 молекул якої найбільша.

A метан

Б амоніак

В ацетилен

Г карбон (ІІ) оксид

 

Укажіть елемент, атом якого має на три електрони більше, ніж йон Магнію.

A He

Б N

В P

Г Al

 

1.4. Укажіть правильне закінчення твердження: металічний зв’язок полягає у взаємодії між

A позитивно зарядженими йонами та кислотними залишками

Б катіонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усуспільненими електронами

В атомами металічних елементів у кристалічних ґратках та усуспільненими електронами

Г аніонами металічних елементів у кристалічних ґратках та усупільненими електронами

 

Укажіть несолетворний оксид.

A СаО

Б СO

В CO2

Г2

 

1.6. Оберіть правильне закінчення твердження: під час змішування сульфатної кислоти і води виділяється теплота внаслідок

A електролітичної дисоціації молекул кислоти.

Б електролітичної дисоціації молекул води.

В гідратації молекул кислоти.

Г гідратації йонів кислоти.

 

1.7. Укажіть правильне закінчення твердження: озоновий шар Землі

A необхідний для утворення кисню.

Б захищає все живе на Землі від згубної дії випромінювання Сонця.

В руйнує будь-які віруси та бактерії, які потрапляють в атмосферу.

Г утримує повітря навколо Землі.

 

Укажіть сплав, який виплавляють у конвертері.

A латунь

Б сталь

В мельхіор

Г чавун

 

Укажіть формулу мила.

A C2H5COONa

Б C17H35COOCH3

В (C17H35COO)2Ca

Г C17H35COONa

 

Позначте групу атомів, яку називають пептидною.

A –CO–O–

Б –CO–NH–

В –CO–NH2

Г –COOH…NH2

 

У завданнях № 1.11–1.12 оберіть кілька правильних, на Вашу думку,

відповідей та позначте їх у бланку відповідей.

 

Укажіть йони, які не можуть одночасно знаходиться в розчині.

A Fe3+ і СІ-

Б Cu2+ і SO42–

В Cu2+ і OH-

Г H+ і SO42–

Д H+ і SiO32–

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)