АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

XIIІ Всеукраїнську наукову конференцію студентів та аспірантів

Читайте также:
 1. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)
 2. Варіанти контрольних робіт розподіляються серед студентів згідно порядкового номера списку групи (який варто уточнювати в заочному деканаті).
 3. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ
 4. ВТЕІ КНТЕУ Відділ наукової роботи студентів, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21100.
 5. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 6. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 7. Го рубіжного контролю поточних знань студентів
 8. Для контролю знань студентів
 9. ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ ТА АРХІТЕКТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ТЕМОЮ
 10. Для студентів денної форми навчання
 11. Для студентів денної форми навчання

Проводять

„Соціологія у (пост)сучасності”,

що відбудеться

з16 по 18 квітня 2015 рокуна соціологічному факультеті Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків, майдан Свободи, 6).

 

Оргкомітет запрошує студентів та аспірантів взяти участь у роботі конференції за такими напрямками:

· Соціологічна уява і соціологічне знання у сучасному світі.

· Дилеми соціології культури.

· Соціальні комунікації в умовах постмодерну.

· Проблеми ризику, безпеки та соціального порядку в світі, що змінюється.

· Економічні та управлінські практики у соціологічному вимірі.

· Політичний простір: гра без правил?

· Особистість у системі груп та інститутів суспільства.

· Трансформаційні процеси на пострадянському просторі.

· Етнічне та національне в суспільстві ХХІ століття.

· Гендерна проблематика в соціології.

· Освіта та наука у суспільстві знань: проблеми соціологічної рефлексії.

· Девіація світу та світ девіацій.

· Молодь у сучасному світі: цінності, життєві плани, самореалізація.

· Конфлікти сучасності: еволюційні тенденції.

· Теоретико-методологічні і методичні проблеми соціальної роботи.

· Соціологічний супровід соціальної політики і соціальної роботи.

· Екологічний напрям соціологічного дискурсу.

· Повсякденність у соціологічних дослідженнях.

· Публічна соціологія: міф чи реальність?

· Антропосоціогенез – «біла пляма» соціології.

· Соціологічне знання в PR-діяльності і рекламі

В рамках конференції також планується проведення “круглих столів”. Пропонуємо всім учасникам вносити свої пропозиції щодо актуальних проблем, які можна винести для обговорення на “круглі столи”.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Заявку на участь у конференції та тези доповіді необхідно надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 10 березня 2015 року.

Заявки для участі в конференції подаються мовою тез доповіді. Учасники мають право виступити як в англомовних, так і в російсько-/україномовних секціях. Тривалість доповіді – до 10 хвилин. За результатами конференції буде видана збірка тез.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників.

 

Організаційний внесок одного учасника конференції – 60 грн. (сплата під час реєстрації).

 

Збірник тез, виданий за результатами роботи конференції, надається очним учасникам за умови сплати організаційного внеску на реєстрації.

Надсилати заявку та тези і звертатись за додатковою інформацією за адресою:

socio.sno@gmail.com або snt_sociology@mail.ua

 

А також: 0973779761 (Аліна Калашнікова), 0930253218 (Ігор Щербак), 0939297651 (Ксенія Черняк), 0936773306 (Дмитро Бойко), 0952107129 (Богдан Дикань).


ЗАЯВКА

...
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)