АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Відомості в галузі зовнішньої політики і економіки, які можуть становить державну таємницю, —

Читайте также:
 1. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці та здоров'я населення. Ведення адвокатом таких справ.
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 3. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 4. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 5. Аналіз товарної політики підприємства
 6. Бази даних. Основні відомості
 7. Базовий податковий період сплати акцизного податку становить
 8. бізнес плюс освіта в морській галузі»
 9. В галузі охорони навколишнього середовища»
 10. В період нової економічної політики
 11. В процессе анализа необходимо также установить эффективность использования фонда заработной платы.
 12. ВВЕДЕННЯ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ


Словникдодатковихтермінів і понять


відомості про зовнішньополітичну і зовнішньоекономічну (торговельну, кредитну і валютну) діяльності дер­жави, передчасне поширення яких може заподіяти шкоду її інтересам.

Відомості в галузі розвідуваль­ної, контррозвідувальної і опе-ративно-розшукової діяльності, які можуть становити державну таємницю— відомості в галузі роз­відувальної, контррозвідувальної і оперативно-розшукової діяльності, поширення яких може заподіяти шкоду державі. До них можуть бути віднесені наступні відомості: про сили, засоби, джерела, методи, плани і результати розвідувальної, контр­розвідувальної і оперативно-розшу­кової діяльності, а також дані про фінансування цієї діяльності, якщо ці дані розкривають перелічені відо­мості; про осіб, що співпрацюють або співпрацювали на конфіденційній основі з органами, які здійснюють розвідувальну, контрро-звідувальну й оперативно-розшукову діяльність; про систему урядового та інші види спеціального зв'язку, про держав­ні шифри, методи і засоби їхнього аналізу; про методи і засоби захисту секретної інформації; про державні програми і заходи в галузі захисту державної таємниці.

Відомості у воєнній галузі, які можуть становити державну таєм­ницю,— відомості воєнної галузі, по­ширення яких може заподіяти шкоду державі. До них можуть бути відне­сені наступні відомості: про зміст стратегічних і оперативних планів, документів бойового управління з підготовки та проведення операцій, стратегічного, оперативного і мо­білізаційного розгортання військ,


про їхню боєздатність і мобілізацій­ну готовність, про створення і вико­ристання мобілізаційних ресурсів; про напрями розвитку озброєння і воєнної техніки, зміст і результати виконання цільових програм, науко­во-дослідних і дослідницько-конс­трукторських робіт, спрямованих на створення і модернізацію зразків озброєння і воєнної техніки; про кількість, будову і технології вироб­ництва ядерної і спеціальної зброї, технічні засоби і методи його захисту від несанкціонованого застосування; про тактико-технічні характеристики і можливості бойового застосування зразків озброєння і воєнної техніки, властивості, рецептури або технології виробництва нових видів ракетного палива або вибухових речовин воєн­ного призначення; про дислокацію, призначення, ступені готовності і за­хищеності режимних і особливо важ­ливих об'єктів, про їхнє проектуван­ня і будівництво, а також про відве­дення земель, надр і акваторій під ці об'єкти; про дислокацію, дійсні най­менування, організаційну структуру, озброєння і чисельність об'єднань, з'єднань і частин збройних сил.

Відомості, що становлять дер­жавну таємницю,— відомості, роз­повсюдження яких може заподіяти шкоду державі. До таких відомостей можуть бути віднесені відомості: у воєнній галузі; в галузі економіки, науки і техніки; в галузі зовнішньої політики і економіки; в галузі розві­дувальної, контррозвідувальної і опе­ративно-розшукової діяльності.

Відомості, які не підлягають за­секречуванню,— відомості, засекре-Словник додаткових термінів і понять


чення яких здатне спричинити шкоду суспільству, державі і громадянам. До них можуть бути віднесені наступ­ні відомості: про надзвичайні події і катастрофи, що загрожують безпеці і здоров'ю громадян, і їхні наслідки, а також про стихійні лиха, їхні офіційні прогнози і наслідки; про стан еколо­гії, охорони здоров'я, санітарії, де­мографії, освіти, культури, сільського господарства, а також про стан зло­чинності; про привілеї, компенсації і пільги, що надаються державою гро­мадянам, посадовим особам, підпри­ємствам, закладам і організаціям; про факти порушення прав і свобод лю­дини і громадянина; про розміри зо­лотого запасу і державних валютних резервів держави; про стан здоров'я вищих посадових осіб держави; про факти порушення законності органа­ми державної влади і їхнім посадови­ми особами.

ВІЙНА[war, warfare]— 1) Організова­на збройна боротьба між державами, іноді всередині держави (громадянсь­ка війна). 2) Крайня ступінь жорсто­кої боротьби, ворожі відносини між будь-ким. Розрізняють наступні види воєн: світову, локальну; колоніальну, несправедливу, визвольну, справед­ливу, загарбницьку; образно гово­рять — газетну, інформаційну, митну війна і т.ін. 3) Складне суспільно-політичне явище, що включає сукуп­ність різноманітних видів боротьби: політичної; економічної; збройної; інформаційної і т.ін., які ведуть між собою держави або суспільні систе­ми. Збройна боротьба є основною формою боротьби у війні. Форму­ла збройної боротьби у війні може бути представлена у вигляді чотирьох


обов'язкових взаємопов'язаних еле­ментів: ураження військ і об'єктів противника; захист своїх військ і об'єктів від ураження; усебічне за­безпечення дій військ сторін; управ­ління силами і засобами в збройній боротьбі. У війні поряд з усіма інши­ми формами боротьби обов'язково присутня інформаційна складова бо­ротьби. Вона є в політичній, ідеоло­гічній, економічній і власне збройній боротьбі. Масштаби інформаційного протиборства в усіх складових фор­мах боротьби цевпинно зростають і потребують високої організованості при його підготовці. На основі аналізу впливу зброї (озброєнь) та інформації на форми і способи ведення збройної боротьби можна виділити шість по­колінь війн, з яких чотири покоління доядерних війн і воєнних конфліктів. Основні рубежі зміни поколінь таких воєн співпадають, головним чином з історичними якісними стрибками в розвитку економіки, які приводили до появи нових озброєнь, а це приз­водило до зміни форм і способів зб­ройної боротьби. У доядерний період практично усі війни були інструмен­том політики, її продовженням сило­вим способом. Ядерна ж війна, у разі її розв'язання, неминуче вийшла би за рамки політики, що породила її, і при­вела би до кінця всякої політики і до катастрофічних наслідків на планеті.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)