АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вирішить справу. Визначить коло спадкоємців у випадку, якщо чоловік помер би пізніше дружини на дві години в одну добу?

Читайте также:
 1. Бо Ти благий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні.
 2. Вагова категорія 100 кг ліва рука (чоловіки)
 3. Вагова категорія 100 кг права рука (чоловіки)
 4. Вагова категорія 90 кг права рука (чоловіки)
 5. ВІСІМ ПРИКЛАДІВ, ЯК ЧОЛОВІК РАНИТЬ СВОЮ ДРУЖИНУ
 6. Договори в регулюванні міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні спори і правові способи їх розв’язання (2 години)
 7. Допит обвинуваченого здійснюється обов'язково, крім випадку, якщо він відмовився від давання показань, та випадку, передбаченого статтею 381 цього Кодексу.
 8. З’явлення померлих
 9. Лабораторна робота №9 (2 години)
 10. Міжнародне торговельне право і СОТ (2 години)
 11. Міжнародне транспортне право (2 години)

1 Тематика рефератів:

1. Історичний розвиток спадкового права в Україні.

2. Спадкування права на земельну ділянку.

3. Порядок укладення, зміни та припинення спадкового договору.

& Нормативні акти та література

Базова:

1. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року з наступними змінами і доповненнями (глава 84: ст. 1216-1232, глава 90: ст. 1302-1308).

2. Сімейний кодекс України

3. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня1993 року в редакції від 27.07.2010 р.

4. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 1 липня 2010 р.

5. Правила реєстрації актів цивільного стану, затверджені наказом Міністерства юстиції України, в редакції від 24 грудня 2010 р.

6. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: затверджений наказом Міністерства юстиції № 296/5 від 22.02.2012 р.

7. Про судову практику у справах про спадкування: Постанова Пленуму ВСУ № 7 від 30.05.2008 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-08

8. Заіка Ю. О. Українське цивільне право: [навч. посібник] / Ю. О. Заіка. — [2-ге вид. змін і доп.]. — К. : Правова єдність, 2008. — 368 с.

9. Цивільне право України. Особлива частина: Підручник/ за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, Р.А.Майданика. – 3-тє вид. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – с. 1020-1041, 1109-1133.

10. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України у 2 т. – вид., перероб і допов. / за ред.. О.В.Дзери (кер. авт. кол.), Н.Є.Кузнєцової. В.В.Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2013. –Т. II, – С. 987-1020, 1106-1110.

Допоміжна:

11. Фурса С.Я. Спадкове право: Теорія і практика. Навчальний посібник / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса. – К.: Атіка, 2002. – 496с.

12. Васильченко В.В. Спадковий договір: деякі міркування з приводу нормотворчості // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – с. 34 – 35.

13. Васильченко В.В. Коментар та постатейні матеріали до законодавства України про спадкування. – Х. «Одіссей». – 2007. – 480 с.

14. Рябоконь Є.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві. Монографія. – К.: Віпол, 2002.-268 с.

15. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: автореф. дис на здобуття наук. ступеня…д-ра юр.наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Київський національний ун-т внутр. справ. – К., 2007.16. Рябоконь С.О. Спадкове правовідношення в цивільному праві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002.

17. Мазуренко С.В. Спадковий договір у цивільному праві України.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Одес. нац. юрид. академія. – О., 2002.

18. Шама Н.П. Спадковий договір в цивільному праві України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук: 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2008.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)