АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Практичне заняття. Створення документів в Excel

Читайте также:
 1. II. Прийняття документів від заявників
 2. MS Excel (9)
 3. MS EXCEL. Использование электронного табличного процессора excel: построение графиков. Взаимодействие excel с другими приложениями windows.
 4. MS Excel. Типы диаграмм в Excel. Создание диаграмм в Excel.
 5. MS Excel.Текстовые функции, примеры использования текстовых функций.
 6. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 7. VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.
 8. Адресування документів
 9. Анализ чувствительности в Excel (анализ «что–если», таблицы данных)
 10. Аналіз документів у соціології
 11. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційних систем для вирішення обраної проблеми.
 12. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи

Завдання.

В Excel створити бланк платіжної квитанції за світло (файл kvytancia).

Зберігти файл під іменем квитанція_група_прізвище .

(наприклад, kvytancia_SH9-3_Ivanova.xlsxабо квитанція_Ш9-3_Іванова.xlsx)

По завершенні роботи зберегти файл ще в форматі PDF

Надсилаєте обидва файли викладачеві на пошту в указаний термін.

Підготовте друкований варіант вашої роботи (1 сторінка), який ви здасте на першій парі ваших аудиторних занять в коледжі.

Вимоги.

Потрібно намагатися на 100% повторити файл kvytancia.Види ліній пунктирів, малюнки ножиць, текст в рамках – все це повинно бути в створеному документі.

В верхньому колонтитулі вказати номер вашої групи і прізвище.

Файл повинен займати один аркуш паперу розміру А4.


 

 

Підказки.

Для зручного виконання зробіть «листок в клітинку». Для цього виділіть весь Лист, на якому ви працюєте, і уменшіть ширину стовпчика.

Зробіть ліву сторону квитанції. Виконайте копіювання і внесіть правки в праву частину квитанції, якщо потрібно.

Щоб в обох частинах отримувати однаковий розмір ширини стовпчиків , виділяйте необхідні об’єкти з клавішею CTRL, змінюйте ширину одного стовпчика. При цьому автоматично змінюються всі виділені стовпчики.


 

 

При створенні заданого документу ви отримаєте документ, що буде за розмірами більше, ніж формат листка паперу А4. Щоб ви змогли його роздрукувати в подальшому скористайтеся параметрами сторінки.

Бажаю успіху

Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)