АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Ведення адвокатом такшґсправ

Читайте также:
 1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ
 2. IX. Зауваження до ведення класного журналу
 3. VIІ Підведення підсумків практики
 4. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення
 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 7. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності. Ведення адвокатом таких справ.
 8. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 9. Асортимент деревно-чагарникових порід, рекомендований для захисного лісорозведення
 10. Безпосереднє виявлення слідчим іншого кримінального правопорушення під час досудового розслідування
 11. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

До адміністративних правопорушень у сільському господарстві відносяться:

— потрава посівів, зіпсуття або знищений зібраного врожаю сільськогоспо­дарських культур, що знаходиться у полі,ліошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фер­мерських господарств худобою чи птицею — тягнуть за собою накладення штра­фу на громадян від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на по­садових осіб — від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— проїзд по посівах або насадженнях на автомобілі, тракторі, комбайні чи іншій машині — тягне за собою накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— проїзд по посівах або насадженнях на гужовому транспорті — тягне за со­бою накладення штрафу від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів грома­дян;

— виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і тех­нологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше вве­дення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 7 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— порушення правил щодо боротьби з карантинними шкідниками і хвороба­ми рослин та бур'янами — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 4 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— вивезення з прикордонних морських і річкових портів (з пристаней), з залізничних станцій, автовокзалів (автостанцій), з аеропортів та інших прикор­донних пунктів завезених із зарубіжних країн матеріалів, що не пройшли каран­тинну перевірку або відповідну обробку, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадо­вих осіб — від 13 до 18 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

— невжиття заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони
посівів снотворного маку чи конопель, місць зберігання і переробки врожаю цих
культур, а так само невжиття заходів щодо знищення післяжнивних залишків чи
відходів виробництва, що містять наркотичні речовини, — тягне за собою накла­
дення штрафу на посадових осіб від 18 до 45 неоподатковуваних мінімумів до­
ходів громадян;

—незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель — тягнуть за собою накладення штрафу від 18 до 88 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно вирощуваних наркотиковмісних рослин;

—порушення правил щодо карантину тварин, інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених Законом України «Про ветеринарну медицину», іншими ак­тами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з епізоотіями, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 0,5 до 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, на посадових осіб — від 3 до 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

—порушення законодавства про племінну справу у тваринництві: оформлен­ня племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси без ураху-

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)