АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. Виготовлення копій протоколів про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додатків до них не допускається.
 3. Виготовлення, утворення несправжніх (імітаційних) засобів для проведення конкретних негласних слідчих дій оформлюється відповідним протоколом.
 4. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину.
 5. ВИРОБНИЧОЮ практикою
 6. Виявляти хиби в організації та методиці проведення навчального процесу.
 7. Глава 15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації
 8. Глава 47. Організація митного контролю
 9. Глава 71. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення
 10. Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів
 11. Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів

1. Організацію, проведення практики та контроль за проходженням здійснюють керівники від Університету та начальники територіальних органів юстиції, у розпорядження яких направлені студенти - практиканти.

2.Ректор Університету для організації практики видає наказ, в якому зазначає орган, до якого буде направлено студентів, їх кількість, призначає керівників від Університету, затверджує графіки здійснення контролю за її проходженням.

3.Навчальна практика студентів другого курсу відбувається під керівництвом викладача Університету, який закріпляється за відповідним головним управлінням юстиції наказом ректора. Викладач Університету зобов'язаний:

призначити з числа студентів-практикантів відповідальних за проходження навчальної практики;

здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами календарних графіків проходження практики;

консультувати студентів-практикантів з питань науково-дослідницької роботи;

взаємодіяти з керівником практики відповідного підрозділу державної і' служби, за яким закріплені студенти для проходження навчальної практики, з питань їх забезпечення належними робочими місцями, створення необхідних умов для виконання програми практики;

повідомляти керівництво Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України про допущені практикантами порушення щодо виконання програми практики.

Виробнича практика студентів четвертого курсу відбувається у відділах державної виконавчої служби головних управлінь юстиції, а також відділах державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, за якими закріплюються студенти для проходження практики. Безпосереднє закріплення студентів за конкретним органом юстиції здійснюється начальником головного управління юстиції з урахуванням місця проживання студента.

Керівник головного управління юстиції, до якого направлено студентів -практикантів:

забезпечує своєчасне інформування керівників відділів державної виконавчої служби, до яких студенти - практиканти розподілені для проходження практики, про її терміни, мету та порядок організації і проведення;

призначає безпосередніх керівників практики з числа працівників державної виконавчої служби, які найбільш підготовлені та мають відповідний кваліфікаційний рівень, достатній практичний досвід роботи, високі ділові та моральні якості. За кожним керівником може бути закріплено не більше 2-3 практикантів;

забезпечує студентів-практиканті в належними робочими місцями для проведення практики, а також створює необхідні умови для виконання ними програми виробничої практики;

забезпечує додержання встановлених календарних графіків проходження практики;

сприяє студентам у виконанні науково-практичних завдань кафедр, наукових керівників з НДР (надає відповідні статистичні матеріали, архівні справи, матеріали узагальнень правозастосовної практики, аналітичні огляди тощо);

контролює виконання студентами службової дисципліни та правил внутрішнього розпорядку відповідного органу юстиції, порушує перед керівництвом Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України питання про накладення на студента-практиканта стягнення за порушення під час проходження практики;

припиняє проходження практики у разі систематичного невиконання практикантами індивідуального плану, грубого порушення службової дисципліни.

Безпосередній керівник практики:

забезпечує загальну організацію практики та контроль за її проведенням;

забезпечує практиканту належні умови праці;

проводить інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки;

разом із студентом-практикантом складає на підставі програми робочий план проходження виробничої практики;

згідно із планом дає доручення практиканту, надає йому необхідну методичну допомогу;

контролює виконання вимог програми практики студентами практикантами, індивідуальних планів практики в повному обсязі;

перевіряє правильність складання практикантом документів;

сприяє у оволодінні практикантами навичками практичної роботи;

надає консультативну допомогу;

вивчає рівень підготовки, ділові та моральні якості практиканта, його ставлення до роботи;

щотижнево підводить підсумки практики;

перевіряє повноту і своєчасність ведення студентами щоденників практики;

організовує участь студентів в узагальненні практики;

сприяє у підготовці звітів про проходження виробничої практики;

по закінченню виробничої практики складає характеристику на студента. У характеристиці мають знайти відображення обсяг та якість виконання програми практики й індивідуального плану проходження практики, рівень підготовленості практиканта до виконання службових обов'язків і вміння реалізовувати набуті знання на практиці; складати службові документи; особисті морально-вольові якості, дисциплінованість, старанність; професійний рівень розвитку; відношення до роботи в цілому та підсумкова оцінка за практику.

Характеристика підписується безпосереднім керівником відповідного відділу державної виконавчої служби, де студент проходив практику, та засвідчується печаткою.

При проходженні виробничої практики студент зобов'язаний:

своєчасно прибути до відповідного відділу державної виконавчої служби (місця проходження практики);

дотримуватись техніки безпеки та правил охорони праці;

дотримуватись правил внутрішнього розпорядку відповідного відділу державної виконавчої служби;

ознайомитися з нормативно - правовими актами, положеннями, інструкціями, методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності державної виконавчої служби;

здійснювати самостійну теоретичну підготовку, вивчати нормативно -правові акти щодо функцій та завдань державної виконавчої служби;

своєчасно і якісно виконувати всі передбачені програмою завдання, а також вказівки керівника практики;

додержуватись послідовності, строків І робочих планів проходження практики;

складати проекти актів й документів відповідно до вимог чинного законодавства;

систематично ознайомлюватись з новою юридичною літературою (монографіями, статтями, коментарями законодавства);

вести науково-дослідну роботу за завданням кафедри, збирати та узагальнювати матеріали практики для наукових доповідей та повідомлень, курсових робіт тощо;

щоденно заповнювати щоденник практики, докладно відображаючи в ньому зміст виконаної роботи, її стислий аналіз та свої висновки;

своєчасно скласти письмовий звіт про виконання програми виробничої практики та належно оформити його;

одержати письмову характеристику з місця проходження практики;

не розголошувати відомостей, що стали відомі в ході проходження

При проходженні виробничої практики студент має право:

ознайомлюватися з усіма службовими документами в обсязі завдань, визначених програмою практики та Індивідуальним планом проходження практики;

за згодою безпосереднього керівника практики користуватися технічними засобами. наявними у відповідному відділі державної виконавчої служби.

Відомості про виконання робочого плану та доручень безпосереднього керівника практики студент вносить до щоденника виробничої практики.

Копії проектів документів, огляди й узагальнення практики, а також інші матеріали, підготовлені студентом, систематизуються І подаються комісії із захисту матеріалів практики підшитими й пронумерованими зі складанням опису.

Робочий план виробничої практики, щоденник, звіт і характеристика подаються комісії із захисту матеріалів практики окремо.

...

1 | 2 | 3 | 4 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)