АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

II. ПРОВАДЖЕННЯ З РОЗГЛЯДУ СПРАВ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

Читайте также:
 1. A. Порушення щодо заявника кримінальної справи
 2. I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ
 3. III. Справочные данные
 4. Notes: petit jury – мале журі, суд присяжних (колегія дванадцяти присяжних, що розглядають справу по суті)
 5. V. Меры духовно-нравственного исправления заключенных.
 6. V. Статистическая справка
 7. V. СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
 8. VI. Правовые основания и порядок работы с военнослужащими по контракту, не справившимися с обучением по программе интенсивной общевойсковой подготовке с курсом «выживания»
 9. А когда вы говорите, то будьте справедливы, хотя бы и к родственникам
 10. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 11. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.

 

Провадження в суді першої інстанції. Форми звернення до суду. Позовна заява та її реквізити. Подання суб’єкта владних повноважень як форма звернення до суду. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. Повернення подання суб’єкта владних повноважень. Підстави відмови у відкритті провадження. Відкриття провадження в справі. Мета, значення та порядок підготовчого провадження. Порядок проведення попереднього судового засідання. Заходи та порядок забезпечення позову. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження. Процесуальний порядок розгляду справи у судовому засіданні. Участь у судовому засіданні у порядку відеоконференції. Розгляд справи у порядку письмового провадження. Розгляд справи у порядку скороченого провадження. Відкладення розгляду справи та перерва в її розгляді. Залишення позовної заяви без розгляду. Зупинення та поновлення провадження у справі. Закриття провадження в справі. Види рішень суду першої інстанції та вимоги щодо них. Законна сила судового рішення.

Особливості провадження в окремих категоріях справ. Особливості провадження у справах щодо: 1) оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів владних повноважень; 2) виборчого процесу чи процесу референдуму; 3) реалізації права на мирні зібрання; 4) рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень з приводу притягнення до адміністративної відповідальності; 5) видворення іноземців та осіб без громадянства; 6) підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Апеляційне провадження. Право на апеляційне оскарження. Процесуальний порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції. Межі перегляду судових рішень та повноваження суду апеляційної інстанції. Рішення суду апеляційної інстанції.

Касаційне провадження. Право на касаційне оскарження. Процесуальний порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі перегляду судових рішень та повноваження суду касаційної інстанції. Рішення суду касаційної інстанції.

Перегляд рішень адміністративного суду Верховним Судом України. Підстави й строки для подання заяви про перегляд судового рішення. Порядок подання заяви та допуск справи до провадження. Порядок перегляду судового рішення. Повноваження Верховного Суду України у зв’язку з переглядом рішення адміністративного суду. Правові висновки Верховного Суду України у справах адміністративної юрисдикції, їх значення для формування судової практики.

Провадження за нововиявленими обставинами. Підстави для провадження за нововиявленими обставинами. Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Порядок здійснення перегляду та судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)