АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору методом В.Г. Лобачова

Читайте также:
 1. C-3. Розрахунок процесу розпилювання блоків на плити-заготовки (Алмазне дискове розпилювання).
 2. I. Розрахунок захисного заземлення.
 3. II. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв
 4. III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
 5. IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
 6. Network topology (Топологія мережі)
 7. V. Література періоду громадянських воєн.
 8. VI. Література періоду принципату
 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 10. АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЮБВИ У ДЕТЕЙ –СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ МЕТОДОМ КАНИСТЕРАПИИ «ГОРОД СОЛНЦА» (Г. БАРНАУЛ)
 11. АЗБУКА МАКСИМАЛЬНОГО УСПЕХА
 12. Алгоритм решения ЗЛП графическим методом

Розрахунок виконано в табличній формі (таблиця 1.11). При цьому врахо­вано наступне: для недопущення помилок таблиця заповнювалась по вер­тикалі, тобто всі кільця ув’язувались одночасно; якщо знак нев’язки кільця Δhбув плюс, то поправочна витрата Δqзнімалась з ділянок зі знаком плюс і додавалась на ділянках зі знаком мінус і навпаки; поправочна витрата Δqспочатку обчислювалась для кожного кільця і вносилась спочатку у своєму кільці, а потім переносилась зі своїм знаком у суміжне кільце на суміжних ділянках; поправочна витрата на суміжних ділянках обчислювалась як ал­гебраїчна сума поправочних витрат, тому виправлена витрата на суміжних ділянках була однаковою в суміжних кільцях. Ув’язка триває до тих пір, поки нев’язки в кільцях не перевищують 0,5м, а нев’язка в зовнішньому контурі мережі не перевищує 1,5м. Більша точність не потрібна з огляду на невисоку точність прийнятих даних для проектування (норми водоспожи­вання, щільність населення, площа забудови і т. ін.). Тому поправочні ви­трати води обчислені з точністю до 1 л/с, а втрати напору на ділянках – з точністю до 0,01м. Результати розрахунків приведені на рисунку 1.7.


Таблиця 1. 11 – Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максимального водорозбору методом В. Г. Лобачова

№ кільця № ділянки l, м D, мм Попередній потокорозподіл Перше виправлення
q, л/с v, м/с δ1 S=S0δ1l Sq h=Sq2, м Δq, л/с q, л/с v, м/с δ1 S=S0δ1l Sq h=Sq2, м
1-2 1,40 0,926 0,000081 0,0112 -1,55 -6 1,34 0,93 0,000081 0,0107 -1,41
2-3 0,62 1,115 0,000103 0,0063 -0,38 -6 0,86 1,04 0,000096 0,0053 -0,29
3-4 0,00 1,44 0,000126 0,0006 +0 +6+30 0,42 1,22 0,000107 0,0044 +0,18
1-4 1,39 0,928 0,000086 0,0118 +1,62 +6 1,45 0,919 0,000085 0,0122 +1,74
Δh=-0,31 Δh=+0,22
3-4 0,00 1,44 0,000126 0,0006 -0 +30+6 0,42 1,22 0,000107 0,0044 -0,18
3-5 0,71 1,074 0,000310 0,0133 -0,57 +30 0,94 1,01 0,000292 0,0213 -1,55
4-6 1,40 0,926 0,000268 0,0292 +3,18 -30 1,02 1,00 0,000289 0,0228 +1,80
5-6 0,00 1,44 0,000235 0,0019 +0,01 -30+24 0,00 1,44 0,000235 0,0005 +0,00
Δh=+2,62 Δh=+0,07
5-6 0,00 1,44 0,000235 0,0019 -0,01 +24-30 0,00 1,44 0,000235 0,0005 -0,00
6-7 0,98 1,005 0,001277 0,0766 +4,60 -24 0,59 1,119 0,001421 0,0512 +1,84
5-8 0,46 1,192 0,000376 0,0105 -0,29 +24 0,85 1,043 0,000329 0,0171 -0,89
7-8 0,00 1,44 0,000278 0,0014 -0 +24+11 0,65 1,102 0,000212 0,0085 -0,34
Δh=+4,30 Δh=+0,61
7-8 0,00 1,44 0,000278 0,0014 +0 +11+24 0,65 1,102 0,000212 0,0085 +0,34
8-10 1,21 0,958 0,001672 0,0836 -4,18 -11 0,95 1,01 0,001763 0,0688 -2,68
9-10 0,00 1,44 0,004300 0,0215 -0,11 -11+6 0,00 1,44 0,004312 0,00 -0,00
7-9 0,58 1,135 0,001980 0,0475 +1,14 +11 0,85 1,043 0,001821 0,0637 +2,23
Δh=-3,15 Δh=-0,11
9-10 1,44 0,004300 0,0215 +0,11 +6-11 0,00 1,44 0,004312 0,00 +0,00
9-11 1,44 0,010276 0,0411 +0,16 +6 0,48 1,158 0,008256 0,0826 +0,83
10-12 0,95 1,012 0,00716 0,1443 -2,89 -6 0,67 1,11 0,007914 0,1108 -1,55
11-12 1,44 0,004312 0,0344 -0,28 -6 0,00 1,44 0,004312 0,0086 -0,02
Δh=-2,90 Δh=-0,74
                                                       

