АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЖАУАПТАР ЭТАЛОНЫ

Читайте также:
 1. Социальные эталоны и культурные значения
 2. Эталоны единиц электрических величин
 3. Эталоны ответов
 4. Эталоны ответов
 5. Эталоны ответов
 6. Эталоны ответов
 7. Эталоны ответов
 8. Эталоны ответов
 9. Эталоны ответов
 10. Эталоны ответов
 11. Эталоны ответов

Қозғыш тіндер мен синапстар физиологиясы

1- С; 2-Е; 3-В; 4-С; 5-С; 6-В; 7-В; 8-Е; 9-В; 10-D; 11-В; 12-А; 13-С; 14-В; 15-С; 16-Е; 17-В; 18-С; 19- D;20-С.

 

Қан жүйесінің физиологиясы

1-А; 2-С; 3-С; 4-А; 5-С; 6-А; 7-С; 8-А; 9-С; 10-С.

 

Жүрек-қантамыр жүйесінің физиологиясы

1-С; 2-В; 3- D; 4-С; 5-В; 6-В; 7- D;8-А; 9-С; 10-В.

 

Тыныс жүйесінің физиологиясы

1-С; 2-В; 3-В; 4-В; 5-С; 6-С; 7-Е; 8-С; 9-Е; 10- D.

 

Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы

1-В; 2-С; 3-С; 4- D; 5-С; 6-А; 7-В; 8-С; 9-А; 10-Е; 11- D; 12-А; 13- D; 14-С; 15-Е; 16- D; 17-Е; 18-В; 19-В; 20- D.

 

Ас қорыту жүйесінің физиологиясы

1-А; 2-С; 3-С; 4-С; 5-В; 6-А; 7-А; 8-В; 9-Е; 10-В.

 

Организмдегі заттар мен энергия алмасуы

1-А; 2-В; 3-С; 4- D; 5-С; 6-С; 7-В; 8- D; 9-С; 10-А.

 

Дене температурасының реттелу механизмдері

1-В; 2-А; 3-С; 4-В; 5- D; 6-А; 7-Е; 8- D; 9-С; 10-А.

 

Несеп түзілу мен шығарылу физиологиясы

1-А; 2-С; 3-С; 4-А; 5-С; 6- D; 7-В; 8- D; 9-С; 10-В.

 

Талдағыштар физиологиясы мен жоғары жүйке қызметі

1-А; 2- D; 3-Е; 4- D; 5-С; 6- D; 7-С; 8-В; 9-Е; 10-В; 11-А; 12- D; 13-Е; 14-А; 15-С; 16-А; 17- D; 18-С; 19-А; 20- D.

 

 

ҚОРЫТЫНДЫ

Ұсынылып отырған «Физиологиялық зерттеу әдістері» атты оқу құралында қалыпты физиология пәні бойынша тәжірибелік сабақтарда жасалатын зерттеу жұмыстарының нақты жолдары мен әдістері келтірілген. Физиологияның әрбір бөлімдерінде эксперименталдық жұмыстармен қатар, адамға жасалатын және клиникалық маңызы бар әдістер жазылған. Мысалы, жүрек қызметінің физиологиялық қасиетін зерттеу сабақтарында Станниус тәжірибесімен бақа жүрегінің автоматиясы зерттелетін болса, жүректің электрлік ерекшелігі адамда ЭКГ әдісімен анықталады. Қалыпты электрокардиограмма сипаттамасы, клиникада науқастың жүрек қызметінің өзгерістерін, патологиялық белгілерін ажыратуға мүмкіндік береді.Оқу құралы қазіргі кездегі медициналық білім беру талаптарына сәйкес жасалған. Зерттеу жұмыстары электрофизиологиялық аспаптар мен құралдарды пайдалану, клиникалық әдістерді алдын-ала танысумен жалғастырылған. Осылай физиология пәні бойынша берілген зерттеу жұмыстарын толық игерген болашақ дәрігер-маман, клиникалық пәндерді, оның зерттеу әдістерін жеңіл үйренеді.

Бұл оқу құралында физиологиялық зерттеу әдістері, басқа тәжірибелік оқу құралымен салыстырғанда, толық жазылған. Жоғары медициналық білім алушы студенттерге, магистранттарға, жас оқытушыларға арналған.

