АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варистори та їх основні характеристики

Читайте также:
 1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 3. Бази даних. Основні відомості
 4. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 5. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 6. Виды электрической проводимости и их характеристики.
 7. Визначники та їх основні властивості.
 8. Визначте місце козацької держави у міжнародних відносинах та основні положення її дипломатичної діяльності.
 9. Визначте основні методи дослідження психогенетики і можливості їх застосування
 10. Виникнення економічної теорії та основні етапи розвитку. Сучасні напрямки і школи економічної теорії
 11. Вопрос 17. Режимы резания при сверлении. Виды сверл и их геометрические характеристики.

Вари́стор — напівпровідниковий резистор, електричний опір(провідність) якого нелінійно залежить від прикладеної електричної напруги; іншими словами, який має нелінійну симетричну вольт-амперну характеристику та два виводи.

Опір змінюється нелінійно і однаково під дією як позитивного, так і негативного напруги. Варистори використовуються для стабілізації і захисту від перенапруги.

Характристики:

Номінальна напруга;

Максимальна безперервна напруга тривало подається на варистор при температурі 25 ° С;

Робоча напруга;

Максимальна напруга;

Вказується середньоквадратичне значення;

Максимальна напруга відсічення;

Робочий струм;

Максимальний імпульсний струм;

Максимальна енергія імпульсу;

Власна ємність в неактивному режимі CV;

Швидкодія;

Енергія, що поглинається, Дж;

Коефіцієнт нелінійності;

Температурні коефіцієнти;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)