 

 

Нев’язка по контуру Δhк=+0,29 м < 1,5 м


 

Закінчення таблиці 1. 11

Друге виправлення
Δq, л/с q, л/с Sq Втрати напору h=Sq2, м
0,0107 -1,41
0,0053 -0,29
0,0044 +0,18
0,0122 +1,74
Δh=+0,22
0,0044 -0,18
0,0213 -1,55
0,0228 +1,80
0+4 0,0014 +0,01
Δh=+0,08
+4 0,0014 -0,01
-4 0,0440 +1,36
+4 0,0184 -1,03
+4 0,0093 -0,41
Δh=-0,09
0+4 0,0093 +0,41
0,0688 -2,68
0+2 0,0086 -0,02
0,0637 +2,23
Δh=-0,06
+2 0,0086 +0,02
+2 0,0967 +1,16
-2 0,0967 -1,16
-2 0,0 -0,00
Δh=+0,02


1.8.2 Гідравлічний розрахунок мережі для періоду максималь­ного транзиту води в башту методом М.М.Андріяшева

Розрахунок виконано наступним чином: в контури об’єднано кі­льця, що мають однакові знаки нев’язки та з нев’язками, які незначно від­різняються за величиною. Поправочну витрату в контурі Δqзнаходимо за формулою

(1.13)

де qmid – середня арифметична витрата води в контурі;

Δh – нев’язка контуру;

Σh – арифметична сума втрат напору в контурі.

Втрати напору на ділянках обчислено за формулою

h=Sq2, (1.14)

де – опір ділянки;

S0 – питомий опір;

δ1 – поправка на неквадратичність;

l – довжина ділянки.

Ув’язку проводимо послідовно етапами. Запис усього розрахунку проведено на розрахунковій схемі (рис. 1.8).

Після попереднього потокорозподілу нев’язки в кільцях склали

Δh1=-0,89м; Δh2=-0,54м; Δh3=+2,93м; Δh4=+1,4м; Δh5=+1,91м.

Перший етап ув’язки.Поєднуємо в контур кільця №№ 3,4,5 як такі, що мають однаковий знак нев’язки та нев’язки одного порядку.

Середня арифметична витрата води в контурі

л/с.

Арифметична сума втрат напору в контурі

Σh=5,86+2,03+1,73+0,19+0,01+0,62+2,93+0,01=13,38м.Нев’язка в контурі

Δhк=5,86+2,03+1,73+0,19-0,01-0,62-2,93-0,01=6,24м.

Поправочна витрата води в контурі

л/с.

Нев’язки в кільцях після першого етапу

Δh1=-0,89м; Δh2=-0,52м; Δh3=+1,36м; Δh4=+0,01м; Δh5=0,0м.

Другий етап ув’язки. У результаті першого етапу кільця №4 та №5 ув’язані. Але кільце № 3 має значну нев’язку і поєднати його в контур з кільцями №1 та №2 неможливо тому, що маємо різні знаки нев’язок. Ув’язуємо окремо кільце №3.

Середня арифметична витрата води в кільці

л/с.

Арифметична сума втрат напору в контурі

Σh=4,73+0,01+3,35+0,03=8,12м.

Поправочна витрата води в контурі

л/с.

Нев’язки в кільцях після другого етапу

Δh1=-0,89м; Δh2=-0,49м; Δh3=+0,48м; Δh4=+0,02м; Δh5=0,0м.

Третій етап ув’язки. Нев’язка більше 0,5м тільки в кільці №1. Ув’язуємо окремо кільце №1.

Середня арифметична витрата води в кільці

л/с.

Арифметична сума втрат напору в кільці

Σh=1,67+0,06+1,06+1,56=4,35м.

Поправочна витрата води в контурі

л/с.

Нев’язки в кільцях після третього етапу

Δh1=-0,13м; Δh2=-0,55м; Δh3=+0,48м; Δh4=+0,02м; Δh5=0,0м.

Нев’язка тільки кільця №2 незначно більша 0,5м, тому будемо вважати мережу для періоду максимального транзиту ув’язаною. Нев’язка по контуру Δhк=0,19м<1,5м.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)