 

 

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

 

1. Будылина С.М., Смирнов В.М. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. - М.: «Академия», 2010. – 331 с.

2. Миндубаева Ф.А., Евневич А.М., Крекешева Т.И. Руководство к практическим занятиям по физиологии.- Алматы: «Эверо», 2012.- 194 с.

3. Сәтпаева X. Қ., Өтепбергенов О.А., Нілдібаева Ж.Б. Қалыпты физиологияның лабораториялық жұмыстары . -Шымкент. 1993. -254 б.

4. Сайдахметова А.С., Рахыжанова С.О. Қалыпты физиологиядан тәжірибелік сабақтарға жетекшілік нұсқаулар.Оқулық. - Семей, 2007. -171 б.

5. Сәтпаева X. Қ., Өтепбергенов О.А., Нілдібаева Ж.Б. Адам физиологиясы. –Алматы: Дәуір, - 2005. – 663 б.

6. Яковлев Б.Н., Горшенев Ю.А. Методы исследования физиологических функции. Учебное пособие. - Воронеж. 1991.

7. Агаджанян Н. А., Коробков А. В. Практикум по нормальной физиологии -М. : Высшая школа, 1983. -328 с.

8. Агаджанян Н.А. Нормальная физиология: Учебник. - М., 2007. -520 с.

9. Агаджанян Н. А., Смирнов В. М. Нормальная физиология: Учебник для

студентов медицинских вузов. – М.: «Издательство МИА», 2009. -520 с.

10. Ганат С. А. Конспекты лекций по анатомии, физиологии и гигиене

ребенка / С. А. Ганат. –М.: Айрис-пресс, 2008. -208 с.

11. Дубровский В. И. Спортивная физиология : Учебник/ В.И. Дубровский.

-М.: ВЛАДОС, 2005. -462 с.

12. Ибраева С. С. Организмнің шартты рефлекторлық әрекеті және оның нейрофизиологиялық тегіршіктері. Жоғары жүйке іс-әрекетінің типтері.

- Астана, 2006. -52 б.

13. Қалыпты физиология. Студенттерге арналған әдістемелік нұсқаулар/ жауапты ред. Махамбетова М. Б., Жумакова Т. А., Байжанова Н. С.-

Алматы, 2007.

14. Қанқожа М. Қ. Қозғыщ ұлпалар физиологиясы.-Алматы: 2004. – 78 б.

15. Медицина (лекций для студентов 3 курса). –М: ИД «Равновесие», 2005.

24,0 МВ

16. Несіпбаев Т. Адам мен жануарлар физиологиясы: Оқулық-диалог. Сұрақ-жауап / Т. Несіпбаев. – Алматы: Ғылым, 2005. -304 б.

17. Ноздрачев А. Д., Орлов Р. С. Нормальная физиология: учебник + СД- диск.- М., 2006. -696 с.

18. Нұрмухамбетұлы Ә. Орысша-қазақша медициналық (физиологиялық)

сөздік / Ә. Нұрмухамбетұлы. –Алматы: Эверо, 2007. -903 б.

19. Орлов Р. С. Нормальная физиология / Р. С. Орлов, А. Д. Ноздрачев. –

М.: ГЭОТАР-МЕДИА, 2005, 2006 -113 МБ.

20. Современный курс классической физиологии: избранные лекции +СД/ ред.: Ю. В. Наточин, В. А. Ткачук. –М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007. -384 с.

21. Судаков К. В. Нормальная физиология: Учебник /К.В. Судаков. –М.:

ООО «Медицинское информационное агентство», 2006. – 920 с.

22. Торманов Н. Адам физиологиясы: Оқу құралы/ Н. Торманов,

С. Төлеуханов. - Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 328 б.

23. Ткаченко Б. И. и др. Физиология человека. Учебник. –М., 2009. -608 с.

24. Общая физиология. Методические указания для студентов./ Под ред.

А. Д. Соколова. – Алматы, 2006. -101 с.

25. Частная физиология. Методические указания для студентов./ Под ред.

А. Д. Соколова. – Алматы, 2007. -184 с.

26. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека: Учебник/ Н.И.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.018 сек.)