АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В якому розмірі дозволяється спеціалізованим банкам (крім ощадного) залучати депозити від фізичних осіб

Читайте также:
 1. В якому випадку фірми-експортери строго дотримуються мінімальної імпортної ціни?
 2. В якому місці склера найтонша?
 3. В якому році відбулося юридичне оформлення документознавства як наукової спеціальності?
 4. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 5. ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КРОВІ
 6. Вимірювання фізичних величин та визначення похибок вимірювання
 7. ВИМІРЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН ТА ЇХ ОБРОБЛЕННЯ
 8. Відомо, що попит на товар повільно зростає, прибуток від реалізації або відсутній, або незначний наприкінці періоду. На якому етапі життєвого циклу знаходиться товар?
 9. Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.
 10. Вкажіть рядок, у якому ВСІ займенники є вказівними
 11. Дієздатність громадян. Обсяг дієздатності фізичних осіб.

1. + Не більше 5% капіталу банку

2. Не більше 10% капіталу банку

3. Не більше 50% капіталу банку

4. Не більше 75% капіталу банку

 

24. Банкам забороняється займатися діяльністю у сфері:

1. + Страхування

2. Лізингу факторингу

3. Надання трастових послуг

4. Операцій з цінними паперами

25. Які з територіально відокремлених структурних підрозділів не мають права на виконання банківських операцій:

1. Філії

2. + Представництва

3. Відділення

4. Підрозділи банку

 

26. Які з перелічених документів не потрібно подавати для державної реєстрації банку:

1. Бізнес-план, що визначає види діяльності

2. + Картку із зразками підписів і відбитком печатки керівних осіб

3. Відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови та членів правління

4. Документ, що підтверджує наявність приміщення для розміщення банку

 

27. Головна мета створення банку:

1. Надання кредитів

2. Залучення депозитів

3. + Одержання прибутку

4. Регулювання грошової маси і друкування грошей

28. Органом контролю за діяльністю банку є:

1. Збори акціонерів

2. Засідання ради банку

3. Управління і департаменти банку

4. +Ревізійна комісія

 

29. Збори акціонерів збираються:

1. + Один раз на рік

2. Один раз на квартал

3. Один раз на місяць

4. Два рази на місяць

 

30. Засідання Ради банку відбувається:

1. Один раз на рік

2. + Один раз на квартал

3. Два рази на місяць

4. Один раз на тиждень

 

31. Правління банку збирається не більше ніж:

1. Один раз на місяць

2. + Два рази на місяць

3. Один раз на тиждень

4. Два рази на тиждень

 

32. Склад ревізійної комісії банку формується із:

1. Працівників банку

2. Членів Правління банку

3. + Представників акціонерів

4. Членів Спостережної ради банку

 

33. Що не відносить до функцій спостережної ради банку:

1. Призначення і звільнення голови та членів правління (ради директорів) банку

2. + Призначення і звільнення голови та членів ревізійної комісії

3. Прийняття рішень щодо покриття збитків

4. Контроль за діяльністю правління (ради директорів) банку

 

34. Не пізніше якого терміну після подання повного пакета документів НБУ приймає рішення про реєстрацію комерційного банку чи відмову в реєстрації:1. Один місяць

2. + Три місяці

3. Шість місяців

4. Один рік

 

35. За допомогою активних операцій банки:

1. Формують власні і залучені ресурси

2. + Розміщують власні і залучені ресурси

3. Залучають депозити

4. Створюють субординований капітал

 

36. За допомогою пасивних операцій банки:

1. + Формують власні і залучені ресурси

2. Розміщують власні і залучені ресурси

3. Залучають депозити

4. Створюють субординований капітал

37. До спеціалізованих банків не відносять:

1. Клірингові

2. Іпотечні

3. Інвестиційні

4. + Лізингові

 

38. Хто встановлює комерційним банкам розміри процентних ставок та комісійних винагород:

1. + Комерційні банки самостійно

2. Національний банк України

3. Антимонопольний комітет

4. Асоціація українських банків

 

39. Асоціація українських банків - це:

1. Примусове об’єднання банків, створене за рішенням Міністерства фінансів для зміцнення банківської системи

2. + Недержавна незалежна добровільна організація, створена сприяння розвитку банківської системи, захисту прав банків

3. Організація, створена за рішенням НБУ для централізованої координації виконання рішень НБУ

4. Об’єднання банків, створене за рішенням Антимонопольного комітету

 

40. Який чинник не буде впливати на прийняття рішення щодо надання банку ліцензії:

1. Мінімальний обсяг регулятивного капіталу

2. Наявність бізнес-плану

3. + Організаційно-правова форма

4. Ділова репутація керівників і головних спеціалістів банку


1 | 2 | 3 | 4 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)