АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вправи і задачі

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. III. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні.
 3. IV. Тренувальні вправи.
 4. IV. Тренувальні вправи.
 5. IV. Тренувальні вправи.
 6. IV. Тренувальні вправи.
 7. V. Тренувальні вправи.
 8. Вибір задачі для моделювання
 9. ВПРАВИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 10. Вправи для тренування правильного дихання
 11. Вправи і завдання
 12. Вправи і завдання

1. Яка максимальна маса водню може вступити в реакцію з 11,2 л етилену?(3б)

2. Розрахуйте масу глюкози, яку треба взяти для приготування розчину з

молярною концентрацією 6,66 ммоль/л().

 

3. Запишіть рівняння реакцій, які підтверджують амфотерні властивості

амінокислот (3б)

 

4. Крохмаль як представник гомополісахаридів, будова, гідроліз та біологічна

роль (3б)

5.Запишіть рівняння реакції поліконденсації гліцину з утворенням три пептиду

(4б)

6.Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити

перетворення:

СН3СООН→ClСН2СООН→NH2СН2СООН

Назвіть утворені речовини (3б)

 

7. Охарактеризуйте будову та значення для організму амінокислоти триптофану

(3б)

8. При відновленні 12,3 г нітробензолу добуто 8,5 г аніліну. Визначіть, скільки

відсотків це становить від теоретично можливого виходу? (4б)

9. Як експериментально можна доказати ненасиченість органічних сполук?

Запишіть результати дослідів та рівняння відповідних реакцій(4б).

 

10. Охарактеризуйте медико-біологічне значення формальдегіду і ацетону.(2б)

11. Визначіть вид ізомерії для таких пар сполук:

а) пентан і 2-метилбутан; б) 1-бутен і 2-бутен(3б)

12. Зробіть відповідні розрахунки і позначте формулу газу, що важчий за

повітря (2б):

А. СО2

В. СН4

С. С2Н2

D. СО

Е. NH3

 

13. Вкажіть співвідношення глюкози та води у фізіологічному розчині “Глюкоза 5 % “ (2б)

А. 1 до 49

В. 2 до 40

С. 1 до 20

D. 2 до 20

Е. 1 до 19

 

14. Біологічна роль вуглеводів та їх значення в житті людини.(3б)

15. Вкажіть число структурних ізомерів, що відповідають складу

С5Н12. Назвіть їх за номенклатурою IUPAC(3б)

16. Розрахуйте масу глюкози, яку треба взяти для приготування розчину з

Молярною концентрацією 4,44 ммоль/л().

 

17. Значення білків для організму людини та їх біологічні функції (3б)

 

18. Властивості оцтової кислоти. Відповідь підтвердіть рівняннями відповідних реакцій (4б)

19. Які сполуки називають аміноспиртами? Напишіть формули коламіну та

холіну і вкажіть їх біологічну роль (3б).

20. Укажіть, у яких масових співвідношеннях необхідно змішати цукор і воду,

щоб отримати розчин із масовою часткою цукру 10%? (2б)

А. 5 : 50

В. 1 : 9

С. 1 : 10

D. 10 : 100

Е. ------

 

21.Назвіть сполуки за номенклатурою IUPAC: (3б)

 

А. СН3-СН-СН-СН3

‌| |

Cl СН3

В. СН3-СН2 -СН-СН2

‌| |

Cl СН3

 

СН3

|

С. СН3-СН -СН-СН2- СН3

‌|

СН3

 

 

СН3

‌|

D. СН3-СН2 -С-СН2- СН3

‌|

СН3

 

22. Обчислити масу вітаміну В12, що надходить в організм при введенні хворому 1,0 см3 ін”єкційного р-ну вітаміну В12 з масовою часткою 0,05% (ρ=1,0 г/см3) (5балів).

 

23. Які продукти утворюються при відновленні :

а) оцтового альдегіду;

б) ацетону?

Відповідь підтвердіть рівняннями відповідних реакцій (3б)

24. Опишіть будову та функції гемоглобіну?(3б)

25. Скільки л водню потрібно для гідрогенізації 4 моль олеїнової кислоти?(3б)

26. Перечисліть пуринові і піримідинові основи, які входять до складу

нуклеїнових кислот (1б).

27. Вкажіть формулу алкену, відносна молекулярна маса якого 56: (2б)

А. Бутен

В. Пентен

С. Пентан

D. Гексен

Е. Пропан

 

28. Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 85,71% Карбону і

14,29% Гідрогену. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 42 (5б)

29. Які сполуки називають гідроксикислотами? Запишіть формулу молочної

кислоти та вкажіть її біологічну роль. (3б)

 

30. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна з метану отримати

етан (3б)

 

31. Запишіть рівняння реакції отримання триолеїну (4б)

32. Глюконат кальцію, аскорбінова кислота. Будова та медико-біологічне

значення (3б)

 

33. Здійсніть схему перетворень СН3ОН→ Х →НСООН, назвіть речовини та

Вкажіть відносну молекулярну масу невідомої речовини Х: (4б)

А. 24

В. 28

С. 30

D. 32

Е. 46

 

34. Які сполуки називають альдегідами? Наведіть конкретні приклади, запишіть

їх напівструктурні формули та подайте всі можливі назви. (3б)

35. Біологічна роль жирів та їх значення в житті людини (3б)

36. У процесі фотосинтезу рослина ввібрала вуглекислий газ об′ємом 224 л. Яка

маса глюкози утворилася при цьому? (5б)

 

37. Якісні реакції на білки (3б)

 

38.Складіть схему послідовного гідролізу нуклеїнових кислот (2б)

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.027 сек.)