АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

Читайте также:
 1. Вимоги до оформлення звіту про практику
 2. ВИХІДНІ ДАНІ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ»
 3. Воплощение теории в практику
 4. ГЛАВА 9 Практикум для распознавания выражений лица
 5. ГРАФИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ №2
 6. Для студентов, проходящих практику в нефтегазодобывающем предприятии
 7. Для студентов, проходящих практику на буровом предприятии
 8. За учебно-исследовательскую практику
 9. ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
 10. ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
 11. Звіт про навчальну практику на другому курсі

Після завершення навчальної практики студент подає в директорат Інституту довідку про її проходження з вказівкою повної назви структурного підрозділу державної виконавчої служби та строків проходження практики. Довідка підписується керівником вказаного підрозділу й засвідчується печаткою.

Після завершення виробничої практики студент складає звіт про її проходження (додаток № 1).

Звіт не повинен дублювати щоденник за своїм змістом; в ньому необхідно вказати назву структурного підрозділу державної виконавчої служби, де проходила практика, термін її проведення, відобразити зміст та напрями роботи, ступінь виконання програми, висновки про те, як практика сприяла закріпленню та поглибленню теоретичних знань, засвоєнню практичних навиків.

Особливу увагу при складанні звіту необхідно приділяти аналізу дискусійних теоретичних І практичних питань, що виникли в ході виробничої практики (про застосування норм права, про порядок й особливості проведення процесуальних дій, застосування на практиці новітніх технічних засобів, а також методик організації роботи державної виконавчої служби щодо в виконавчих документів, про їх зміст і форму, про вимоги до змісту і форми проектів документів, що складалися студентом тощо); а також недоліків та упущень при проходженні практики.

Окремо висловлюються пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики.

Звіт повинен бути підписаний особисто студентом-практикантом.

Згідно зі звітом студент готує стислий виступ для захисту матеріалів виробничої (навчальної) практики.

До звіту про виробничу практику обов'язково додаються:

1. Робочий план проходження виробничої практики (додаток № 2) з відповідними відмітками про їх виконання, завізованими керівником практики;

2. Щоденник виробничої практики (додаток № 3) з підтвердженням керівника практики;

3.Характеристика;

4.Матеріали виробничої практики, що містять:

проекти процесуальних та Інших документів, складених особисто практикантом за дорученням керівника практики;

огляди та узагальнення, що здійснені студентом під час проходження практики, у тому числі за завданням кафедр Університету тощо.

Зазначені документи подаються студентом на одну із кафедр Університету, до якої він прикріпляється для захисту матеріалів практики.

VI. ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

Захист звіту про виробничу практику відбувається на кафедрі, до якої він прикріпляється для захисту звіту про проходження практики. З цією метою наказом ректора Університету призначається комісія, до складу якої входять:

-голова комісії (завідувач кафедри);

-члени комісії-професори, доценти, інші провідні викладачі кафедри.

До складу комісії можуть залучаються досвідчені працівники підрозділів управлінь юстиції, органів державної виконавчої служби, Державної судової

адміністрації, судових органів.

Наказом ректора встановлюються строки представлення студентами звітів і матеріалів практики, а також терміни проведення захисту звіту про проходження практики; проводиться розподіл практикантів за відповідними кафедрами.

Голова КОМІСІЇ організовує роботу комісії, розполіляс обов'язкиміж членами комісії, встановлює строки їх виконання, веде засідання, готує і представляє звіт про роботу комісії проректору з навчальної роботи Університету.

Члени комісії перевіряють відповідність програмі виробничої практики звіту про проходження практики та інших представлених студентом матеріалів; правильність оформлення документів, висловлюють свої зауваження і, в разі неповноти звіту, висловлюють пропозиції про його доопрацювання. Студент до захисту звіту про проходження практики може ознайомитись із зауваженнями членів комісії на кафедрі. Захист матеріалів виробничої практики здійснюється на відкритому засіданні комісії. Про час захисту студент оповіщається не пізніше ніж за три дні до засідання комісії.

На засіданні студент доповідає про проведену ним роботу за час виробничої практики та викладає зміст звіту. Після цього рецензент висловлює зауваження щодо змісту звіту та представлених матеріалів практики. Студент дає пояснення з приводу висловлених зауважень і відповідає на питання членів комісії.

Звіт про проходження практики та інші матеріали практики, їх повнота та якість, а також виконання завдань кафедр з науково-дослідної роботи оцінюється комісією колегіально з урахуванням представлених документів, змісту усної доповіді, відповідей студента на запитання членів комісії. Беруться до уваги характеристика і відгуки керівників практики від Університету та органу державної виконавчої служби, де проводилася практика.

Студент, який не виконав програму виробничої практики у повному обсязі або одержав незадовільну оцінку при захисті звіту про проходження практики, може направлятися за розпорядженням ректорату на повторне проходження практики.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет „Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

студента (-ки)___ групи 4-го курсу

Інститут підготовки кадрів для органів юстиції України

„Затверджую" Керівник практики

Додаток 2 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження виробничої практики студента (-ки) групи 4-го курсу

Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України

Практика розпочалася: Практика закінчена:

 

№ п/п Дата Що необхідно зробити Назва документа, що буде складатися Відмітка про Зауваження керівника практики
           
           
           

„Згоден"

Керівникпрактики:

Студент-практнкант:


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)