АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад 2

Читайте также:
 1. Використання функцій ДМАКС,ДМИН,ДСРЗНАЧ EXEL.Надати приклади.
 2. Використання функцій СУММ, БДСУММ, СУММЕСЛИ в Excel . Надати приклади.
 3. ВІСІМ ПРИКЛАДІВ, ЯК ЧОЛОВІК РАНИТЬ СВОЮ ДРУЖИНУ
 4. Возникновение и развитие прикладной конфликтологии.
 5. Дайте оцінку взаємодії генетичних факторів і факторів середовища в реалізації «вроджених форм поведінки».Наведіть приклади.
 6. Живопись, декоративно – прикладное искусство
 7. З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»
 8. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Adobe Photoshop
 9. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Macromedia Flash
 10. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Microsoft Excel
 11. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Microsoft PowerPoint
 12. Задачи для практических занятий по освоению прикладного программного обеспечения Microsoft Visio

Розрахувати загальну|спільну| суму замовлення

.

Якщо йти класичним шляхом|колією|, то потрібно буде використати формулу =В2*С2+В3*С3+В4*С4+В5*С5. Якщо ж застосувати формулу масиву, то все буде простіше:

1. Виділити осередок С7

2. Ввести з клавіатури =СУММ(

3. Виділити діапазон B2:B5

4. Ввести знак множення (зірочка)

5. Виділити діапазон C2:C5

6. Натиснути Ctrl + Shift + Enter

Тобто Excel| провів|виробляв| попарне множення елементів масивів B2:B5| і C2:C5| і утворив новий масив вартостей (у пам'яті комп'ютера), а потім склав всі елементи цього нового масиву.

8. Використовуючи Автофильтр, знайти cуддів, що розглянули більш, ніж 20% справ.

КЛЮЧ:Автофільтр можна використовувати для знаходження заданого числа найбільших або найменших елементів списку, пошуку порожніх осередків, текстових значень в заданому алфавітному діапазоні тощо.Дані виводяться на екран у вигляді відфільтрованого списку, тобто лише ті рядки, які містять певні значення або відповідають певним критеріям. Excel містить два варіанти фільтрації: автофільтр і розширений фільтр. Автофільтр здійснює швидку фільтрацію списку відповідно до вмісту осередків або відповідно до простого критерію пошуку.

Для використання автофільтру потрібно:

o встановити курсор на тому заголовку таблиці, по якому буде виконуватия відбір (фільтрація) ;

o виконати Данные - Фильтр – Автофильтр. Заголовний рядок списку в режимі автофільтру містить в кожному стовпці кнопку із стрілкою. Клацання розкриває списки, елементи якого беруть участь у формуванні критерію. ;

o розкрити список стовпця, по якому проводитиметься вибірка;

o вибрати значення або умову і задати критерій вибірки в діалоговому вікні Пользовательский автофильтр.

Для відновлення всіх рядків початкової таблиці потрібно вибрати рядок все в списку фільтру, що розкривається, або вибрати команду Данные - Фильтр - Отобразить все.

Для відміни режиму фільтрації потрібно встановити курсор усередині таблиці і повторно вибрати команду меню Данные - Фильтр - Автофильтр (зняти прапорець).

9 Використовуючи розширений фільтр відібрати суддів, що розглянули біль 30 кримінальних справ і більш 110 адміністративних справ.КЛЮЧ:Розширений фільтр дозволяє використовувати складні критерії фільтрації, встановлювати обчислювані|обчисляти| критерії| фільтрації, переміщати копії рядків, що відповідають певному критерію, в інше місце.

Перед використанням розширеного фільтра слід сформувати умови фільтрації (діапазон критеріїв.) Для цього створюється додаткова таблиця, в якій відображені назви тільки тих стовбців, по яким виконується фільтрація (необхідна точна відповідність заголовкам стовбців таблиці, тому краще імена стовбців копіювати). Копіюємо заголовоки стовбців в перший рядок.
Умови критеріїв пошуку записуються|занотовують| під підготовленим рядком:

Слід враховувати, що виконання умови І вимагає розташовувати критерії пошуку поряд, в одному рядку, а виконання умови АБОвимагає розташовувати критерії в різних
рядках.

Між діапазоном критеріїв і таблицею повинен знаходитися|перебувати| або порожній|пустий| рядок або порожній|пустий| стовбець.

 

Виконуємо Данные – Фильтр – Расширенный фильтр…

У наступному вікні завдаємо: Исходный диапазон – це, як правило, вся таблиця. Вихідний діапазон може буди заданий виделенням всієї таблиці.

Диапазон условий – це створена нами табличка з умовами фільтрації. Виділяємо її.

Після натиснення ОК в таблиці залишаться тільки ті рядки, які відповідають умовам фільтрації.

Для відображення таблиці в повному обсягу виконайте Данные – Фильтр – Отобразить все.

10.Використовуючи Майстра діаграм створити гістограмму яка відображає кількість кожного виду справ по кожному судді. Гістограмму оздобити заголовком, підписами вісей, значеннями кожного стовбця і легендой.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)