АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

В умовах сучасної ринкової економіки надзвичайно важливою

Читайте также:
 1. Аналіз, діагностика та прогнозування розвитку регіональної економіки
 2. АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІОГЕННОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІКИ
 3. В ринкових умовах
 4. в умовах рейтингової системи
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
 6. Вивіз капіталу в умовах сучасного імперіалізму
 7. Виконання штукатурних робіт в зимових умовах
 8. Відносна додаткова вартість у сучасних умовах
 9. Відомості в галузі зовнішньої політики і економіки, які можуть становить державну таємницю, —
 10. Внутрішньогалузева конкуренція і утворення ринкової, або суспільної, вартості
 11. Вплив держави на економічну рівновагу. Модель економічної рівноваги за методом “витрати-випуск” для змішаної закритої економіки.

Функцією центрального банку є функція кредитно-грошового регу-

Лювання економіки. Її важливість пов’язана з тим, що головним у ре-

Алізації монетаристської політики щодо розвитку сучасного суспіль-

Щетинін А. І. «Гроші та кредит»

Ного виробництва є саме центральний банк. При цьому свої основні

Важелі з регулювання кредитно-грошової сфери, а через неї й усієї

Економіки, він застосовує насамперед до комерційних банків, які вже

Безпосередньо впливають своїми діями на суб’єктів господарювання.

У світовій практиці щодо регулювання економіки, яке здійснюють

Центральні банки, нагромаджено певний досвід і, незважаючи на дея-

Кі особливості в організації самого регулювання залежно від конкрет-

Ної країни, вони досить схожі за своєю суттю. У цілому всі методи ре-

Гулювання, як правило, ділять на загальні й специфічні. У сукупності

загальних методів найбільш поширені такі:

􀀳 Встановлення й зміна норми обов’язкових резервів.

􀀳 Встановлення й зміна облікової ставки.

􀀳 Операції на відкритому ринку.

До специфічних методів реалізації регулюючих функцій цен-

Трального банку належить ціла низка заходів, спрямованих на вирі-

Шення конкретних, часто вузькоспрямованих завдань. Так, централь-

Ний банк може встановлювати певну межу відсотка за кредитами,

Здійснювати обмеження з окремих операцій, удаватись до встанов-

Лення диференційованих обмежень для різних банків тощо. Ці мето-

Ди досить ефективні, бо вони спрямовані, як правило, на вирішення

Конкретних проблем у кредитно-грошовій сфері. Але в той же час ці

Методи мають і негативний бік, бо вони так чи інакше виливаються

Врешті-решт у певні селективні обмеження, що стосуються не всіх, а

Тільки окремих банків або їх груп і тому погіршують умови для клієн-

Тів комерційних банків, бо порушують умови конкуренції між ними.

До найбільш важливих методів регулювання кредитно-гро шових

Відносин, які здійснює центральний банк, належить визначення нор-

Ми обов’язкових резервів, які комерційні банки повинні тримати в

Центральному банку. Ця функція виступає як одна із функцій контр-

Олю за діяльністю комерційних банків. Проте за своїм значенням вона

Націлена скоріше на регулювання сукупних економічних процесів,

Що відбуваються у суспільному виробництві. Зміна цього нормативу

Хоч і стосується кожного конкретного банку, однак, за своїми наслід-

Ками вона прямо призводить до макроекономічних змін, збільшуючи

Або зменшуючи кредитну експансію всіх комерційних банків. Тому


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)