АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А. Нінгідринова реакція

Читайте также:
  1. Лідер-пожежник. Його відрізняє швидка реакція на насущні вимоги часу, сформульовані його прихильниками.
  2. ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ. МІЖКЛІТИННІ ВЗАЄМОДІЇ В ІМУННИХ РЕАКЦІЯХ.
  3. Реакція гальмування гемагглютинації (РГГА).
  4. У тварини в експерименті спостерігали відсмикування кінцівки при дії температурного подразника. На що спрямована дана рефлекторна реакція?
  5. Що таке реакція Манту?
  6. Якісна реакція на ароматичні вуглеводні

В. Реакція декарбоксилування

С. Ксантопротеїнова реакція

D. Реакція дезамінування

Е. Біуретова реакція

228. Вкажіть сполуку, що належить до п′ятичленних гетероциклів з одним

гетероатомом:

А. Піримідин

В. Холін

С. Тіофен

D. Циклогексан

Е. Толуен

229. Які речовини входять до складу одного нуклеотиду?

А. Аміни, пентоза, фосфатна кислота

В. Амінок-та, пентоза, фосфатна к-та

С. Азотиста основа, гексоза, фосфатна кислота

D. Азотиста основа, пентоза, фосфатна кислота

Е. Азотиста основа, фосфатна кислота

230. До якої групи речовин відносяться нуклеїнові кислоти?

А. Білків

В. Ліпідів

С. Полінуклеотидів

D. Полісахаридів

Е. Дисахаридів

231. Склад речовини виражається формулою СН3-СО-СН2-СН3. Вона належить

до:

А. Кетонів

В. Алканів

С. Альдегідів

D. Аренів

Е. Карбонових кислот

232. Який з наведених лікарських препаратів використовують в медичній

практиці як високоефективний антитуберкульозний засіб?

А. Пеніцилін

В. Анальгін

С. Тубазид

D. Нітрофурал(Фурацилін)

Е. Кордіамін

233. Вкажіть пептидну групу:

А.-NH2

В.-COOH

С. -CO – NH -

D. -NO2

Е. – NH-

234. До складу природних білків входять:

А. α-амінокислоти

В. β-амінокислоти

С. γ-амінокислоти

D. δ-амінокислоти

Е. ε-амінокислоти

235. Вкажіть, який з лікарських препаратів є похідним піразолу?

А. Пеніцилін

В. Амідопірин

С. Тубазид

D. Нітрофурал(Фурацилін)

Е. Кордіамін

236. Який принцип поєднання азотистих основ лежить в основі реплікації ДНК?

А. Конденсація

В. Синтез

С. Репарація

D. Комплементарність

Е. Гідроліз

 

237. Яку валентність проявляє Карбон в органічних сполуках?

А. 0

В. 1

С. 2

D. 3

Е. 4

 

 

238. Назвіть речовину за поданою формулою:

 

А. β-гідроксимасляна кислота

В. Пропіонова кислота

С. α- гідроксимасляна кислота

D. Масляна кислота

Е. γ- гідроксимасляна кислота

239. Яка з реакцій є якісною на відкриття мурашиного альдегіду?

А. СН2ОН-(СНОН)4-СОН +Ag2О→СН2ОН-(СНОН)4-СООН +2Ag↓

В. 6СО2+6Н2О→С6Н12О6 +6О2

С. С6Н12О6 →2С2Н5ОН+2СО2

D. СН3СОН+Ag2О→ СН3СООН+ 2Ag↓

Е. НСОН+ Ag2О→НСООН+ 2Ag↓

240. Що являє собою триплет ДНК?

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)