АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Читайте также:
 1. Австралія і Сингапур зміцнюють національний орган зі стандартизації М’янми
 2. Важливість національних атласів. Національний атлас України як джерело фактографічної та аналітичної інформації.
 3. Валовий національний дохід та валовий національний наявний дохід.
 4. Валовий національний продукт та способи йогорозрахунку
 5. ВПНЗ Буковинський університет
 6. Київського університету Св. Володимира.
 7. Назвіть нормативи за ризиками які встановлює Національний
 8. Національний авторитаризм як альтернативна теоретична модель трансформації суспільства
 9. Національний документний ресурс.
 10. Національний доход капіталістичного суспільства. Його виробництво і розподіл
 11. Національний доход – новостворена вартість за рік.
 12. Національний університет державної податкової служби України

Інформаційний лист

Х Всеукраїнські наукові

Таліївські читання


Запрошуємо Вас взяти участь у ювілейних Х Всеукраїнських наукових Таліївських читаннях, які відбудуться 17 – 18 квітня 2014 року на екологічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (Харків, Україна).

Організатори конференції:

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Харківська обласна рада Українського товариства охорони природи

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Національний лісотехнічний університет України

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Донецький національний університет

Уманський національний університет садівництва

Конференція присвячена обговоренню наступних питань:

1. Сучасні проблеми раціонального природокористування та охорони природи.

2. Оцінка екологічного стану компонентів і комплексів довкілля

3. Наукові та освітянські проблеми заповідної справи в Україні.

 

Робочі мови:

Українська, російська, англійська.

 

Публікація матеріалів конференції:

Матеріали конференції будуть опубліковані до відкриття конференції у збірнику наукових праць «Охорона природи», який має УДК 504, ББК 28.081 та ISBN 978-966-623-874-3. Вартість публікації складає 10 грн. за одну сторінку (поштова пересилка для заочних учасників конференції – 20 грн/екз.).

Оплата за публікацію матеріалів здійснюється через відділення ПриватБанку.

Номер карти: 5211 5373 3081 8852. Кошти надсилати на ім’я Александрової Анастасії. ОБОВ’ЯЗКОВО надішліть сканований чек із зазначеним прізвищем платника на електронну адресу monitoring.depart@mail.ru.

Розсилка друкованої збірки буде здійснюватись лише на адресу тих авторів, які це зазначили у заявці і сплатили за поштові витрати.

 

Вимоги до оформлення матеріалів:

Тексти матеріалів до публікації мають бути представлені у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003, об’ємом від 3 до 8 сторінок формату А5. Стиль шрифту Times New Roman, 11 кегль, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 0,75. Поля: всі – по 2 см. Вирівнювання тексту за шириною. Назва файлу із матеріалами має містити прізвище автора та його ініціали. Наприклад, Іванов П.О. 

Порядок представлення матеріалу:

УДК – вгорі зліва;

Через рядок – ініціали, прізвище (великими літерами, жирний шрифт), науковий ступінь, вчене звання, посада автора (маленькими літерами) – вирівняно за центром;

Наступний рядок – місто роботи (навчання) автора (курсивом за центром);

Через рядок – назва матеріалів (великими літерами, жирний шрифт, за центром, без переносу слів);

Через рядок – коротка анотація (3-5 речень укр. мовою, 10 кегль);

Наступний рядок – ключові слова (укр. мовою, 10 кегль, словосполучення ключові слова жирним шрифтом, курсивом);

Через рядок – коротка анотація (3-5 речень рос. мовою, 10 кегль, );

Наступний рядок – ключові слова (рос. мовою,10 кегль, словосполучення ключові слова жирним шрифтом, курсивом);

Через рядок – коротка анотація (3-5 речень англ. мовою, 10 кегль);

Наступний рядок – ключові слова (англ. мовою, 10 кегль, словосполучення ключові слова жирним шрифтом, курсивом);

Через рядок – текст матеріалів (формули, таблиці та рисунки розміщуються в тексті та відділяються від тексту інтервалом в 1 рядок);

Через рядок – перелік використаної літератури (слово Література з абзацу маленькими літерами).

 

Матеріали публікацій, які не будуть відповідати правилам оформлення не підлягають публікуванню у збірнику.

Статті студентів мають бути у співавторстві з керівником, або супроводжуватись рекомендацією керівника, завіреною підписом і печаткою.

Приклад оформлення матеріалів:

УДК: 551.5 (075.8)

 

О. А. ВЕРБИЦЬКА, студ., Н. В. МАКСИМЕНКО, к. геогр. н., доц.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)