АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретична частина. Дотримання численних обмежень і допусків, встановлених для різних стандартів фізичного рівня мереж Ethernet

Читайте также:
 1. VІІІ. Теоретична база
 2. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 3. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 4. Графічна частина
 5. Графічна частина
 6. Графічна частина курсового коректу
 7. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 8. Графічна частина.
 9. Графічна частина:_____________________________________________________
 10. Допит потерпілого проводиться з дотриманням правил, передбачених частинами другою, третьою, п'ятою - чотирнадцятою статті 352 цього Кодексу.
 11. ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
 12. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Дотримання численних обмежень і допусків, встановлених для різних стандартів фізичного рівня мереж Ethernet, гарантує коректну роботу вашої мережі. Найбільш важливі обмеження, пов'язані з довжиною окремого сегмента кабелю, а також кількістю повторювачів і загальною довжиною мережі.

Правила "5-4-3" для коаксіальних мереж і "4-х хабів" для 10-ти мегабітних мереж на основі витої пари дають гарантію працездатності мережі. "Правило 5-4-3" говорить про те, що в мережі може бути не більше 4 повторювачів і, відповідно, не більше 5 сегментів кабелю. Тільки 3 сегменти з 5 можуть бути навантаженими, тобто такими, до яких підключаються кінцеві вузли. На рис. наведено приклад мережі Ethernet, що складається з трьох сегментів, об'єднаних двома повторювачами. Правило "4-х хабів" показує, що між будь-якими двома вузлами мережі не повинно бути більше 4-х повторювачів. На рис. 1 показана мережа 10Base-T з максимальним ієрархічним з'єднанням концентраторів Ethernet.

Рис. 1 - Схема мережі

У порівнянні з мережами Ethernet на протяжність мережі Fast Ethernet накладаються більш жорсткі обмеження. Правило "4-х хабів" переходить в правило "двох хабів" і діаметр мережі скорочується приблизно до 200 метрів. Причому повторювачі повинні бути з'єднані між собою кабелем не довше 5 метрів.

 

Завдання:

1. Намалювати схему, представлену на рис.2. із зазначенням IP-адреси для всіх комп'ютерів.

Рис.2 - Правило 4 хабів

2. Промоделювати роботу мережі, переглянути якого рівня моделі OSI відповідає робота хабів.

Рис.3 - Логічний простір

3. Завантажити файл проекту «4 комутатора»

4. Переключившись в «Режим симуляції» промоделювати вплив замкнутих маршрутів на роботу комутаторів

5. розглянути якого рівня моделі OSI відповідає робота комутатора, і пояснити процес обміну даними по протоколу ICMP між пристроями (виконавши команду Ping з одного комп'ютера на інший). Детальне пояснення включити до звіту.

Рис.4 - Проходження пакетів

6. Завантажити файл проекту «VLAN»

7. Виконати початкову настройку всіх комутаторів, Management Vlan - 30, адресний простір 30.0.0.0/24.

Для цього необхідно прописати через командний інтерфейс IOS налаштування комутатора (вхід в режим адміністратора та конфігурації через термінал дивись лабораторну роботу № 6), потім

 

Switch (config) # interface vlan Х0

Switch (config-if) # ip address Х0.0.0. 1 255.255.255.0

Рис.5 - Командний інтерфейс

Після додавання віртуальних мереж рис.6

Рис.6 - Конфігурація VLAN

 

8. Перенести PC0, PC2 в Vlan 10, адресний простір 10.0.0.0/24.

9. Перенести PC1, PC3 під Vlan20, адресний простір 20.0.0.0/24.

Перевірка: Комп'ютери в одному Vlan-е один одного пінг, між різними Vlan зв'язку немає

Тема роботи:Налаштування маршрутизації в пакеті Packet Tracer.

 

Мета роботи:Метою даної лабораторної роботи є вивчення процесів настройки статичних маршрутів на маршрутизаторах.

Засоби для виконання роботи: ОС Windows, Cisco Packet Tracer 6.1

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)