АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В. Складні вуглеводи, що містять понад 10 моносахаридних залишків

Читайте также:
 1. В. Містять при одному атомі Карбону дві алкоксильні(ОR) групи
 2. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
 3. Если понадобится ступка.
 4. За понадлімітні обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин та розміщення відходів екологічний податок справляється?
 5. Завдання 4. Тампонада рани і накладання кровоспинного джгута
 6. ЗЕЧЕМ ПОНАДОБИЛОСЬ ГРОМИТЬ ЦЕРКОВЬ.
 7. Кому понадобился человек разумный?
 8. ПОЧЕМУ ПСИХИЧЕСКИ ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
 9. При длительном нахождении в пути вам может понадобиться иголка и нитки. Кусок мыла, зубная щётка и паста не займут много места, если вы идёте более, чем на 2 дня.
 10. Розміщення головного банку та філій за адміністративними регіонами країни: усі вони містяться або в одному, або в кількох регіонах.
 11. Самостійна робота № 3. Складні числівники та займенники.

С. Складні вуглеводи, молекули яких містять від 2 до 10 залишків

моносахаридів

D. Фруктоза

Е. Сахароза

 

279. Вміст глюкози у крові людини складає:

А. 0,08-0,11 %

В. 0,85-0,9 %

С. 2 %

D. 4,5 %

Е. 5 %

280. Вкажіть формулу диаміномонокарбонової кислоти:

А. NH2-CH2-COOH

В. CH3-CH(NH2)-COOH

С. HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH

D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH

Е. NH2-(CH2)2-COOH

281. Який заряд має амінокислота в ізоелектричній точці?

А. Позитивний

В. Сумарний заряд дорівнює нулю

С. Негативний

D. ---------

282. Серед наведених сполук укажіть відновний дисахарид:

А. Сахароза

В. Галактоза

С. Лактоза

D. Амілоза

Е. Глікоген

283. Який тип реакцій характерний для карбонових кислот?

А. Нуклеофільного заміщення

В. Електрофільного заміщення

С. Радикального заміщення

D. Електрофільного приєднання

Е. Реакції відщеплення

 

284. Зазначте довжину зв”язку С-С і валентний кут у молекулах алкенів:

А.0,121 нм , 1200

B. 0,134 нм , 1200

C. 0,154 нм , 109,50

D. 0,134 нм , 109,50

E. 0,154 нм , 1200

285. Назвіть речовину за формулою:

А. Триптамін

В. Пірол

С. Серотонін

D. Триптофан

Е. Пурин

286. Укажіть ознаку якісної реакції на ненасичені органічні сполуки:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)