АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом

Читайте также:
 1. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 2. XIII. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения
 3. Авторський міф України Тараса Шевченка (1814-1861)
 4. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 5. АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
 6. Антимонопольна політика і антимонопольне регулювання в Україні. Функції Антимонопольного комітету України.
 7. Бальнеологічні курортно- рекреаційні ресурси України.
 8. Банківська система України
 9. Банківська система України. Види банків.
 10. Боевой кодекс.
 11. Боевой кодекс.
 12. Боротьба у Верховній Раді України

8 липня 2010 був прийнятий новий бюджетний кодекс України. Вперше в історії України бюджетний кодекс був прийнятий в червні 2001 року, дозволивши об'єднати всі фінансові закони країни, нормативно-правове законодавство по фінансових питаннях, і визначити провідну роль бюджетного кодексу (по відношенню до всім останнім законом держави).

Вперше була визначена єдина термінологія всіх фінансових категорій. Була визначена структура бюджетної системи, структура дох-расх гос і місцевих бюджетів, фінансування і гос боргу, порядок надання міжбюджетних трансферт. Всі закони, що поступають, перевіряються комітетом на відповідність бюджетному кодексу. Бюджетний кодекс – являється одним з найголовніших фінансових документів, в якому зібрані всі головні завдання держави. Бюджетний кодекс дав єдине трактування всім теоретичним поняттям, наприклад, таких як: 1) бюджет - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом
бюджетного періоду; 4) бюджетна програма - сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій;5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;

Бюджетним кодексом України визначаються правові засади
функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи
бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за
порушення бюджетного законодавства.

Згідно з Бюджетним кодексом бюджетне законодавство України становить: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон про Державний бюджет на поточний рік; інші закони, що регулюють бюджетні відносини; нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України; нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади; рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що
виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання
бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за дотриманням
бюджетного законодавства, а також питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

 


1. Держ. Б., його сутність, функції та роль.

2. Бюдж. Класиф. і її знач.. Основні напрямки класифікації доходів бюджету.

3. Міжб. Трансф., їх роль та види.

4. Бюдж. Сист. України та бедж. устрій. Структура бедж. системи, що визначена Бюджетним кодексом України.

5. Бюдж. Класиф. її значення. Основні напр.. класиф.видатків бюджету та їх характеристика.

6. Зведений бюджет України, його роль. Склад його показників та їх характеристика.

7. Складові частини бюджету, їх склад та характеристика.

8. Доходи держ. Б., їх склад та хар-ка. Провідна роль податкових доходів.

9. Видатки держ.бюджету їх склад та характеристика.

10. Доходи місц. Бюд., їх склад та характеристика.

11. Держ. Б., його складові частини та роль у соціально – економічному розвитку держави.

12. Видатки місцевих бедж., їх склад та характеристика.

13. Кошторисний порядок фінансування. Кошторис бюджетної установи, його основні розділи та види.

14. Нормування видатків бедж. установ, види норм, хар-ка натуральних та грошових норм.

15. Нормування видатків бедж. установ, види норм, хар-ка комб. та укрупнених норм.

16. Дотації вирівнювання, їх види, хар-ка та формульний порядок розрахунку.

17. Бюдж. кодекс, його роль та основні розділи. Відносини, що регулюються Бюдж. кодексом.

18. Нормування видатків бедж. установ, види норм, хар-ка індивідуальних, розрахункових та обов’язкових норма.

19. Місц. бюджети – фінансова база місцевого самоврядування. Склад доходів та видатків місцевих бюджетів та їх роль.

20. Розпорядники бюджетних коштів, їх визначення та функції.

21. Основні показники планування видатків на утримання стаціонарних медичних закладів та їх характеристика.

22. Основні показники планування видатків на утримання поліклінік та їх характеристика.

23. Класифікація видатків бюджету та її характеристика. Класифікація видатків бюджету за економічними ознаками.

24. Класифікація видатків бюджету та її характеристика. Класифікація видатків бюджету за функціональними ознаками.

25. Класифікація видатків бюджету та її характеристика. Класифікація видатків бюджету за признаком головного розпорядника бедж. коштів.

26. Класифікація видатків бюджету та її характеристика. Класифікація видатків бюджету за бюджетними програмами.

27. Прямі та непрямі податки і їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів. Переваги та недоліки прямого та непрямого оподаткування.

28. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення та джерела покриття.

29. Основні показники планування видатків на утримання середньоосвітніх шкіл та їх характеристика.

30. Бюджетний дефіцит та державний борг, їх взаємозв’язок. Граничний розмір державного боргу та його регулювання.

31. Кошторис бюджетної установи та його складові. Види кошторисів. Дати характеристику зведеному галузевому кошторису.

32. Кошторис бюджетної установи та його складові. Види кошторисів. Дати характеристику загальному кошторису.

33. Кошторис бюджетної установи та його складові. Види кошторисів. Дати характеристику індивідуальному кошторису.

34. Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету. Види прямих податків. Переваги та недоліки прямого оподаткування.

35. Непрямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету. Види непрямих податків. Переваги та недоліки непрямого оподаткування.

36. Територіальні центри соціальної допомоги, їх призначення та умови створення. Стаціонарні та реабілітаційні відділення, умови їх функціонування.

37. Фонди соціальної допомоги на дому, їх роль та умови створення. Види соціальної допомоги на дому.

38. Показники зведеного бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету України та зведеного бюджету Автономної Республіки Крим.(6)

39. Показники зведеного бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету області та зведеного бюджету району.(6)

40. Показники зведеного бюджету та його роль. Показники зведеного бюджету України та зведеного бюджету міста.(6)

41. Кошторис бюджетної установи та його складові. Види кошторисів. Дати характеристику кошторису на централізовані заходи та його характеристика.

42. Кошторисний порядок фінансування та основні його принципи.

43. Фонд всеобучу, його призначення, порядок планування.

44. Кошторис бюджетної установи та його складові. Планування загального та спеціального фондів кошторису.

45. Тарифікація педагогічних працівників, її роль та порядок проведення.

46. Тарифікація медичних працівників, її роль та порядок проведення.

47. Бюджетна система України, її структура та принципи побудови.

48. Офіційні трансферти, їх види і роль у формуванні доходів бюджетів. Формульний порядок розрахунку дотацій вирівнювання.

49. Бюджетний кодекс України – фінансова конституція держави. Відносини, що регулюються бюджетним кодексом.

50. Бюджетна класифікація та її значення. Основні напрямки класифікації доходів бюджету та їх характеристика.(2)

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)