АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;

Читайте также:
 1. Аналітичний спосіб оцінки конкурентоспроможності підприємства.
 2. В) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);
 3. Взаємозв’язок моделей
 4. Взаємозв’язок філософії і конкретних наук.
 5. Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.
 6. Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину.
 7. Влада як явище суспільного життя
 8. Внутрішньогалузева конкуренція і утворення ринкової, або суспільної, вартості
 9. Г) наслідки, що настали, перебувають у причинному зв’язку із вчиненим діянням, однак особа не тільки не передбачала можливості їх настання, а й не могла їх передбачити.
 10. Графічний спосіб оцінки конкурентоспроможності підприємства.
 11. Гуманізація суспільного виробництва

б) ознаки, які передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність;

в) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками;

г) ознаки, які характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин, але вони не передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність.

7. Спосіб як факультативна ознака, об’єктивної сторони злочину - це:

а) знаряддя та інші предмети матеріального світу що використовуються при вчиненні злочину;

б) внутрішні спонукання, якими керується винний;

в) конкретні об’єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин;

Г) це сукупність (система) прийомів і методів, що використовуються при вчиненні злочину.

8. Обмежена осудність це:

a) нездатність особи під час вчиненя злочину розуміти характер своїх дій через наявність тимчасового розладу психічної діяльності;

б) нездатність особи під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними;

в) нездатність особи під час вчинення злочину керувати своїми діями внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних засобів;

г) нездатність особи під час вчинення злочину передбачати суспільно небезпечні наслідки свого діяння через наявність у неї психічної хвороби.

9. Значення переборного фізичного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

а)виключає кримінальну відповідальність в будь-якому випадку;

б) виключає кримінальну відповідальність тільки у випадках, коли відповідає умовам стану крайньої необхідності;

в) виключає кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених статтею Особливої частини КК;

г) в жодному випадку не виключає кримінальну відповідальність;

Знижений вік кримінальної відповідальності.

a) особі до вчинення злочину повинно виповнитися шістнадцять років;

б) особі до винесення вироку повинно виповнитися вісімнадцять років;

в) особі до вчинення злочину повинно виповнитися дванадцять років;

г) особі до вчинення злочину повинно виповнитися чотирнадцять років.

 

Юридична особа.

a) не визнається суб'єктом злочину в кримінальному праві України;

б) може визнаватись суб'єктом окремих злочинів;

в) визнається суб'єктом злочину, але не підлягає кримінальному покаранню;

г) визнається суб'єктом злочину, але не підлягає кримінальній відповідальності.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)