АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Цивільно-процесуальне законодавство

Читайте также:
 1. IX. Законодавство про працю
 2. VII. Кримінально-процесуальне законодавство
 3. VIII. Господарське законодавство
 4. Антимонопольне законодавство та захист прав товаровиробника
 5. Базові закони у сфері інформації та інформатизації. Закони, що врегульовують певні види інформаційних відносин (видове законодавство).
 6. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 7. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 8. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 9. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 10. Вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.
 11. Господарське законодавство

1. Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та по колу осіб. Межі судового розгляду.

2. Принципи цивільного процесуального права.

3. Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсуд­ності.

4. Докази та засоби доказування. Обов'язковість доказування. Строки подан­ня доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпе­чення доказами позовних вимог.

5. Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих пи­тань.

6. Запобіжні заходи. Підстави вжиття запобіжних заходів. Види запобіжних за­ходів. Форма та зміст заяви про вжиття запобіжних заходів і порядок її розгляду судом.

7. Судові витрати. їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі.

8. Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення.

9. Сторони в цивільному процесі, їх права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб.

 

10. Пред'явлення позову Зустрічний позов. Підготовка та подання позову. На­дання правової допомоги стороні з цих питань адвокатом.

11. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви.

12 Фіксування судового процесу. Протокол судового засідання. Робота адво­ката з протоколом судового засідання.

13. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі.

14. Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, шо мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.

15. Наказне провадження.

16. Заочне рішення.

17. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскаржен­ня. Форма і зміст апеляційної скарги. Пояснення на апеляційну скаргу. Методи­ка складення апеляційної скарги. Порядок її подання.

18. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складення касаційної скарги. Порядок її подання.

19. Порядок та строки їх принесення. Подання додаткових документів. Пояс­нення адвоката в суді апеляційної і касаційної інстанцій, їх відмінність від про­мови адвоката в суді першої інстанції в цивільній справі.

20. Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Надання адвокатом правової допомоги по таких справах.

21. Виконання судових рішень. Подання адвокатом юридичної допомоги сто­ронам на цій стадії.

22. Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгля­ду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)