АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Завдання та обов'язки
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 6. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VI. Домашнє завдання.
 11. VII. Домашнє завдання.
 12. А. Завдання

РОЗДІЛ 12

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ

ЗОВНІШНЬОЇ ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ МІСТА

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ

1 Назва проекту....................................... Зовнішня водопровідна мережа

міста на 45470 жителів

у Полтавській області

2 Розрахункова кількість жителів........................................45470 жителів

3 Розрахункове водоспоживання..........................................19000 м3/добу

4 Загальна протяжність зовнішньої

магістральної водопровідної мережі...............................................7,9 км

5 Протяжність водогону............................................................2·2,1=4,2 км

6 Кошторисна вартість зовнішньої

магістральної водопровідної мережі

і водогонів......................…………..................................................

 

 

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

Завдання на проектування включає:

а) генплан міста з горизонталями (М 1:10000), на якому вказані сельбищна та промислова зони (рис. 1.1);

б) ситуаційний план з горизонталями (М 1:100000), на якому вказані можливі джерела водопостачання (рис. 1.1);

в) початкові дані для проектування:

– фізико-географічний район розташування міста – Полтавська область України;

– дані якості підземної води – температура 12˚С; солевміст – 980мг/л;

– геологічні дані – ґрунти (товщина шарів) рослинний шар 0,5 м; суглинки 1,8 м; пісок 3,2 м; ґрунтові води на глибині 2,5м;

– характеристика районів сельбищної зони

№ з/п Райони Показники 1-й 2-й 3-й
Поверховість забудови (індивідуальна)
Щільність населення, осіб/га
Рівень сантехнічного благоустрою житла Централізоване гаряче водопостачання Централізоване гаряче водопостачання Місцеві водонагрівачі

 

– характеристика споживачів води промислової зони

Кількість працівників: Кількість працівників на одну душову сітку Витрати води на технологічні потреби, м3/год
усього в змінах з них користується душем, %
зміна 8-16 год. зміна 17-24 год. 3 зміна 0-8 год.   1 зміна     2 зміна     3 зміна

– розрахункова витрата на пожежегасіння в промисловій зоні 10л/с.ВСТУП

Для малого міста запроектована частина подавально-розподільного комплексу системи централізованого водопостачання, який включає:

– зовнішню магістральну водопровідну мережу на території міста;

– напірний водогін у дві нитки від водорозбірного майданчика до міста;

– ємкісні споруди, а саме: резервуари чистої води на майданчику очисних споруд та водонапірну башту на магістральній водопровідній мережі;

– водопровідні колодязі з водорозбірною та запірною арматурою на ділянках зовнішньої водопровідної мережі.

Передбачено, що в місті основні споживачі води питної якості знаходяться в сельбищній та промислових зонах.

В сельбищній зоні воду споживають:

– населення, яке проживає в сельбищній зоні;

– комунально-побутові установи, навчальні, лікарняні, дитячі та інші заклади, які також знаходяться в цій зоні;

– автоматичні поливальні установки в парках та скверах;

– засоби пожежегасіння;

В промисловій зоні воду споживають промислові підприємства на виробничі, побутові потреби та пожежегасіння.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)